Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Pieńsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2171
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

13:00

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt5 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami.), oraz art. 16 ust. 1, 4 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: § 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk jest odpłatne. § 2. Ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk przez operatorów i przewoźników w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Przewodnicząca Rady Miejskiej: Grażyna Łagowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 105/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1841

  uchwała nr 97/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowodwór.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łęczna.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

  W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.