Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska Lądka-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2169
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

13:00

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 14 ust.5, art. 34 ust.6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 i 3, art.70 ust. 4, art.73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje: § 1. 1) § 15 ust 1 otrzymuje brzmienie: ?Burmistrz przeznacza do sprzedaży lokale użytkowe i dokonuje sprzedaży w trybie przetargowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3?, 2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Lokale użytkowe mogą zostać przeznaczone do sprzedaży w budynkach mieszkalno-użytkowych, w których istnieje juz wspólnota mieszkaniowa?, 3) § 17 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?90% jeżeli następuje równoczesny wykup wszystkich lokali mieszkalnych w budynku?, 4) § 17 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ?85% jeżeli następuje równoczesny wykup lokali mieszkalnych obejmujący ponad 75% udziałów w częściach wspólnych budynku?, 5) § 17 ust 3 otrzymuje brzmienie ?75% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, jeżeli następuje równoczesny wykup lokali obejmujący ponad 50% udziałów w częściach wspólnych budynku?, 6) w § 17 ust 3 dodaje się pkt 4 o treści ?70% przy sprzedaży pozostałych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, w których wcześniej zostały sprzedane lokale mieszkalne na zasadach określonych w pkt 2 i 3?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Sosna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/370/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.43.2011.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważności uchwały nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr LIII/511/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów-obszar B.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/215/03 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu

 • uchwała nr XXVIII/26/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.