Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2182
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:01

w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu lub dzierżawy, stawek czynszu i ulg dla użytkowników lokali użytkowych. § 2. 1) Umowy najmu lub dzierżawy wolnych lokali użytkowych zawiera się w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego do branży. 2) Pomieszczenia wspólne, piwnice i komórki związane z lokalem użytkowym, a niesłużące bezpośredniej działalności gospodarczej nie podlegają przetargowi, a stawki czynszu określa się zgodnie ze stawkami dla poszczególnych grup pomieszczeń. 3) Zarząd Powiatu może w drodze uchwały odstąpić od trybu, o którym mowa w ust.1 w przypadku, wynajmów okazjonalnych, dla których stawkę ustala się w drodze negocjacji w wysokości nie niższej niż stawka minimalna. § 3. 1) W pierwszym przetargu przyjmuje się stawkę wyjściową określoną w załączniku nr 1 dla danej strefy. W drugim przetargu przejmuje się stawkę obniżoną o 25%. Nie ustalenie najemcy lub dzierżawcy lokalu użytkowego w drodze dwóch kolejnych przetargów daje prawo Zarządowi Powiatu do wynajęcia lokalu według stawki ustalonej w drodze negocjacji. 2) Ustala się trwałość stawki czynszu lokali będących przedmiotem najmu lub dzierżawy ustalonych zgodnie z ust. 1 na okres jednego roku. § 4. W przypadku śmierci najemcy lub dzierżawcy lokal będący przedmiotem najmu lub dzierżawy przeznaczony jest do przetargu ograniczonego do współmałżonka i zstępnych najemcy lub dzierżawcy, jeśli prowadzili wspólnie działalność lub byli zatrudnieni w tym lokalu przez okres, co najmniej jednego roku, poprzedzającego datę zaistnienia okoliczności uzasadniającej złożenie wniosku o przyznanie lokalu bez przetargu. § 5. Zmiana branży w lokalu użytkowym uzyskanym w przetargu ograniczonym do branży lub podnajmu części lokalu wymaga zgody Zarządu Powiatu. § 6. Najemca lub dzierżawca nie może wnosić prawa najmu lub dzierżawy do spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. § 7. Umowy najmu lub dzierżawy lokalu użytkowego zawiera się na czas nieokreślony, a zmiany warunków umowy mogą być dokonane po ich uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniu lub w terminie krótszym, za zgodą stron. § 8. 1) Ustala się stawkę wyjściową czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, przyjmując za jednostkę jeden metr kwadratowy powierzchni lokalu użytkowego. 2) Stawki czynszu najmu lub dzierżawy podlegają corocznie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2182

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. 3) Stawki czynszu będą zaokrąglane w górę do dziesięciu groszy. 4) Zarząd Powiatu może w drodze uchwały zwolnić z opłat czynszu najmu lub dzierżawy, lub obniżyć wysokość opłat poniżej stawek minimalnych czynszu określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych powiatu, w tym jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę komunalną, w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego. § 9. 1) Waloryzacja stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokalu użytkowego nie wymaga wypowiedzenia obowiązujących umów. 2) Nowe stawki czynszu najmu lub dzierżawy obowiązują od następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. § 10. Za okres bezumownego korzystania z lokalu użytkowego najemca lub dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 400% ostatnio obowiązującej stawki czynszu najmu lub dzierżawy.

§ 11. Zasady określone w § 8 ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do stawek czynszu lokali użytkowych, jeżeli stawki te są wyższe od podanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ? do czasu ich wyrównania. § 12. Wprowadza się ulgi w wysokości stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 13. Zarząd Powiatu może zastosować ulgi w opłacie czynszu najmu lub dzierżawy w szczególności w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, na pisemny wniosek najemcy lub dzierżawcy. § 14. Stawki czynszu najmu lub dzierżawy podane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązują najemcę lub dzierżawcę od dnia podpisania umowy najmu lub dzierżawy. § 15. Traci moc uchwała nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. wraz ze zmianami. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Szendryk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2182

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r.

Stawki minimalne czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i gruntów Lp Handel 1. spożywczy 2. przemysłowy Gastronomia 1. bez alkoholu 2. z alkoholem Usługi 1. preferowane 2. na rzecz rolnictwa 3. ochrona zdrowia 4 pozostałe Produkcja 1. spożywcza 2. przemysłowa Pomieszczenia składowe 1. magazyny 2. piwnice 3. hurtownie spożywcze 4. hurtownie przemysłowe Inne pomieszczenia 1. biura 2. organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą 3. organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej 4. zajmowane na działalność oświaty, kultury i ochrony zdrowia 5. garaże 6. komórki 7. sale lekcyjne 8. sale zajmowane na działalności oświaty i kultury 9. sale konferencyjne, gimnastyczne, stołówki (wynajem okazyjny) 10. miejsca noclegowe w internatach e) pobyt 1?2 dniowy f) pobyt powyżej 2 dni Grunty 1. ogródki przydomowe 2. grunt pod garażami 3. grunt pod działalność gospodarczą (kioski) itp. 4. inne grunty Branża Sposób rozliczenia w zł/m? za miesiąc w zł/m? za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za godzinę w zł/m2 za godzinę w zł na dobę w zł na dobę w zł na dobę w zł/m2 na rok w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc w zł/m2 za miesiąc Miasto Wieś

I.

14,90 18,70 12,40 19,90 6,20 3,10 11,60 9,30 12,50 14,90 10,60 1,70 14,90 18,70 13,10 9,90

3,10 3,10 5,70 9,90 2,60 1,20 5,00 5,00 6,20 7,50 5,70 1,60 6,20 9,30 8,10 5,50

II.

III.

IV.

V.

5,80 3,10 2,50 0,90 0,10 6,00 358,40 18,00 12,00 0,30 3,00 5,50 0,30

1,20 1,20 1,80 0,60 0,10 4,80 179,30 12,00 8,50 0,30 2,50 4,20 0,10

VI.

VII.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2182

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie ulg w wysokości czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe 1. Stawki wyjściowe czynszu najmu lub dzierżawy określone w niniejszym załączniku z wyjątkiem stawek czynszu dotyczących piwnic, komórek, garaży, pomieszczeń wspólnych i pomieszczeń strychowych podlegają obniżeniu o 10% w przypadku: a. usytuowaniu lokalu w budynku, który ze względu na jego stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki, przez okres wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy, b. lokalu bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych (również hydroforu i szamba), c. lokalu położonego poniżej poziomu terenu (w suterynie) lub na strychu, d. lokalu znajdującego się w oficynie, e. lokalu o wysokości poniżej 2, 2 m, f. lokalu posiadającego trwałe wady techniczne (np. zawilgocenie ścian), g. usytuowania części pomieszczeń lokalu w oficynie budynku, jeżeli do pomieszczeń tych prowadzi odrębne wejście oraz brak jest bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami w budynku frontowym. Obniżenie dotyczy części powierzchni zlokalizowanej w oficynie. 2. Wprowadza się ulgi w opłacie czynszu związane z zatrudnieniem uczniów w celu praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy na indywidualny wniosek najemcy lub dzierżawcy potwierdzony przez szkołę, w której uczeń odbywa naukę, bądź Cech Rzemiosł Różnych. Ulga wynosi: a. 5% stawki czynszu od jednego ucznia zatrudnionego jeden dzień w tygodniu, b. 10% stawki czynszu od jednego ucznia zatrudnionego, co najmniej dwa dni w tygodniu. Ulga będzie przyznana po uprzednim udokumentowaniu uprawnień do szkolenia uczniów. 3. Wprowadza się 10% ulgę w stawce czynszu w przypadku gdy lokal nie posiada witryny i wejścia bezpośrednio z ulicy. 4. Obniżki o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 mogą podlegać sumowaniu, lecz nie więcej niż do 50%. 5. W przypadku, kiedy lokal wymaga remontu najemca lub dzierżawca przez okres wykonywania remontu (określony przez zarządcą budynku na podstawie zakresu koniecznych do wykonania prac i technologii robót nie dłuższy jednak niż 3 miesiące) opłaca czynsz w wysokości obniżonej o 50% stawki obowiązującej pod warunkiem, że prace wykonuje we własnym zakresie na własny koszt. 6. Obniżenie czynszu, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy: a. sytuacji, kiedy najemca lub dzierżawca przeprowadza modernizację lokalu lub wykonuje remonty jego obciążające, b. gdy konieczność wykonania remontu spowodowana została z winy najemcy lub dzierżawcy. 7. Obniżenie stawek czynszu może nastąpić na wniosek najemcy lub dzierżawcy, umotywowany trudną sytuacją życiową, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. O obniżeniu czynszu z ww. powodu decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/166/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.34.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 1 i 6 załącznika Nr 4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie ?i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń? załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6 do uchwały nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • uchwała nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.