Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/190/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2327
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:25

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.395.2012.AS2 z dnia 28 czerwca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 4 pkt 3) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr V/37/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza, zwany dalej planem. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1 : 1000, wskazany jako załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wskazane jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, wskazane jako załącznik nr 3. 3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu. § 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 15), w planie nie określa się: 1) zasady ochrony dziedzictwa dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 8) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu tere-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2327

9)

10) 11)

12)

13)

14)

15)

nu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych; zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu; 3) symbol terenu; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) granica strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej; 6) granica terenów zamkniętych; 7) granica strefy ochronnej terenów zamkniętych. 2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny, sugerujący określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) ciągu pieszo-jezdnym ? należy przez to rozumieć obszar przeznaczony zarówno dla ruchu pieszych, jak i ruchu pojazdów, z możliwością kształtowania nawierzchni jako jednej płaszczyzny z zachowaniem spadków niezbędnych dla odprowadzania ścieków deszczowych; 2) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych bu-

dowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 3) intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; 5) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wiaty, pergole); 6) przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 7) przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych; 8) przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa; 9) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów; 10) urządzeniach i obiektach towarzyszących ? należy przez to rozumieć urządzenia techniczne

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2327

i obiekty zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, przejazdy, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, place i miejsca postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego oraz garaże wolno stojące (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury.

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? MN. § 6. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi; 2) zabudowa usługowa ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, z zakresu: a) finanse ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym ? działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi, itp.; b) gastronomia ? tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; c) handel detaliczny ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; d) niepubliczne usługi oświaty ? tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków, świetlic, etc., a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia; e) obsługa firm i klienta ? tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.; f) zdrowie i opieka społeczna ? tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów

lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 7. Na terenie objętym planem, ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury technicznej i dróg publicznych; 2) zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 3) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się teren oznaczony symbolem MN, jako zaliczony do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym nawierzchnię dróg publicznych i wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn; 5) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 6) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi. § 8. Na terenie objętym planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 1) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, obejmującej cały obszar objęty planem, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. § 9. Na terenie objętym planem ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2327

1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż: a) 1000 m2 dla budynku typu wolno stojącego, b) 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego; 2) szerokość frontu nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż: a) 22 m dla budynku typu wolno stojącego, b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 600 do 1200; 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1?3) nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (trafostację, przepompownię ścieków, itp.

) oraz komunikację wewnętrzną. § 10. Ustalenia ogólne dotyczące linii zabudowy oraz gabarytów obiektów: 1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z odległościami podanymi w treści niniejszej uchwały i z rysunkiem planu; 2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,3 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji. § 11. Na terenie objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych; 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne muszą spełniać warunki: a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż: ? 8 m dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszojezdnych, które zapewniają obsługę komunikacyjną do 6 działek budowlanych, ? 10 m dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek budowlanych, b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych, c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych, d) minimalna szerokość pasa ruchu:

? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m; 3) dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i ciągów pieszojezdnych; 4) dopuszcza się organizowanie parkingu przyulicznego w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych. § 12. Na terenie objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 1) dopuszcza się realizację na danej działce budowlanej nie więcej niż 2 wolno stojących budynków niemieszkalnych (budynek gospodarczy, garaż, budynek usługowy) dla każdego lokalu mieszkalnego; 2) nie wyznacza się terenów wyłączonych z zabudowy; 3) ustala się strefę ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN w odległości 5 m od osi linii, w obrębie, której obowiązuje lokalizacja obiektów i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie linii kolejowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) w strefie oddziaływania linii kolejowej ustala się obowiązek zabezpieczenia budynków i budowli, w tym infrastruktury podziemnej, w zabezpieczenia przed wibracjami, drganiami, wstrząsami oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej; 6) ustala się zakaz wprowadzania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie linii kolejowej m.in. lokalizacji stawów nadpoziomowych, oraz budowy nowych stawów gruntowych, mogących negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe (możliwość deformacji torowiska w planie i profilu); 7) ustala się zakaz wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe oraz spływu wody z terenów przyległych na tereny kolejowe; 8) ustala się zakaz lokalizowania naziemnych zbiorników propan ? butan; 9) ustala się zakaz lokalizacji masztów, konstrukcji wieżowych, nośników reklamowych, w odległościach mniejszych od granicy obszaru kolejowego niż wynosi planowana wysokość obiektu; 10) dopuszcza się sytuowanie drzew i krzewów, w odległości większej od granicy obszaru kolejowego, niż będzie wynosić ich maksymalna wysokość; nie mniejszej jednak niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego; 11) system korzeniowy sadzonych drzew i krzewów nie może naruszyć struktury podstawy podtorza i jego odwodnienia;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2327

12) należy uwzględnić prawidłowy dobór oświetlenia na obszarach wzdłuż linii kolejowej (usytuowanie, wysokość masztu oświetleniowego, zastosowane źródło światła, typy opraw) w związku z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (nie oślepiania maszynistów prowadzących pociągi). § 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej. 2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych; 2) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg; 3) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę. 4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej. 5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 1) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania; 2) alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu i/lub do cieków wodnych lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 1) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) dopuszcza się zbiorniki gazu; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem. 9. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 1) dopuszcza się budowę i rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 2) ustala się, że wysokość urządzenia lub instalacji, wraz z ich konstrukcją wsporczą, zamontowanych na dachu budynku lub budowli przekrytej dachem nie może przekraczać 30% wysokości tych budynków lub budowli. 10. Na obszarze objętym planem może występować sieć drenarska. W przypadku jej uszkodzenia należy powiadomić zarządcę sieci drenarskiej a następnie dokonać naprawy na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi. § 14. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%. § 15. 1. Na terenie objętym planem określa się granice terenów zamkniętych ? terenów linii kolejowej, oznaczonych na rysunku planu. 2. Wyznacza się strefę ochronną terenów zamkniętych ? terenów linii kolejowej, w odległości 20 m od granicy terenów kolejowych, w obrębie, której ustala się: 1) zakaz wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe oraz spływu wody z terenów przyległych na tereny kolejowe; 2) zakaz lokalizacji działalności związanej z produkcją i obrotem (m. in. przebiegiem wzdłuż linii kolejowej nowych gazociągów oraz rurociągów paliw płynnych) substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, trącymi l pylącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego; 3) zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż ?1200 mm wzdłuż linii kolejowej; 4) obowiązek zabezpieczenia terenu kolejowego, w miejscach dużego ruchu osób i pojazdów, przed możliwością wjazdu pojazdów lub wtargnięciem pieszych czy rowerzystów, m.in. przez budowę ogrodzeń zabezpieczających; 5) obowiązek zachowania parametrów trójkąta widoczności na istniejących i planowanych skrzyżowań dróg z linią kolejową w jednym poziomie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2327

6) obowiązek pozostawienia pasa gruntu wzdłuż terenu kolejowego, wolnego od wszelkiego zainwestowania o szerokości 4m liczonych od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej (takich jak rów odwadniający, podtorze, podnóże nasypu) dla potrzeb tzw. kolejowej drogi technologicznej wykorzystywanej m. in. przez służby ratownicze. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) zabudowa usługowa ? handel detaliczny, gastronomia, finanse, obsługa firm i klienta, zdrowie i opieka społeczna, niepubliczne usługi oświaty, realizowana w maksymalnie 30% przeznaczenia podstawowego, b) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, c) urządzenia i obiekty towarzyszące, d) zieleń urządzona. 2. Dla zabudowy usługowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), obowiązują następujące ustalenia: 1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.

); 2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy usługowej związanej z: prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem, obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) kształtowanie budynków mieszkalnych ? jako wolno stojących lub bliźniaczych; 2) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, nie może przekraczać 12 m; 3) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, nie może przekraczać 6 m; 4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech; 5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać dwóch; 6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych; 7) nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na rysunku planu, w odległości 12 m od linii rozgra-

niczającej ul. Przystankowej oraz w odległości 20 m od terenów linii kolejowej; 8) gabaryty zabudowy wyrażone szerokością elewacji frontowej budynku: maksymalnie 16 m; 9) dopuszcza się stosowanie dowolnych form oraz pokryć dachów. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 2) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: nie ustala się, b) maksymalna: 0,6; 4) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50 m2, z zastrzeżeniem pkt 5); 5) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług oświatowych, ich powierzchnia nie może przekroczyć 150 m2; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m?; 7) jeden segment budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 750 m?; 8) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 6?7), o nie więcej niż 10%; 9) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się utworzenie tylko jednej takiej działki, o której mowa w pkt 8); 10) obowiązuje wskaźnik co najmniej 450 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynkach jednorodzinnych wolno stojących; 11) obowiązuje wskaźnik co najmniej 337 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w jednym segmencie budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej; 12) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych pełnych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 0,6 m oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjną terenu 1MN należy zapewnić poprzez jedno włączenie do ul. Przy-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2327

stankowej, drogą wewnętrzną, za zgodą i na warunkach zarządcy drogi. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług.

Rozdział 4 Przepisy końcowe § 17. Traci moc uchwała nr XLIX/548/05 Kobierzyce z dnia 8 września 2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części obrębu Ślęza (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 232 z dnia 14 listopada 2005 r. poz. 3624), na obszarze objętym planem. § 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2327

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/ /190/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2327

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/ /190/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. W ustawowym terminie, to jest od dnia 18 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r. wpłynęło 1 pismo uwagą do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. § 2. Uwaga ta została uwzględniona przez Wójta Gminy Kobierzyce, w związku z czym nie przedkłada się jej do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Gminy Kobierzyce. § 3. Wobec powyższego nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/ /190/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, ze zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza, nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. § 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.286

  uchwała nr XXXIV/249/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1230

  uchwała nr XLV/344/10 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej, Szkolnej, 29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/189/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.

 • uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/171/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 • uchwała nr XXV/190/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.