Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2168
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

13:01

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

Lokalizacja na ulicach ul. Krakowska ul. Krakowska ul. Kolejowa ul. Grunwaldzka ul. Boczna ul. Żeromskiego ul. Krakowska ? Boguszów ul. Kolejowa ? CK ul. Grunwaldzka ul. Boczna ul. Żeromskiego pętla

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnione dla operatorów i przewoźników. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1:

Nazwa przystanku

ul. Krakowska ? Wałbrzych

§ 2. Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1: 1. przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju; 2. korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, wydanych z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki; 3. w przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone

poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego lub tymczasową zmianę jego lokalizacji; 4. informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym wraz z jednoczesnym powiadomieniem w formie pisemnej bądź elektronicznej zainteresowanych operatorów i przewoźników; 5. operator i przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. ? Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.), a format oraz miejsce rozwieszenia rozkładów jazdy uzgodnić z Burmistrzem Miasta Boguszowa-Gorc;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2168

6. stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Jolanta Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.857

  uchwała nr X/139/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5472

  uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu

 • uchwała nr XXVIII/26/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

 • uchwała nr XXVIII/25/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.