Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/216/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Miejska w Polkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2184
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:00

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 33, poz. 836, z 2003 r. Nr 215, poz. 3075, z 2005 r. Nr 175, poz. 3185, z 2006 r. Nr 95, poz. 1643, z 2007 r. Nr 250, poz. 2839 i Nr 277, poz. 3394, z 2011 r. Nr 217, poz. 3746 oraz z 2012 r. Nr 33, poz. 836) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 2a pkt 10 otrzymuje brzmienie: ?10. utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nadal w nim zamieszkują.?; 2) w § 11 uchyla się ust. 3; 3) w § 13 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: ?12. Zwalniane lokale mieszkalne proponuje się osobom z list mieszkaniowych według kolejności na liście, a w przypadku odmowy lub braku odpowiedzi kolejna propozycja może zostać złożona po upływie jednego roku od dnia jej złożenia.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Emilian Stańczyszyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wińsko

 • uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 • uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.34.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 1 i 6 załącznika Nr 4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie ?i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń? załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6 do uchwały nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.