Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2174
Hasła:statuty gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:44

zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Oleśnica: nr XXVI/176/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XXXVIII/294/06 z dnia 14 września 2006 r., nr XXIX/133/08 z dnia 19 grudnia 2008 r., nr XXXI/ /140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r., nr XXXII/144/09 z dnia 24 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 2 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się pkt 9 w brzmieniu: ?9) klubie ? należy przez to rozumieć Klub Radnych Gminy Oleśnica.?; 2) po Rozdziale 7 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu: ?Rozdział 7a Kluby Radnych § 96a. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej trzech radnych. 3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. 4. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech osób. 5. O wystąpieniu z klubu radny powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie przewodniczącego rady i przewodniczącego klubu. § 96b. 1. Utworzenie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego utworzenia. 2. Zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać: 1) nazwę klubu, 2) listę członków klubu z określeniem ich funkcji, 3) regulamin klubu. 3. Rozwiązanie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego rozwiązania. § 96c. Przedstawiciel klubu może prezentować stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady. § 96d. 1. Działalność klubu nie jest finansowana z budżetu gminy. 2. Za udział w pracach klubu radnemu nie przysługuje dodatkowa dieta. § 96e. 1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Kluby mogą korzystać z wyznaczonych przez wójta pomieszczeń urzędu.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jacenty Kawecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2012.1148

  uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.