Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.227

Tytuł:

uchwała Nr XIX/151/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 227
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek. Na podstawie art. 68 ust.1 pk.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981 i Nr 187, poz. 1110) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/223/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 73, poz.1616) wprowadza się następującą zmianę: - § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Decyzje o wyłączeniu ze sprzedaży lub o warunkach sprzedaży, w sytuacjach określonych w pkt 3, podejmuje w drodze odrębnej uchwały Rada Miasta.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/140/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puławy Nr XIV/133/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy, uchwały Rady Miasta Puławy Nr XV/145/07 z dnia 29 listopada 2007r. o zmianie uchwały Nr XIV/133/07 Rady Miasta Puławy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy i uchwały Rady Miasta Puławy Nr IX/113/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/07 Rady Miasta Puławy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasto Puławy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1940

  uchwała nr 670/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław , udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1006

  uchwała nr XLV/487/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.226

  uchwała Nr XIX/158/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.225

  uchwała Nr XIX/159/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.224

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.223

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy: Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślibórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.222

  aneks Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 października 2011 r. do porozumienia z dnia 28 października 2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różańsko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.