Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2167
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

13:01

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 4 i ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za jedno zatrzymanie środka transportu operatora lub przewoźnika na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce. § 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1 ulega zmianie, zgodnie z art. 16 ust. 6 cytowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszów-Gorce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Jolanta Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1841

  uchwała nr 97/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowodwór.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łęczna.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

  W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu

 • uchwała nr XXVIII/26/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • uchwała nr XXVIII/25/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • wyrok nr Sygn. akt I OSK 2315/11 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 296/11 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr XV/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Świdnica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.