Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2099

Tytuł:

uchwała nr XVIII / 212 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kórnika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kórniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2099
Hasła:parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2099

UCHWAŁA NR XVIII / 212 / 2012 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kórnika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) oraz art. 13 ust. 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: § 1. 1. Na terenie miasta Kórnik na drogach publicznych ustala się Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na oznakowanych odcinkach Placu Niepodległości określonych na mapie stanowiącej załacznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Za nieopłacenie postoju w przedmiotowych Strefach ustala się opłaty dodatkowe, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na drogach publicznych wymienionych w § 1 pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8?? do 16?? oraz w soboty w godzinach od 8??do 13??. § 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do powierzenia wykonywania w imieniu i na rzecz miasta Kórnik usług organizacji i pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego administratorowi. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. § 5. Uchwała wchodzi w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Maciej Marciniak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 2099

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 2099

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 212 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 2099

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII / 212 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.2601

  uchwała nr 82/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3909

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6061

  uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.606

  uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2098

  uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2097

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Kotlin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2096

  uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.