Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Pieńsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2170
Hasła:instytucje kultury

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

13:00

w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 pkt 13 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 406) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się nazwę instytucji kultury z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku na Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. Instytucja Kultury używa skróconej nazwy EuRegioKom Pieńsk) § 2. 1. Uchyla się dotychczasową treści statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku zawartego w uchwale nr XXIII/164/92 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku z Miejsko-Gminną Biblioteką w Pieńsku ze zmianą w uchwale nr XXVIII/250/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/164/92 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku z Miejsko-Gminną Biblioteką w Pieńsku 2. Cel i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku określa statut instytucji kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Grażyna Łagowska

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2170

Załącznik do uchwały nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012 r.

STATUT EUROREGIONALNEGO CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI W PIEŃSKU Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, zwany dalej centrum, jest gminną instytucją kultury. 2. Siedziba Centrum mieści się w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego 23, a terenem działania jest Gmina Pieńsk § 2. 1. Centrum działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w szczególności art. 7 ust. 1 pkt. 9 i pkt. 10; 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.); 5) niniejszego Statutu. 2. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk. § 3. 1. Centrum posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 2. Organizatorem Centrum jest Gmina Pieńsk. 3. Centrum jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. § 4. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 406) Rozdział 2 ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM § 5. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej. 2. Do zakresu działania Centrum należy w szczególności: 1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego; 2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych; 3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego; 4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych; 5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych; 7) organizowanie wystaw; 8) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki; 9) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali; 10) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Pieńsk; 11) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Pieńsk oraz poza Gminą Pieńsk; 12) przygotowywanie oferty kulturalnej dla środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych i świetlic wiejskich; 13) prowadzenie biblioteki publicznej wraz z jej ośrodkami zamiejscowymi; 14) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 15) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu; 16) prowadzenie działalności informacyjnobibliotecznej; 17) popularyzacja książki i czytelnictwa; 18) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. 3. Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez: 1) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, naukowymi i sportowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego, związkami twórczymi, organizacjami amatorskiego ruchu sportowo-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2170

2)

3) 4) 5)

6)

7) 8)

1) 2)

3)

-rekreacyjnego, w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych; organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz programowej; dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury; edukację kulturalną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów; wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki; współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej; prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. 4. Centrum administruje: obiektem w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego 23 świetlicami wiejskimi w sołectwach Lasów, Stojanów, Żarki Średnie, Żarka nad Nysą, Dłużyna Dolna, Bielawa Górna. filiami bibliotek Stojanowie, Dłużynie Dolnej, Żarkach Średnich.

2. Dochód z działalności gospodarczej Centrum służy realizacji celów statutowych. Rozdział 3 ORGANIZACJA CENTRUM § 7. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organizator zgodnie z art. 15 ustawy. 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością; 2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 3) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych przez Centrum; 4) dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz zawieranie umów cywilnoprawnych; 5) zatrudnianie pracowników merytorycznych, administracyjno-biurowych oraz obsługi w zależności od możliwości finansowych Centrum; 6) powoływanie i odwoływanie pełnomocników; 7) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych; 8) ustalanie rocznego planu działalności; 9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności; 10) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych. 4. W Centrum może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum. § 8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor. § 9. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadawany zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy. § 10. 1. Przy Centrum działa Rada Programowa jako organ doradczy. 2. Rada Programowa składa się z 5 członków powoływanych przez Burmistrza, po otrzymaniu opinii Stałej Komisji Rady Miejskiej w Pieńsku ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. Kandydatów na członków Rady Programowej mogą zgłaszać podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą uchwałodawczą zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Pieńsk. Kadencja Rady Programowej trwa równolegle do kadencji Rady Miejskiej. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 3. Burmistrz stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Programowej przed upływem kadencji w przypadku:

§ 6. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą w szczególności: 1) działalność usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń; działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną; 2) działalność wydawniczą; 3) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi; 4) impresariat artystyczny; 5) organizację imprez rozrywkowych, sportoworekreacyjnych turystyczno -krajoznawczych; 6) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne; 7) prowadzenie ognisk artystycznych, sportoworekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych; 8) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego; 9) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego; 10) realizację imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, sportowo-rekreacyjnych); 11) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych; prowadzenie innej niż określona w pkt. 10 działalności handlowej i gastronomicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2170

1) złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji; 2) skazania Członka prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej; 3) śmierć Członka; 4) złożenia przez Przewodniczącego pisemnego wniosku o wygaszenie mandatu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Członka w pracach Rady Programowej trwającej nieprzerwanie co najmniej od 6 miesięcy. 4. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji zwołuje Burmistrz, następne Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek. 5. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Centrum lub upoważniony przez niego pełnomocnik. 6. Rada Programowa: 1) opiniuje przedłożony przez Dyrektora Centrum projekt rocznego planu działalności oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych; Rada Programowa może zgłaszać własne propozycje do planu działalności; 2) opiniuje propozycje zmian Statutu Centrum; 3) wyznacza przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum. 7. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa sporządzony przez nią Regulamin. 8. Sprawy sporne pomiędzy Radą Programową, a Dyrektorem Centrum rozstrzyga Burmistrz. W przypadku kwestionowania przez Dyrektora lub Radę Programową treści rozstrzygnięcia Burmistrza, sprawa zostaje skierowana pod obrady najbliższej

sesji Rady Miejskiej celem przyjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia. Rozdział 4 GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM § 11. 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Przychodami Centrum są: wpływy z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych, środki otrzymane z innych źródeł. 3. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Centrum pokrywa z uzyskanych przychodów. 4. Centrum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości. § 12. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy. § 13. W planie działalności Centrum wyodrębnia się środki przeznaczone na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Rozdział 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14. 1. Statut Centrum nadawany jest uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku. 2. Zmiany Statutu Centrum dokonywane są w trybie, o którym mowa w ust. 1. 3. Reorganizacja lub likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/98/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku nadanego uchwałą Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.