Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. o zmianie Uchwały Nr LII/330/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2185
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:00

o zmianie uchwały nr LII/330/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 22 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 4 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) Rada Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr LII/330/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce wprowadza się następujące zmiany: § 9 otrzymuje brzmienie: ?§ 9 1. Rozliczanie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Boguszowa-Gorc odbywać się będzie na podstawie: 1) normatywnego wskaźnika gromadzenia odpadów komunalnych przez osoby fizyczne, określonego w ust.2; 2) faktycznej ilości wywiezionych odpadów komunalnych od indywidualnych właścicieli posiadających pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. 2. Normatywny wskaźnik gromadzenia odpadów komunalnych przez osoby fizyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi 1,68 m3/os/rok. 3. Normatywny wskaźnik ilości stałych odpadów komunalnych produkowanych z 1 m3 powierzchni lokali użytkowych wynosi rocznie: 1) placówki gastronomiczne ? 0,0255 m3 2) placówki handlowe ? 0,0141 m3 3) pomieszczenia biurowe ? 0,0084 m3 4) pozostałe nie ujęte w pkt 1?3 ? 0,0084 m3. 4. Na każdej nieruchomości zamieszkałej lub służącej do prowadzenia działalności, powinien znajdować się pojemnik lub pojemniki o pojemności umożliwiającej nagromadzenie odpadów w ilości wynikającej z normatywnych wskaźników określonych w ust. 2 i 3.? § 2. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: ?§ 9a 1. Sposób naliczania ilości gromadzonych w pojemnikach i kontenerach odpadów komunalnych: 1) ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych ustala się wg pojemności pojemników i częstotliwość wywozu. Zakładając pewną rezerwę pojemnościową celem uniknięcia przepełnienia pojemników ustala się ilość odpadów w pojemnikach: a) pojemniki o pojemności 60 dcm3 ? 0,06 m3 b) pojemniki o pojemności 110 dcm3 ? 0,11 m3 c) pojemniki o pojemności 240 dcm3 ? 0,24 m3 d) pojemniki o pojemności 1100 dcm3 ? 1,1 m3 e) kontenery o pojemności 7000 m3 ? 7,00 m3; 2) ilość wywiezionych odpadów komunalnych w przypadku korzystania przez kilku zleceniodawców ze wspólnych pojemników lub kontenerów, wylicza się: a) w przypadku budynków mieszkalnych ze wskaźnika gromadzenia odpadów przez jednego mieszkańca rocznie, b) w przypadku lokali użytkowych wg wskaźnika gromadzenia odpadów z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu rocznie.?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2185

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Jolanta Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc danych dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2961

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 172/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Boguszów-Gorce nr XI/68/11 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru ?Gorce? w Boguszowie Gorcach

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2012r. dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

  Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście (...)

 • Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

  Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/216/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

 • uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wińsko

 • uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 • uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.34.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 1 i 6 załącznika Nr 4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie ?i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń? załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6 do uchwały nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.