Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2173
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:45

w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157, poz. 2683). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Szendryk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2173

Załącznik do uchwały nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r.

Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka opłat za usunięcie pojazdu z drogi (zł)

Stawka opłat za każdą dobę przechowywania usuniętego pojazdu z drogi (zł)

Stawka kosztu powstałego w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

rower lub motorower motocykl pojazd o dop. masie całkowitej do 3,5 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t pojazd przewożący materiały niebezpieczne

100,00 200,00 440,00 550,00 780,00 1150,00 1400,00

15,00 22,00 33,00 45,00 65,00 120,00 180,00

64,00 104,00 288,00 360,00 576,00 880,00 1040,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.