Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2227
Hasła:rodzina

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

15:28

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. § 4. Traci moc uchwała nr XV/68/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 11 z dnia 18 stycznia 2008 r.). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Szendryk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2227

Załącznik do uchwały nr XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 1. opłata ? rozumie się opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określoną w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.), 2. kryterium dochodowe ? rozumie się kwoty ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 3. dochód ? rozumie się dochód określony w art. 8 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 4. zobowiązany ? rozumie się osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.). § 2. 1. Starosta na wniosek lub z urzędu może umorzyć całkowicie opłatę łącznie z odsetkami wówczas, kiedy zachodzi, co najmniej jedna z podanych poniżej okoliczności: 1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu, chociaż jednej z okoliczności wymienionej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 2) postępowanie egzekucyjne stało się bezskuteczne, 3) zobowiązany jest osobą, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez zobowiązanego możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności albo dwukrotne postępowanie egzekucyjne prowadzone w okresie 5 lat okazało się bezskuteczne, 6) zobowiązany zmarł. 2. Starosta na wniosek lub z urzędu może umorzyć w części opłatę łącznie z odsetkami, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu, chociaż jednej z okoliczności wymienionej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. § 3. Starosta na uzasadniony wniosek zobowiązanego lub z urzędu może rozłożyć na raty opłatę, gdy może to rokować zapłatę należności w całości lub w części oraz zachodzi, co najmniej jedna z poniżej podanych okoliczności: 1. zobowiązany współpracuje z koordynatorem i asystentem na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, 2. zobowiązany realizuje ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. § 4. 1. Starosta na wniosek lub z urzędu może odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniżej podanych okoliczności: 1) dochód zobowiązanego nie przekracza kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu, chociaż jednej okoliczności wymienionej w art. 7 w/w ustawy o pomocy społecznej, 2) zobowiązany jest osobą niepełnoletnią, lub która osiągnęła pełnoletniość, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w dziennym systemie kształcenia: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 3) zobowiązany wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego tzn: płaci alimenty dobrowolnie lub zasądzone przez sąd, 4) zobowiązany wychowuje inne dzieci, które pozostają pod jego opieką, 5) zobowiązany ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej. 2. Starosta z urzędu odstępuje od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, gdy nieznane jest miejsce pobytu zobowiązanego do ponoszenia opłaty, pomimo przeprowadzenia czynności ustalających.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5312

  uchwała nr 370/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4802

  uchwała nr XV/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4502

  uchwała nr XIII/151/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • uchwała nr XL/345/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 • uchwała nr XXII.160.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca częściowo uchwałę w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zmiany zasad najmu lokali oraz zasad polityki czynszowej w mieszkaniowych zasobach Gminy Stara Kamienica.

 • uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zmiany zasad najmu lokali oraz zasad polityki czynszowej w mieszkaniowych zasobach Gminy Stara Kamienica.

 • zarządzenie nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.