Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2098

Tytuł:

uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kórniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2098
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2098

UCHWAŁA NR XVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Burmistrza Gminy Kórnik zwanych dalej ?drogami gminnymi?, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym. 2. Opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (obiekty handlowe i usługowe itp.) oraz reklam. 4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. § 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

POZ. RODZAJ / CEL ZAJĘCIAPASA DROGOWEGO STAWKI OPŁAT W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAJMOWANEGO ELEMENTU PASA DROGOWEGO pozostałe elementy pasa zajęcie do 20% zajęcie 20% - zajęcie pow. 50% drogowego: pobocza, chodniki, rowy, pasy szerokości 50% szerokości do całkowitego zieleni włącznie włącznie zajęcia jezdnia 1 prowadzenie robót z rusztowania (dot. robót związanych z remontem budynku, jeżeli zajęcie pasa drogowego następuje wyłącznie pod ustawione rusztowanie) prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego prowadzenie innych robót niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 2,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 1,00 zł

2

3,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

3

3,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

POZ. RODZAJ UMIESZCZANEGO W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA STAWKI OPŁAT W ZALEŻNOŚCI OD

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 2098

RODZAJU ZAJMOWANEGO ELEMENTU PASA DROGOWEGO na obiekcie inżynierskim np.: most przepust, kładka itp. 1 urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego, tj. np.: urządzenia (w tym szafki i studnie), sieci i przyłącza elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, teletechniczne, telekomunikacyjne i inne 200,00 zł w pozostałych przypadkach 30,00 zł

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2:

POZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RODZAJ UMIESZCZANEGO W PASIE DROGOWYMOBIEKTU LUB REKLAMY wszelkiego rodzaju automaty (np.: do sprzedaży napojów, art. spożywczych, prasy), kabiny telefoniczne, witryny, gabloty ? o powierzchni nie przekraczającej 2 m2 kioski i pawilony handlowe, usługowe, wystawowe, ekspozycyjne, przyczepy handlowe, wiaty, altany itp. obiekty i pojemniki kontenerowe (z wyłączeniem terenu budowy) wiatrołapy, schody, markizy, nadwieszenia (np.: balkony, loggie) inne obiekty budowlane nie wymienione w poz. 1-4 powierzchni reklamowej na tablicy oświetlonej i nieoświetlonej ze stałą ekspozycją powierzchni reklamowej na tablicy ze zmienną ekspozycją, przewijaną powierzchnią reklamową, emitowane na monitorach i wyświetlaczach elektronicznych oraz w formie ruchomych obrazów powierzchni reklamowej na szyldach montowanych na obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza określona w szyldzie, o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 1m2 powierzchni reklamowej na przenośnych tablicach reklamowych znajdujących się w ciągach pieszych, tzw. ?potykacze? powierzchni reklamy o treści informacyjnej, zawierającej informacje o gminie, powiecie, województwie (np.: w postaci planów, map, plansz) powierzchni reklamowej umieszczanej na ustawionych rusztowaniach na czas trwania remontu obiektu budowlanego reklamy wyborcze inne reklamy nie wymienione w poz. 6-12 STAWKI OPŁAT 0,80 zł 1,00 zł 1,20 zł 0,10 zł 2,00 zł 0,50 zł 1,20 zł 0,30 zł 1,00 zł 0,10 zł 0,80 zł 1,60 zł 2,00 zł

§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego:

POZ. RODZAJ / CEL ZAJĘCIAPASA DROGOWEGO STAWKI OPŁAT W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAJMOWANEGO ELEMENTU PASA DROGOWEGO jezdnia zajęcie do 20% szerokości włącznie 1 2 3 4 teren budowy składowanie materiałów ogródki letnie: gastronomiczne, piwne stoiska handlowe ustawione na czas kiermaszy świątecznych zorganizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy koperty parkingowe poza strefą parkowania inne 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł zajęcie 20% 50% szerokości włącznie 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zajęcie pow. 50% do całkowitego zajęcia 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł pozostałe elementy pasa drogowego: pobocza, chodniki, rowy, pasy zieleni 2,00 zł 1,20 zł 1,40 zł 1,50 zł

5 6

1,00 zł 3,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

8,00 zł 8,00 zł

1,00 zł 3,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. § 7. Traci moc uchwała nr XLIX/535/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 2098

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Maciej Marciniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2097

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2096

  uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2093

  uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.