Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Sobótce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2175
Hasła:sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:44

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. § 2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody sportowej, zwanej dalej podstawą, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał, w którym przyznawana jest nagroda, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Rozdział 2 Nagrody sportowe § 3. Ustanawia się nagrody sportowe finansowane ze środków Miasta i Gminy Sobótka, przeznaczone dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. § 4. Nagrody sportowe, zwane dalej nagrodami, mają charakter pomocy indywidualnej i mogą być przyznane zawodnikom spełniającym warunki ustalone w niniejszej uchwale. § 5. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych; 2) w roku przyznania nagrody uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych: a) uzyskał nominację olimpijską, b) zajął od 1 do 8 miejsca w igrzyskach olimpijskich, c) zajął od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach świata, d) zajął od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Europy, e) zajął od 1 do 3 miejsca w Pucharze Świata lub Pucharze Europy, f) zajął od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski, g) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego I zespół w grach zespołowych brał udział w rozgrywkach szczebla centralnego, h) jest zawodnikiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu; i) uzyskał inne wybitne osiągnięcia sportowe, 3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem. § 6. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na wniosek:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2175

1) klubu sportowego zrzeszającego zawodnika; 2) z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii komisji ds. sportu Rady Miejskiej w Sobótce. 3) Komisji Rady Miejskiej w Sobótce właściwej ds. sportu; § 7. 1. Wniosek o nagrodę powinien zawierać w szczególności: 1) dane osobowe zawodnika; 2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego; 3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia. 3. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. § 8. Nagrodę przyznaje się jednorazowo. § 9. 1. Ustala się następujące rodzaje i wysokości nagród: 1) za zajęcie medalowego miejsca w mistrzostwach Polski ? nagrodę w wysokości jednokrotności podstawy, 2) za zajęcie medalowego miejsca w Pucharze Świata lub Pucharze Europy ? w wysokości dwukrotności podstawy, 3) za zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Europy ? w wysokości: za miejsca od 1 do 3 dwukrotności podstawy, za miejsca od 4 do 6 jednokrotność podstawy, 4) za zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach świata ? w wysokości: za miejsca od 1 do 3 trzykrotności podstawy, za miejsca od 4 do 6 dwukrotność podstawy, 5) za uzyskanie nominacji olimpijskiej ? w wysokości czterokrotności podstawy, 6) za zajęcie od 1 do 8 miejsca w igrzyskach olimpijskich ? w wysokości: za miejsce od 1 do 3 pięciokrotności podstawy, za miejsca od 4 do 8 czterokrotność podstawy, 7) za zajęcie od 1 do 8 miejsca na igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych w wysokości pięciokrotności podstawy. 2. Zawodnikom, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym z tytułu odbycia samotnego rejsu żeglarskiego dookoła świata, zdobycia trudnego szczytu górskiego, lub podobnych, może być przyznana nagroda w wysokości do sześciokrotności podstawy. § 10. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 5 pkt 2, przy-

znaje się jedną nagrodę za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku. § 11. Nagrody przyznawane są do 31 stycznia za wyniki osiągnięte w roku poprzednim. § 12. Klub sportowy, na wniosek którego przyznano nagrodę jego zawodnikowi jest zobowiązany do promowania Gminy Sobótka. § 13. Wykaz zawodników oraz wysokość przyznanych nagród podaje się do publicznej wiadomości. Rozdział 3 Wyróżnienia § 14. 1. Wyróżnienia w postaci dyplomów, statuetek, medali, pucharów mogą być przyznane zawodnikom osiągającym wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w pracy trenerskiej. 2. Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. § 15. Wyróżnienia mogą być przyznane: 1) zawodnikom, którzy: a) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski, b) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w akademickich mistrzostwach świata, Polski, na uniwersjadach letnich lub zimowych, c) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze; 2) trenerom lub działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych, o których mowa w nin. uchwale. § 16. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka przyznaje wyróżnienia zawodnikom, trenerom i działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, o których mowa w niniejszej uchwale z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rady Miejskiej w Sobótce właściwej ds. sportu lub na pisemny wniosek klubu sportowego, którego siedzibą jest Miasto i Gmina Sobótka. § 17. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród oraz wyróżnień będzie corocznie ustalana przez Radę Miejską w Sobótce w uchwale budżetowej, począwszy od budżetu na rok 2013. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Nazimek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2601

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5701

  uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3621

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

 • uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.