Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wińsko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Gminy Wińsko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2183
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:01

w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wińsko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Wińsko oraz granice ich obwodów. § 2. Gmina Wińsko prowadzi następujące szkoły podstawowe i przedszkola: 1) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku, ul. Nowa 2, 56-160 Wińsko. 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach, Głębowice 10, 56-160 Wińsko. 3) Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125, 56-160 Wińsko. 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9, 56-160 Wińsko. § 3. Do obwodu Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku należą miejscowości: Baszyn, Białawy, Białawy Małe, Białków, Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Brzózka, Chwałkowice, Domanice, Grzeszyn, Jakubikowice, Kleszczowice, Kozowo, Łazy, Morzyna, Mysłoszów, Naroków, Piskorzyna, Rogówek, Rogów Wołowski, Rudawa, Słup, Smogorzówek, Smogorzów Wielki, Stryjno, Węglewo, Węgrzce, Wińsko, Wrzeszów. § 4. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach należą: Aleksandrowice, Białawy Wielkie, Czaplice, Głębowice, Staszowice, Trzcinica Wołowska, Turzany. § 5. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie należą: Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Gryżyce, Konary, Krzelów, Młoty, Moczydlnica Klasztorna, Rajczyn, Wyszęcice. § 6. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie należą: Iwno, Małowice, Orzeszków, Przyborów. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. § 8. Traci moc uchwała nr XXVIII/176/96 Rady Gminy w Wińsku z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów oraz uchwała nr XLIV/ /275/97 Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały rady Gminy dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Zofia Baranowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/298/2009 Rady Gminy Oława z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 • uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.34.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 1 i 6 załącznika Nr 4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie ?i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń? załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6 do uchwały nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.