Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2166
Hasła:obiekty użyteczności publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:34

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice-Modła? Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice-Modła?: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw położonych w Kurowicach nr 42a?, 2) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. ustala się zasady i tryb korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw położonych w Kurowicach nr 42a?. 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XIV/102/ /2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice-Modła? tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: ?ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POŁOŻONEJ W KUROWICACH NR 42a?. 3. W załączniku nr 2 do uchwały nr XIV/102/ /2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice-Modła? tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: ?ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO POŁOŻONEGO W KUROWICACH NR 42a?. 4. W załączniku nr 3 do uchwały nr XIV/102/ /2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice-Modła? tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: ?ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW POŁOŻONEGO W KUROWICACH NR 2a?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Tomasz Pawłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/324/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały NR LI/254/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 października 2002r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Modła.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 ?Kurowice- Modła?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/302/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Potoczku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/300/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Jaczowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu

 • uchwała nr XXVIII/26/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • uchwała nr XXVIII/25/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • wyrok nr Sygn. akt I OSK 2315/11 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 296/11 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr XV/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Świdnica

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 743/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty nr VIII/54/11 z dnia 29 marca 2011 r. w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.