Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2097

Tytuł:

sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Wójt Gminy Kotlin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2097
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2097

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2011

Wójt Gminy Kotlin (-) Mirosław Paterczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 2097

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012 r.

plan i wykonanie dochodów budżetu gminy kotlin za rok 2011.

KLASYFIKACJA TREŚĆ Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna

WYKONANIE BUDŻET % GMINY PO WYKONANIA ZMIANACH 3 771 473,00 1 859 449,00 1 859 448,11 100,00 3 771 473,00 1 472 296,00 1 472 296,00 100,00 30 000,00 0,00 0,00 -

BUDŻET GMINY

3 741 473,00

1 472 296,00

1 472 296,00

100,00

-

387 153,00 387.153,00

387 152,11 387 152,11

100,00 100,00

800,00 800,00

800,00 800,00

897,35 897,35

112,17 112,17

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 2097

0750

400 40002 0830 0920 600 60014 662 700 70005 0470 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki

800,00

800,00

897,35

112,17

425 000,00 425 000,00 420 000,00 5 000,00 70 250,00 70 250,00 30 250,00 30 000,00

535 000,00 535 000,00 530 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 113 850,00 113 850,00 30 250,00 30 000,00

538 245,18 538 245,18 534 109,29 4 135,89 30 000,00 30 000,00 30 000,00 108 258,15 108 258,15 22 436,44 32 389,43

100,61 100,61 100,78 82,72 100,00 100,00 100,00 95,09 95,09 74,17 107,96

0760

-

12 260,00

12 264,00

100,03

0770 0920

10 000,00 -

40 000,00 1 340,00

39 807,71 1 360,57

99,52 101,54

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 2097

750 75011 2010

2360

75023 0570 0920 0970 75056 2010

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

67 000,00 61 000,00 61 000,00

115 215,00 61 000,00 61 000,00

114 811,15 61 012,40 61 000,00

99,65 100,02 100,00

-

-

12,40

-

6 000,00 3 000,00 3 000,00 -

30 850,00 3 000,00 750,00 27 100,00 23 365,00 23 365,00

30 734,44 2 549,99 752,12 27 432,33 23 064,31 23 064,31

99,63 85,00 100,28 101,23 98,71 98,71

751 75101 2010

1 165,00 1 165,00 1 165,00

17 330,00 1 165,00 1 165,00

16 091,10 1 137,20 1 137,20

92,85 97,61 97,61

75108 2010

-

12 505,00 12 505,00

11 308,51 11 308,51

90,43 90,43

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 2097

75109

2010

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

-

3 660,00

3 645,39

99,60

-

3 660,00

3 645,39

99,60

756

5 408 944,00

5 544 519,00

5 571 595,80

100,49

75601 0350 75615

2 000,00 2 000,00 1 894 600,00

2 000,00 2 000,00 1 908 100,00

401,30 401,30 1 899 303,92

20,07 20,07 99,54

0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616

1 700 000,00 100 000,00 21 600,00 42 000,00 1 000,00 30 000,00 1 529 380,00

1 700 000,00 103 500,00 21 600,00 42 000,00 11 000,00 30 000,00 1 614 410,00

1 706 907,75 103 481,10 21 606,00 49 445,54 10 367,00 7 496,53 1 623 577,54

100,41 99,98 100,03 117,73 94,25 24,99 100,57

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 2097

0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0560 0910 75618 0410 0460 0480 0490

fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia

740 000,00 420 000,00 3 380,00 165 000,00 15 000,00 29 000,00 150 000,00 2 000,00 5 000,00 128 000,00 20 000,00 10 000,00 78 000,00 20 000,00

792 100,00 420 000,00 3 380,00 185 000,00 20 300,00 30,00 29 000,00 150 000,00 2 000,00 12 600,00 165 045,00 20 000,00 27 800,00 87 800,00 29 300,00

791 584,50 415 962,24 3 345,00 185 096,20 23 987,00 30,00 29 606,60 159 260,00 1 360,70 13 345,30 179 842,59 17 074,30 27 870,29 88 032,82 46 389,44

99,93 99,04 98,96 100,05 118,16 100,00 102,09 106,17 68,04 105,92 108,97 85,37 100,25 100,27 158,33

0690 0910 75621 0010 0020 758

1 854 964,00 1 839 964,00 15 000,00 7 183 873,00

45,00 100,00 1 854 964,00 1 839 964,00 15 000,00 7 441 267,00

45,00 430,74 1 868 470,45 1 871 333,00 -2 862,55 7 441 300,30

100,00 430,74 100,73 101,70 -19,08 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 2097

75801 2920 75802 2750 75807 2920 75814 0920 2030

6330

801 80101 0750

0870 0970 2007

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 670 915,00 5 670 915,00 1 512 958,00 1 512 958,00 -

5 724 440,00 5 724 440,00 167 932,00 167 932,00 1 512 958,00 1 512 958,00 35 937,00 11 200,00 7 477,00

5 724 440,00 5 724 440,00 167 932,00 167 932,00 1 512 958,00 1 512 958,00 35 970,30 11 233,65 7 477,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,09 100,30 100,00

-

17 260,00

17 259,65

100,00

375 247,00 128 207,00 16 800,00

504 553,00 249 191,00 16 800,00

479 066,52 247 256,04 16 449,82

94,95 99,22 97,92

740,00 94 067,00

1 040,00 3.684,00 94 067,00

1 040,70 3 900,29 94 066,95

100,07 105,87 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 2097

2009

2030

6330

80104 0830 0970 80110 0970 80114 0970 80148 0830 80195 2030

852 85212

2010

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

16 600,00

16 600,00

16 600,05

100,00

-

12 000,00

12 000,00

100,00

-

105 000,00

103 198,23

98,28

92 100,00 92 000,00 100,00 340,00 340,00 100,00 100,00 154 500,00 154 500,00 -

100 200,00 100 100,00 100,00 340,00 340,00 100,00 100,00 154 500,00 154 500,00 222,00 222,00

100 101,00 100 010,00 91,00 308,00 308,00 51,00 51,00 131 128,48 131 128,48 222,00 222,00

99,90 99,91 91,00 90,59 90,59 51,00 51,00 84,87 84,87 100,00 100,00

3 542 028,00 3 052 099,00

3 799 509,00 3 052 099,00

3 806 249,71 3 060 371,60

100,18 100,27

3 044 459,00

3 044 459,00

3 044 457,01

100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 2097

2360

85213

2010

2030

85214 2030

85216 2030

85219 0920 2030

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stale Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 640,00

7 640,00

15 914,59

208,31

15 867,00

16 500,00

16 166,42

97,98

9 908,00

7 000,00

7 692,37

99,90

5 959,00

8 800,00

8 474,05

96,30

284 037,00 284 037,00

324 037,00 324 037,00

324 037,00 324 037,00

100,00 100,00

73 264,00 73 264,00

96 000,00 96 000,00

95 829,17 95 829,17

99,82 99,82

106 956,00 200,00 106 756,00

112 956,00 200,00 112 756,00

112 914,52 158,52 112 756,00

99,96 79,26 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 2097

85228 0830 2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialne dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki

9 805,00 1 200,00 8 605,00

1 200,00 1 200,00 -

239,40 239,40 -

19,95 19,95 -

85278 2010

-

3 726,00 3 726,00

3 726,00 3 726,00

100,00 100,00

85295 2010

-

192 991,00 13 000,00

192 965,60 13 000,00

99,99 100,00

2030

-

179 991,00

179 965,60

99,99

854 85415 2030

-

229 901,00 229 901,00 229 901,00

149 453,62 149 453,,62 149 453,62

65,01 65,01 65,01

900 90001 0830 0920

542 500,00 322 000,00 320 000,00 2 000,00

536 300,00 323 700,00 320 000,00 3 700,00

514 620,98 317 315,09 313 519,84 3 795,25

95,96 98,03 97,97 102,57

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 2097

90002 0400 90004 0830 0920 90015 0970 90019 0690 926 92601 0580 6300

6330

Gospodarka odpadami Wpływy z opłaty produktowej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług Pozostałe odsetki Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Ogółem:

120 500,00 120 000,00 500,00 100 000,00 100 000,00 -

2 100,00 2 100,00 120 500,00 120 000,00 500,00 20 000,00 20 000,00 70 000,00 70 000,00 838 917,00 838 917,00 5 917,00 333 000,00

3 233,44 3 233,44 112 595,90 112 229,95 365,95 19 760,20 19 760,20 61 716,35 61 716,35 838 917,77 838 917,77 5 917,77 333 000,00

153,97 153,97 93,44 93,52 73,19 98,80 98,80 88,17 88,17 100,00 100,00 100,01 100,00

-

500 000,00

500 000,00

100,00

21 388 280,00

21 566 610,00

21 468 955,74

99,55

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 2097

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za rok 2011

KLASYFIKACJA TREŚĆ DZIAŁ ROZDZIAŁ §

BUDŻET GMINY

BUDŻET % GMINY WYKONANIE WYKONANIA PLAN PO ZMIANACH

010 01010 4210 4270 4300 4390 6050 6057 6059 01030 2850 01095

Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała dzialalność

3 981 634,00 3 961 234,00 15 000,00 10 000,00 77 000,00 25 000,00 140 000,00 2 316 761,00 1 377 473,00 10 400,00 10 400,00 10 000,00

2 597 644,00 2 193 639,00 5 000,00 128 548,00 31 000,00 29 600,00 1 204 567,00 794 924,00 11 400,00 11 400,00 392 605,00

2 590 526,89 2 187 769,08 4 556,13 127 615,49 26 579,05 29 527,93 1 204 567,00 794 923,48 10 201,70 10 201,70 392 556,11

96,89 99,73 91,12 99,27 85,74 99,76 100,00 100,00 89,49 89,49 99,99

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 2097

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 400 40002 4210 4260 4270 4300 4480 600 60004 4300 60014 6050 6300 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00 370 000,00 370 000,00 5 000,00 225 000,00 5 000,00 35 000,00 100 000,00 867 130,00 20 000,00 20 000,00

438,00 72,00 2 900,00 3 634,00 6 000,,00 379 561,00 397 800,00 397 800,00 1 500,00 290 000,00 6 300,00 100 000,00 1 239 350,00 15 220,00 15 220,00 73 000,00 53 000,00 20 000,00

437,90 71,05 2 900,00 3 634,00 5 952,05 379 560,90 372 423,99 372 423,99 1 078,30 265 349,44 5 996,25 100 000,00 1 203 714,22 13 108,77 13 108,77 72 612,31 52 612,31 20 000,00

99,98 99,98 100,00 100,01 99,20 100,00 93,62 93,62 71,89 91,50 95,18 100,00 97,12 86,13 86,13 99,47 99,27 100,00

60016 4210 4270 4300 6050

847 130,00 10 000,00 10 000,00 50 408,00 741 722,00

1 151 130,00 18 000,00 10 000,00 72 408,00 1 050 722,00

1 117 993,14 16 211,97 9 409,50 47 118,75 1 045 252,92

97,12 90,07 94,10 65,07 99,48

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 2097

700 70005

70095 710 71004 71013 750 75011

75022

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowanie przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

35 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 700,00 2 600,00 3 200,00 2 500,00 130 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 2 299 050,00 61 000,00 44 000,00 3 740,00 7 251,00 1 170,00 1 639,00 1 400,00 700,00 1 100,00 94 000,00 90 000,00

11 220,00 10 400,00 1 000,00 692,00 6 208,00 2 500,00 820,00 820,00 70 000,00 45 000,00 45 000,00 25 000,00 25 000,00 2 406 520,00 61 000,00 44 000,00 3 740,00 7 220,00 1 170,00 2 345,00 732,00 693,00 1 100,00 100 000,00 97 000,00

6 474,98 6 198,98 789,05 239,46 3 382,47 1 788,00 276,00 276,00 55 959,20 34 476,00 34 476,00 21 483,20 21 483,20 2 331 057,37 61 000,00 44 000,00 3 740,00 7 218,29 1 169,63 2 346,40 732,00 693,68 1 100,00 99 185,58 96 430,94

57,71 59,61 78,91 34,60 54,49 71,52 33,66 33,66 79,94 76,61 76,61 85,93 85,93 96,86 100,00 100,00 100,00 99,98 99,97 100,06 100,00 110,10 100,00 99,19 99,41

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 2097

75023

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 100 425,00 5 000,00 1 330 000,00 113 050,00 219 200,00 35 355,00 35 000,00 50 000,00 44 500,00 1 200,00 100 000,00 4 000,00 5 500,00 9 000,00 2 400,00 21 000,00 30 000,00 30 220,00 5 000,00

2 000,00 1 000,00 2 178 530,00 5 000,00 1 300 000,00 102 050,00 199 200,00 26 035,00 40 000,00 95 000,00 29 000,00 1 500,00 143 000,00 4 000,00 9 297,00 11 000,00 2 420,00 31 000,00 40 000,00 43 458,00 10 000,00

1 852,55 902,09 2 109 964,58 4 606,53 1 278 292,36 101 921,29 191 596,82 24 730,20 36 047,00 89 600,81 27 834,78 1 210,00 137 777,00 3 173,49 7 921,00 9 265,52 2 419,80 27 157,85 30 099,41 43 458,00 6 332,46

92,63 90,21 96,85 92,13 98,33 99,87 96,18 94,99 90,12 94,32 95,98 80,67 96,35 79,34 85,20 84,23 99,99 87,61 75,25 100,00 63,32

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 2097

75056

75075 75095

751 75101

75108

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00 25 000,00 25 000,00 18 625,00 3 625,00

50 010,00 36 560,00 23 365,00 16 028,00 3 075,00 277,00 3 185,00 272,00 528,00 25 000,00 25 000,00 18 625,00 3 625,00

50 006,79 36 513,47 23 064,31 16 028,00 2 901,05 150,97 3 184,50 272,00 527,79 22 559,50 22 559,50 15 283,40 3 624,50

99,99 99,87 98,71 100,00 94,34 54,50 99,98 100,00 99,96 90,24 90,24 82,06 99,99

15 000,00 1 165,00 1 165,00 151,00 24,00 990,00 -

15 000,00 17 330,00 1 165,00 151,00 24,00 990,00 12 505,00 6 710,00 425,00 46,00 3 400,00

11 658,90 16 091,10 1 137,20 149,20 988,00 11 308,51 6 494,60 424,26 45,36 2 809,65

77,73 92,85 97,61 98,81 99,80 90,43 96,79 99,83 98,61 82,64

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 2097

75109

754 75405 75412

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4280 4300 4430 4700

-

1 450,00 374,00 100,00 3 660,00

1 178,20 256,15 100,29 3 645,39

81,26 68,49 100,29 99,60

145 000,00 145 000,00 2 000,00 25 000,00 26 000,00 30 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00

2 211,00 85,00 7,00 695,00 420,00 62,00 180,00 223 100,00 4 000,00 4 000,00 219 100,00 2 300,00 24 000,00 48 000,00 30 000,00 3 500,00 21 300,00 10 000,00 10 000,00

2 210,89 80,64 6,59 694,00 416,36 61,40 175,51 216 330,59 4 000,00 4 000,00 212 330,59 2 060,45 23 512,86 46 188,45 27 742,81 3 465,00 20 539,96 9 706,00 9 315,06

100,00 94,87 94,14 99,86 99,13 99,03 97,51 96,97 100,00 100,00 96,91 89,58 97,97 96,23 92,48 99,00 96,43 97,06 93,15

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 2097

756

75647

757 75702

758 75818 801 80101

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektera finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy

-

70 000,00

69 800,00

99,71

40 000,00

45 000,00

41 375,20

91,94

40 000,00 40 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

45 000,00 45 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

41 375,20 41 375,20 108 742,16 108 742,16 108 742,16

91,94 91,94 90,62 90,62 90,62

200 000,00 200 000,00 200 000,00 7 458 424,00 4 019 239,00 170 300,00 2 336 300,00 191 000,00 417 440,00 3 094,00 546,00 64 308,00 494,00

117 625,00 117 625,00 117 625,00 8 007 627,00 4 466 164,00 170 300,00 2 508 300,00 190 191,00 422 140,00 3 094,00 546,00 65 158,00 494,00

7 839 307,73 4 422 744,49 169 103,66 2 500 364,84 190 188,62 420 655,75 3 095,59 546,28 63 299,91 493,12

97,90 99,03 99,30 99,68 100,00 99,65 100,05 100,05 97,15 99,82

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 19 ?

Poz. 2097

4129 4170 4177 4179 4210 4217 4219 4230 4240 4247 4249 4260 4270 4280 4300 4307 4309 4350 4370 4410 4430 4440 4480 4500 4700

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomosci Pozostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

87,00 3 177,00 38 487,00 6 792,00 120 000,00 5 483,00 967,00 900,00 18 210,00 42 669,00 7 530,00 233 000,00 20 000,00 2 700,00 46 000,00 3 840,00 678,00 3 200,00 10 700,00 2 890,00 7 300,00 151 199,00 2 788,00 160,00 2 000,00

87,00 3 177,00 38 487,00 6 792,00 138 900,00 5 645,00 996,00 546,00 29 610,00 42 669,00 7 530,00 295 984,00 72 699,00 1 210,00 69 378,00 3 678,00 649,00 3 200,00 8 560,00 1 890,00 5 371,00 152 018,00 2 700,00 135,00 4 030,00

87,02 3 177,00 38 487,15 6 791,85 132 901,75 5 647,74 996,68 447,06 28 596,10 42 666,15 7 529,30 281 834,76 71 440,99 200,00 68 047,65 3 677,20 648,92 2 896,21 7 605,16 927,58 5 371,00 152 018,00 2 700,00 135,00 3 770,00

100,02 100,00 100,00 100,00 95,68 100,05 100,07 81,88 96,58 99,99 99,99 95,22 98,27 16,53 98,08 99,98 99,99 90,51 88,85 49,08 100,00 100,00 100,00 100,00 93,55

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 20 ?

Poz. 2097

6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4440 80104 2310

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230

służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

105 000,00 208 726,00 9 630,00 133 900,00 9 950,00 23 240,00 3 780,00 5 000,00 1 800,00 13 150,00 200,00 8 076,00 655 376,00 8 301,00

210 000,00 197 287,00 9 630,00 126 100,00 9 911,00 21 790,00 3 780,00 3 000,00 1 800,00 13 150,00 50,00 8 076,00 724 253,00 8 301,00

206 396,45 192 860,22 8 981,20 125 594,22 9 908,60 21 463,26 3 484,16 3 000,00 1 795,39 10 557,39 8 076,00 717 264,03 8 256,94

98,28 97,76 93,26 99,60 99,28 98,50 92,17 100,00 99,74 80,28 100,00 99,04 99,47

22 300,00 379 800,00 28 400,00 63 322,00 9 482,00 7 000,00 79 000,00 400,00 1 000,00

23 100,00 391 100,00 28 073,00 64 352,00 9 632,00 30 094,00 82 100,00 300,00 9 940,00

23 027,40 388 827,33 28 027,26 63 763,24 9 247,67 30 093,95 82 038,67 298,88 9 937,50

99,69 99,42 100,00 99,09 96,01 100,00 99,93 99,63 99,97

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 21 ?

Poz. 2097

4260 4270 4280 4300 4350 4410 4440 4700 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4230 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 000,00 3 000,00 300,00 5 000,00 400,00 300,00 24 171,00 200,00 1 675 603,00 85 400,00 1 101 800,00 87 400,00 190 027,00 28 136,00 38 000,00 200,00 6 141,00 40 000,00 840,00 17 000,00 1 850,00 4 500,00 1 200,00 1 900,00 70 309,00

20 000,00 13 919,00 120,00 16 250,00 400,00 25 962,00 610,00 1 713 758,00 85 400,00 1 121 600,00 86 01500 191 027,00 28 636,00 43 009,00 200,00 4 628,00 48 000,00 24 560,00 1 850,00 3 060,00 1 020,00 1 688,00 71 025,00

20 000,00 13 918,39 105,00 12 708,80 396,00 25 962,00 610,00 1 703 260,14 83 656,94 1 116 280,85 86 013,74 189 823,20 27 690,75 42 466,24 195,66 4 322,22 48 000,00 24 512,28 1 825,88 3 056,29 863,09 1 688,00 71 025,00

100,00 100,00 87,50 78,21 99,00 100,00 100,00 99,39 97,96 99,53 100,00 99,37 96,70 98,74 97,83 93,39 100,00 99,81 98,70 99,83 84,62 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 22 ?

Poz. 2097

80113 80114

80146

80148

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00 226 600,00 226 600,00 296 476,00 220,00 202 700,00 15 180,00 34 710,00 5 300,00 14 600,00 1 200,00 9 500,00 700,00 3 000,00 2 500,00 4 366,00 2 500,00 35 741,00 4 600,00 3 800,00 13 541,00 13 800,00 306 918,00 700,00

2 040,00 215 303,00 215 303,00 304 954,00 220,00 210 800,00 15 180,00 34 710,00 5 300,00 14 600,00 1 200,00 9 500,00 700,00 3 000,00 2 500,00 4 744,00 2 500,00 35 741,00 5 100,00 3 000,00 14 941,00 12 700,00 313 391,00 700,00

1 840,00 195 243,90 195 243,90 262 737,56 187,20 194 513,50 15 177,15 30 507,73 3 794,88 3 241,16 6 584,46 664,20 2 529,98 49,30 4 744,00 744,00 20 086,93 4 225,72 686,99 8 535,62 6 638,60 288 546,46 639,00

90,20 90,68 90,68 86,16 85,09 92,27 99,98 87,89 71,60 22,20 69,31 94,89 84,33 1,97 100,00 29,76 56,20 82,86 22,90 57,13 52,27 92,07 91,29

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 23 ?

Poz. 2097

4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4440 80195 4170 4440 851 85153 4210 4300 85154 4110 4170 4210 4220 4300 4400

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

103 010,00 7 830,00 16 100,00 1 900,00 5 500,00 150 000,00 400,00 12 000,00 1 400,00 200,00 2 900,00 4 978,00 33 745,00 33 745,00 78 000,00 2 350,00 150,00 2 200,00 75 650,00 860,00 15 650,00 5 940,00 3 000,00 49 000,00 1 200,00

108 810,00 7 772,00 17 000,00 1 950,00 5 160,00 150 000,00 303,00 12 000,00 852,00 15,00 2 900,00 5 929,00 36 776,00 1 172,00 35 604,00 87 800,00 2 350,00 150,00 2 200,00 85 450,00 860,00 18 700,00 21 500,00 4 000,00 39 190,00 1 200,00

108 423,29 7 770,97 16 925,04 1 914,09 5 154,68 127 305,39 102,25 11 832,01 851,16 15,00 1 684,58 5 929,00 36 564,00 960,00 35 604,00 83 423,08 2 140,00 2 140,00 81 283,08 815,40 18 609,10 18 571,81 3 000,91 39 185,86 1 100,00

99,64 99,99 99,56 98,16 99,90 84,87 33,75 98,60 99,90 100,00 58,09 100,00 99,42 81,91 100,00 95,01 91,06 97,27 95,12 94,81 99,51 86,38 75,02 99,99 91,67

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 24 ?

Poz. 2097

852 85202 4330 85205 4300 85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4400 4440 85213

4130 85214

i pomieszczenia garażowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

3 965 942,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 052 099,00

4 305 196,00 89 237,00 89 237,00 3 052 099,00

4 301 292,19 89 236,89 89 236,89 3 051 199,59

99,91 100,00 100,00 99,97

2 876 166,00 62 701,00 4 900,00 89 608,00 1 533,00 3 002,00 9 000,00 949,00 2 040,00 2 200,00 15 867,00

2 883 282,00 62 637,00 4 150,00 82 812,00 956,00 5 022,00 8 720,00 2 614,00 1 906,00 18 700,00

2 883 280,97 62 637,00 4 149,62 82 811,65 956,00 5 021,77 7 823,21 2 613,37 1 906,00 18 284,95

100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 89,72 99,98 100,00 97,78

15 867,00 384 037,00

18 700,00 416 524,00

18 284,95 416 527,84

97,78 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 25 ?

Poz. 2097

3110 4110 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 85228 4110

emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Rożne oplaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne

382 962,00 1 075,00 25 000,00 25 000,00 73 264,00 73 264,00 278 556,00 1 500,00 189 000,00 16 065,00 32 667,00 5 024,00 4 000,00 2 000,00 12 000,00 800,00 3 000,00 3 000,00 2 500,00 700,00 5 500,00 800,00 44 119,00 6 528,00

415 449,00 1 075,00 49 252,00 49 252,00 120 000,00 120 000,00 279 748,00 1 587,00 194 455,00 14 452,00 30 909,00 3 233,00 5 337,00 12 000,00 609,00 2 695,00 3 136,00 2 800,00 346,00 5 500,00 2 689,00 37 921,00 5 133,00

415 452,88 1 074,96 49 251,87 49 251,87 119 786,46 119 786,46 277 400,70 1 587,00 194 366,58 14 451,84 30 838,40 3 189,00 5 337,24 10 174,64 608,79 2 695,20 3 136,01 2 790,60 346,00 5 500,00 2 379,40 37 920,64 5 132,78

100,00 100,00 100,00 100,00 99,82 99,82 99,16 100,00 99,95 100,00 99,77 98,64 100,00 84,79 99,97 100,01 100,00 99,66 100,00 100,00 88,49 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 26 ?

Poz. 2097

85278 85295

853 85395

854 85401

4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałae zadania z zakresie polityki Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2917 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2919 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4569 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

735,00 36 856,00 50 000,00 50 000,00 -

291,00 32 497,00 3 726,00 3 726,00 237 989,00 234 705,00 3 284,00 28 057,00 28 057,00 27 611,00

290,86 32 497,00 3 726,00 3 726,00 237 957,25 234 673,66 3 283,59 28 055,98 28 055,98 27 610,74

99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00

-

403,00

402,24

99,18

-

43,00

43,00

100,00

184 958,00 125 889,00 7 110,00 87 100,00 6 405,00

431 399,00 126 044,00 7 110,00 87 100,00 6 560,00

325 822,15 121 897,13 6 823,60 84 697,23 6 558,89

75,53 96,71 95,97 97,24 99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 27 ?

Poz. 2097

4110 4120 4210 4240 4280 4440 85415 3240 3260 85446 4410 900 90001 4210 4260 4300 4390 4480 6060 90003 4210 4260 4300 90004 4210 4300

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

15 160,00 2 460,00 800,00 1 350,00 120,00 5 384,00 58 200,00 58 200,00 869,00 869,00 1 318 409,00 533 000,00 10 000,00 220 000,00 70 000,00 13 000,00 220 000,00 140 000,00 20 000,00 120 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00

15 160,00 2 460,00 800,00 1 350,00 120,00 5 384,00 304 486,00 282 719,00 21 767,00 869,00 869,00 1 566,24100 798 232,00 35 000,00 160 000,00 59 000,00 16 000,00 262 632,00 265 600,00 165 000,00 15 000,00 20 000,00 130 000,00 5 100,00 5 100,00 -

14 064,83 2 267,96 760,42 1 325,20 15,00 5 384,00 203 925,02 190 581,00 13 344,02 1 463 599,58 776 740,82 17 588,77 158 807,79 58 449,63 13 739,63 262 598,00 265 557,00 146 848,29 13 445,54 6 027,10 127 375,65 5 030,00 5 030,00 -

92,78 92,19 95,05 98,16 12,50 100,00 66,97 67,41 61,30 93,45 97,31 50,25 99,25 99,07 85,87 99,99 99,98 89,00 89,64 30,14 97,98 89,62 89,63 -

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 28 ?

Poz. 2097

90015 4260 4300 6050 90095 4210 4300 6050 6060 921 92109 4210 4260 4270 4300 4430 6050 6060 92116 2480 92120 2720

Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność

585 480,00 400 000,00 160 000,00 25 480,00 49 929,00 6 000,00 17 000,00 21 929,00 5 000,00 357 758,00 137 758,00 33 153,00 25 000,00 30 800,00 20 000,00 2 000,00 26 805,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00

539 980,00 342 000,00 172 500,00 25 480,00 57 929,00 6 000,00 25 000,00 21 929,00 5 000,00 371 258,00 163 758,00 24 744,00 25 000,00 60 209,00 20 792,00 2 000,00 26 805,00 4 208,00 202 500,00 202 500,00 -

483 941,65 301 734,94 156 782,71 25 424,00 51 038,82 3 548,19 21 690,99 20 999,64 4 800,00 356 305,94 148 805,94 20 454,24 22 637,08 57 831,16 17 355,75 26 320,71 4 207,00 202 500,00 202 500,00 -

89,62 88,23 90,89 99,78 88,11 59,14 86,76 95,76 96,00 95,97 90,87 82,66 90,55 96,05 83,47 98,19 99,98 100,00 100,00 -

92195

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 29 ?

Poz. 2097

926 92601 92605

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Obiekty sporytowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem:

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

2 049 356,00 1 169 256,00 1 149 425,97 - 1 103 400,00 1 096 073,69 - 1 103 400,00 1 096 073,69 2 049 356,00 65 856,00 53 352,25 900,00 1 200,00 1 179,23 8 500,00 8 700,00 8 627,20 5 000,00 18 500,00 16 488,61 4 000,00 4 000,00 3 684,19 20 000,00 22 500,00 17 730,96 2 010 956,00 10 956,00 5 642,06 23 536 826,00 23 212 423,00 22 489 928,29

98,30 99,34 99,34 81,01 98,02 99,16 89,13 92,10 78,80 51,50 96,73

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 30 ?

Poz. 2097

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

lp

nazwa zadania

plan budżetu 2011

1 1.

2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilcza Gm. Kotlin

3

realizacja zadania ze środków kredyt własnych i pożyczki robocizna innych budżebankowe tytułów towych 4 5 6 7

nakłady poniesione w roku budżetowym 8

nakłady poniesione w latach poprzednich 9

ogółem nakłady inwestycyjne

10

2.

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 1.204.567,00 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 794.924,00 Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Kotlinie przy ulicy Poznańskiej 44A Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie 12.300,00

436.923,48 1.204.567,00 358.000,00

-

-

1.204.567,00 794.923,48

74.360,00

1.204.567,00 869.283,48

12.300,00

-

-

-

12.300,00

-

12.300,00

3.

17.300,00

17.227,93

-

-

-

17.227,93

-

17.227,93

4.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 31 ?

Poz. 2097

5.

6.

z odwiertem studni głębinowej Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4195P polegającej na budowie chodnika w Woli Książęcej Dz. 600 rozdz.60014 § 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej Magnuszewie wieś

-

-

-

-

-

-

1.500,00

1.500,00

53.000,00

22.752,74

-

-

30.000,00

52.752,74

-

52.752,74

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 7. Budowa chodnika przy drodze gminnej od remizy do posesji Nr 20 we wsi Wyszki Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 8. Budowa chodnika w Kotlinie ul. Poznańska od ulicy powstańców Wlkp. do ul. 15 sierpnia Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa drogi gminnej 9. Magnuszewice ? Wyszki Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 Budowa drogi gminnej 10. w Kurcewie w kierunku pałacu Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 Budowa drogi gminnej 11. W Kurcewie Nr 614538P na długości od 0,000do 1,900 km

16.000,00

16.569,14

- 6.858,24

-

23.427,38

-

23.427,38

15.722,00

15.228,14

-

4.521,60

-

19.749,74

579,75

20.329,49

10.000,00

7.360,50

- 38.169,75

-

45.530,25

-

45.530,25

534.000,00

4.574,53

530.000,00

-

-

534.574,53

-

534.574,53

5.000,00

-

5.000,00

-

-

5.000,00

-

5.000,00

407.000,00

5.767,87

400.000,00

-

-

405.767,87

-

405.767,87

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 32 ?

Poz. 2097

12.

13. 14.

15.

16.

17.

Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 Budowa drogi gminnej w Parzewie Nr 614553P na odcinku od 0,000do 0,300 km Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 Remont ul. Wąskiej w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 Technologia kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni Urzędu Gminy w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp Dz 750 rozdz. 75023 § 6050 Wykonanie pieca na potrzeby remizy strażackiej w Racendowie Dz 754 rozdz. 75412 § 6050 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotlinie przy ulicy Marii Konopnickiej wraz ze zmianą układu zasilania w ciepło (kotłownia gazowa) Dz. 801 rozdz.80101 § 6050 Utwardzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

8.000,00

-

8.000,00

-

-

8.000,00

-

8.000,00

55.000,00

2.752,74

50.000,00

-

-

52.752,74

-

52.752,74

50.010,00

50.006,79

-

-

-

50.006,79

2.781,60

52.788,39

10.000,00

9.315,06

-

-

-

9.315,06

-

9.315,06

-

-

-

-

-

-

35.684,00

35.684,00

210.000,00

103.198,22

-

- 103.198,23

206.396,45

-

206.396,45

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 33 ?

Poz. 2097

Budowa linii oświetlenia 18. ulicznego w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewicza Etap II Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 Budowa placu zabaw 19. w Rabendowie Etap II Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 Opłotowanie placu zabaw 20. we wsi Wilcza Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 Rozbudowa istniejącej wiaty 21. autobusowej przystanku szkolnego Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 Rozbudowa istniejącego 22. Domu Strażaka w Kotlinie z przystosowaniem na Dom Kultury wraz z biblioteką Dz. 921 rozdz.92109 § 6050 Utwardzenie placu przy 23. Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 Utwardzenie placu 24. rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej we wsi Wysogotówek Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 25. Wykonanie opłotowania wokół wiejskiego Domu kultury w Woli Książęcej

25.4800,00

25.424,00

-

-

-

25.424,00

25.373,62

50.797,62

12.613,00

12.558,61

-

-

-

12.558,61

11.887,36

24.445,97

5.500,00

4.735,50

-

-

-

4.735,50

11.048,00

15.783,50

3.816,00

3.705,53

-

-

-

3.705,53

-

3.705,53

-

-

-

-

-

-

31.110,00

31.110,00

14.805,00

14.358,92

-

5.955,84

-

20.314,76

-

20.314,76

6.000,00

6.110,64

-

1.624,32

-

7.734,96

1.915,94

9.650,90

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 34 ?

Poz. 2097

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 6.000,00 5.851,15 26. Budowa boiska sportowego z nawierzchnią z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z programem ORLIK 2012 zlokalizowanego w Kotlinie ul. Marii Konopnickiej Dz. 926 rozdz.626,05 §6050 1.103.400,00 263.073,69 27. Budowa boiska sportowego we wsi Parzew Etap I Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 10.956,00 5.642,06 Modernizacja boiska sportowego wraz 28 z remontem kapitalnym szatni w Magnuszewicach Dz.926 rozdz.92605 § 6050 Razem: 4.591.393,00

-

-

5.851,15

-

5.851,15

-

333.000,00 - 500.000,00

1.096.073,69

15.200,00

1.111.273,69

-

- 5.642,06

-

5.642,06

-

-

-

- 46.970,00

46.970,00

1.045.437,24 2.555.567,00 57.129,75 966.198,23

4.624.332,22

258.410,27

4.882.742,49

ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 750230up sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP racendów § 6060 Zakup samochodu technicznego na potrzeby

12.860,00

12.853,50

-

-

-

12.853,50

-

12.853,50

2.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 35 ?

Poz. 2097

3.

4.

5.

6.

Urzędu Gminy Kotlin Dz.750 rozdz. 750230up sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP racendów § 6060 Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Kotlinie Dz.750 rozdz. 750230up sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP racendów § 6060 Zakup koparko ? ładowarki na potrzeby oczyszczalni ścieków Dz. 900 rozdz.90001 § 6060 Zakup chłodni dla świetlicy wiejskiej w Sławoszewie Dz.921 rozdz.92109§ 6060 Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby wsi Orpiszewek Dz.900 rozdz. 900950up sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP racendów § 6060 Razem ? zakupy inwestycyjne OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

18.000,00

18.000,00

-

-

-

18.000,00

-

18.000,00

5.700,00

5.659,97

-

-

-

5.659,97

-

5.659,97

265.600,00

8.600,00

257.000,00

-

-

265.600,00

-

265.600,00

4.208,00

4.207,00

-

-

-

4.207,00

-

4.207,00

5.000,00

4.800,00

-

-

-

4.800,00

-

4.800,00

311.368,00

54.120,47

257.000,00

-

-

311.120,47

-

311.120,47

4.902.761,00

1.099.557,11 2.812.567,00 57.129,75 966.198,23

4.935.452,69

258.410,27

5.193.862,96
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1367

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1368

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wzorów formularzy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2648

  uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.992

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sławoszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.270.4301

  ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Kotlin z dnia 23 lutego 2011r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBUMIESZKANIOWEGO ZA 2010 ROK POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KOTLIN

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2096

  uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2093

  uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2092

  uchwała nr XVI/260/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gostyniu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.