Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.230

Tytuł:

uchwała Nr X/84/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 230
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz.842) Rada Miasta Szczecinek ustala, co następuje: § 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego dalej "Zespołem" powołuje Burmistrz Miasta Szczecinek, zwany dalej "Burmistrzem" w trybie zarządzenia, na okres 4 letniej kadencji. 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zwanej dalej ustawą, a w szczególności: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku; 2) Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku; 3) Prokuratury Rejonowej w Szczecinku; 4) Sądu Rejonowego w Szczecinku; 5) Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 6) Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczecinku; 7) jednostek oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. 3. Przedstawicieli, o których mowa w §1 ust. 2 wskazują imiennie osoby kierujące poszczególnymi podmiotami na wniosek Burmistrza. § 2. Do zadań Zespołu należy realizacja działań określonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także opracowywanie i monitorowanie Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. § 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów zostaje wybrany przewodniczący zespołu, zwany dalej ?Przewodniczącym?. 2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu, w ciągu 7 dni od wyboru powiadamia się pisemnie Burmistrza. 3. Skład Zespołu ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 230 ?

4. Członkowie Zespołu zarządzeniem Burmistrza mogą zostać odwołani na skutek: 1) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole; 2) utraty pracy w podmiocie, który reprezentują; 3) długotrwałej choroby; 4) nie wywiązywania się z obowiązków członka Zespołu; 5) pisemnego, uzasadnionego wniosku innego członka Zespołu, osoby kierującej instytucją/jednostką wskazującą. 5. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością uzupełnienia składu Zespołu zgodnie z §1. § 4. 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe i dokumentowane za pomocą listy obecności. 2. Uczestnictwo w pracach Zespołu odbywa się w ramach obowiązku służbowego lub zawodowego a w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych jest nieodpłatne. 3. Informacje o terminie posiedzenia przekazuje się członkom Zespołu, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Zespołu. 4. Członek Zespołu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu, informuje Przewodniczącego o przyczynach swojej nieobecności, w terminie, co najmniej 2 dni roboczych przed posiedzeniem Zespołu. 5. Zespół funkcjonuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa i warunkami określonymi niniejszą uchwałą. 6. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku. Posiedzenia mogą być organizowane również poza siedzibą, szczególnie w siedzibie podmiotów wchodzących w skład Zespołu. § 5. 1. Do obowiązków Przewodniczącego należy: 1) zwoływanie spotkań Zespołu i zapraszanie osób niebędących członkami Zespołu; 2) przewodniczenie spotkaniom Zespołu; 3) ustalanie rocznych planów pracy Zespołu; 4) zapewnienie monitoringu działań realizowanych przez Zespół; 5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, w tym podpisywanie korespondencji; 6) dbanie o dobre relacje i efektywną współpracę w Zespole; 7) zarządzanie Zespołem, w tym określanie zadań członków Zespołu i nadzorowanie ich realizacji; 8) powoływanie Grup roboczych i monitorowanie ich pracy; 9) kontrolowanie jakości i dokumentowanie rezultatów pracy Zespołu; 10) informowanie Dyrektora MOPS o pracy Zespołu, a w szczególności o zagrożeniach merytorycznych, finansowych i organizacyjnych. 2. W przypadku nieobecności lub braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki i uprawnienia przejmuje inny członek zespołu wskazany i upoważniony pisemnie przez Burmistrza na wniosek Przewodniczącego. 3. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu, a w szczególności prowadzenie dokumentacji prac Zespołu, w tym sporządzanie protokołów spotkań zawierających plan spotkania, liczbę obecnych i nieobecnych członków, istotne uwagi, najważniejsze ustalenia; prowadzenie list obecności spotkań Zespołu; prowadzenie teczki korespondencji; prowadzenie dokumentacji grup roboczych; należyte zabezpieczenie dokumentacji. 4. Upoważnia się Przewodniczącego do powoływania grup roboczych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. § 6. 1. Do obowiązków członków Zespołu należy: 1) znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i aktów wykonawczych do ustawy; 2) opracowanie i wdrażanie standardów i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy; 3) składanie raportów i sprawozdań; 4) przygotowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, w tym opracowanie materiałów promocyjnych; 5) współpraca ze wszystkimi instytucjami i osobami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 230 ?

6) zachowanie poufności informacji i danych, które uzyskał przy realizacji zadań, a także dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi: ochrona danych przed dostępem osób nieupoważnionych, ochrona danych przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją; 7) rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy, w tym poleceń Przewodniczącego; 8) bieżące informowanie o stanie prowadzonych spraw i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań; 9) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; 10) aktywne uczestnictwo i kształtowanie właściwej atmosfery pracy w Zespole; 11) kierowanie się w swojej działalności zasadą dobra klienta. 2. Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności służbowej i karnej ujawniać, kopiować i przetwarzać dane, w tym dane osobowe bez upoważnienia i w celach innych niż praca w ramach Zespołu; 3. W zakresie zadań realizowanych w ramach Zespołu członkowie podlegają Przewodniczącemu. § 7. 1. Posiedzenia Zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący: 1) z własnej inicjatywy; 2) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Zespołu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Zespołu w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od dnia powołania Zespołu. 4. Posiedzenia Zespołu są jawne. Jawność posiedzenia Zespołu w całości lub w części może zostać wyłączona na podstawie właściwych przepisów prawa. § 8. 1. W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, na mocy porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem a podmiotami, o których mowa w § 1 ust.2 mogą być powoływane grupy robocze zwane dalej Grupą. 2. Powołanie Grupy może nastąpić na pisemny wniosek pracowników podmiotów, wymienionych w §1 ust.2 zgłaszających problem lub zadanie wymagające pracy zespołowej. 3. W skład Grupy mogą być powołane również osoby niebędące członkiem Zespołu, w tym reprezentujące podmioty inne niż wymienione w §1 ust.2, za zgodą ich przełożonych. 4. Osoba wnioskująca o powołanie Grupy odpowiada za ustalanie jej składu osobowego, prowadzenie spotkań, spisanie i przekazanie Przewodniczącemu dokumentacji prac Grupy tj. podjętych ustaleń, planu pracy, osób odpowiedzialnych za realizację oraz terminów realizacji, a także wniosków i efektów pracy Grupy. § 9. 1. Dokumentację prac Zespołu tworzą: 1) roczne plany pracy ustalane do 31 stycznia każdego roku; 2) plany, listy obecności i protokoły spotkań Zespołu; 3) dokumentacja powołania i działania Grup roboczych; 4) sprawozdania z prac Zespołu; 5) teczka korespondencji. 2. Plan spotkania Zespołu oraz Grupy, w szczególności winien zawierać: 1) ewaluację dotychczas podjętych działań; 2) zgłoszenie nowych zagadnień, ustalenie strategii rozwiązywania problemów; 3) podział zadań między członków Zespołu, w tym wskazanie osób koordynujących; 4) informacje bieżące; 5) wnioski, podsumowanie. § 10. 1. Przewodniczący składa Burmistrzowi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku sprawozdanie merytoryczne z pracy Zespołu, w terminie: 1) do 31 lipca każdego roku ? sprawozdanie półroczne; 2) do 31 stycznia roku następnego ? sprawozdanie roczne; 3) w ciągu 31 dni od zakończenia kadencji ? sprawozdanie końcowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 230 ?

2. Sprawozdania finansowe dotyczące funkcjonowania Zespołu sporządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, w terminach określonych w pkt.1. § 11. Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Zespołu oraz sprawozdania z prac Zespołu doręcza się kierownikom podmiotów, które zawarły z Burmistrzem porozumienie o tworzeniu i funkcjonowaniu Zespołu. § 12. Koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu i Grup roboczych pokrywane są z budżetu Miasta Szczecinek. § 13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.229

  uchwała Nr XVII/200/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.228

  uchwała Nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.227

  uchwała Nr XIX/151/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.226

  uchwała Nr XIX/158/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.225

  uchwała Nr XIX/159/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.