Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.226

Tytuł:

uchwała Nr XIX/158/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 226
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Dz. U. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz.549) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W celu ochrony przyrody ze względu na wiek, okazałe rozmiary, wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczno-pamiątkowe ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 346 cm i wysokości 33 m, rosnące na terenie parku miejskiego, działka numer 91/3 obręb 12 Szczecinek w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu rekreacyjnego przy wieży Przemysława. § 2. W stosunku do wymienionego w §1 pomnika przyrody, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu ; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) umieszczania tablic reklamowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1486

  uchwała nr XIII/168/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Śródmieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1487

  uchwała nr XIII/169/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Zawodzie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2510

  uchwała nr 164/XVIII/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Jarosławia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.225

  uchwała Nr XIX/159/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.224

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.223

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy: Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślibórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.222

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różańsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.221

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Barlinek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.