Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska Mieroszowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2181
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

15:07

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się ulicy stanowiącej własność Gminy Mieroszów ? Gminy Zasób Nieruchomości, położonej w granicach działki nr 190 w obrębie Sokołowsko nazwę: ?ulica Radosna?. Ww. droga łączy powstałe działki budowlane z ulicą Unisławską stanowiącą działkę nr 191 w obrębie Sokołowsko. Przebieg ulicy przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Ryszard Gubernat

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2181

Załącznik do uchwały nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012 r.

Obręb Rybnica Leśna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miasta I Gminy Sobótka z dnia 20 lutego 2009r. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6321

  uchwała nr XXXV/260/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6008

  uchwała nr XL/227/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 19 października 2009r. nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno PGR.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.715

  uchwała nr XL/10/345/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr 07.044.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Panki

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

  Zamierzam przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy. Mieszkanie jest moją własnością, należymy do wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskana została zgoda w formie uchwały (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.34.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 1 i 6 załącznika Nr 4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie ?i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń? załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6 do uchwały nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • uchwała nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • uchwała nr 241.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.