Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/191/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2350
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:30

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.396.2012.AS2 z dnia 29 czerwca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 4 pkt 3 uchwały) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI/49/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 lutego 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne, zwany dalej planem. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:1000, wskazany jako załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wskazane jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, wskazane jako załącznik nr 3. 3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu. § 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 17), w planie nie określa się: 1) zasad ochrony dziedzictwa dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 6) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2350

8) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 9) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 10) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 11) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 12) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 14) granic terenów zamkniętych, i granic stref ochronnych terenów zamkniętych; 15) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych; 16) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych; 17) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu; 3) symbol terenu; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) granica strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej. 2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny, sugerujący określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) ciągu pieszo-jezdnym ? należy przez to rozumieć obszar przeznaczony zarówno dla ruchu

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

pieszych, jak i ruchu pojazdów, z możliwością kształtowania nawierzchni jako jednej płaszczyzny z zachowaniem spadków niezbędnych dla odprowadzania ścieków deszczowych; infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wiaty, pergole); przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych; przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2350

9) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów; 10) urządzeniach i obiektach towarzyszących ? należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i obiekty zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, przejazdy, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, place i miejsca postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego oraz garaże wolno stojące (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury.

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów: 1) tereny usług publicznych ? UP; 2) tereny infrastruktury wodociągowej ? W. § 6. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) usługi publiczne ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i administracji publicznej, itp.; 2) usługi sportu i rekreacji ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług sportu i rekreacji, itp.; 3) tereny infrastruktury wodociągowej ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów sieci i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 7. Na terenie objętym planem, ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury technicznej i dróg publicznych; 2) zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 3) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym nawierzchnię dróg publicznych i wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji

deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn; 4) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 5) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi. § 8. Na terenie objętym planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 1) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, obejmującej cały obszar objęty planem, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. § 9. Na terenie objętym planem ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż: 1000 m2; 2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 600 do 1200; 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1?3) nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (trafostację, przepompownię ścieków, itp.) oraz komunikację wewnętrzną. § 10. Ustalenia ogólne dotyczące linii zabudowy oraz gabarytów obiektów: 1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z odległościami podanymi w treści niniejszej uchwały i z rysunkiem planu; 2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,3 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2350

d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji. § 11. Na terenie objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych; 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać warunki: a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8 m dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych, c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych, d) minimalna szerokość pasa ruchu: ? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m. § 12. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem. 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych; 2) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg. 4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków grawitacyjnotłocznym systemem kanalizacji sanitarnej. 5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania; 2) alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu i/lub do cieków wodnych lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 1) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) dopuszcza się zbiorniki gazu; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy. 8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem. 9. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 1) dopuszcza się budowę i rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 2) ustala się, że wysokość urządzenia lub instalacji, wraz z ich konstrukcją wsporczą, zamontowanych na dachu budynku lub budowli przekrytej dachem nie może przekraczać 30% wysokości tych budynków lub budowli. § 13. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UP ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług publicznych; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi sportu i rekreacji, realizowane w maksymalnie 40% przeznaczenia podstawowego, b) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, c) urządzenia i obiekty towarzyszące, d) zieleń urządzona. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2), obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2350

dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.). 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) wysokość budynków usługowych, nie może przekraczać 12 m; 2) wysokość budynków gospodarczych oraz garaży wolno stojących, nie może przekraczać 6 m; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie może przekraczać trzech; 4) ostatnia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 5) dopuszcza się budynki gospodarcze i garaże wolno stojące wyłącznie jednokondygnacyjne; 6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych; 7) nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu; 8) gabaryty zabudowy wyrażone szerokością elewacji frontowej budynku: maksymalnie 25 m; 9) dachy budynków usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 20°?45°; 10) dachy budynków gospodarczych i garaży: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o min. nachyleniu połaci dachu 12°; 11) dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, z wyłączeniem dachówki bitumicznej; 12) dopuszcza się blacho-dachówkę. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 2) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: nie ustala się, b) maksymalna: 0,8; 4) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych pełnych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 0,6 m oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłą-

czeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjną terenu 1UP należy zapewnić z ciągu pieszo-jezdnego, znajdującego się poza obszarem opracowania planu. 6. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2; 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2do 50 m2; 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W ustala się następujące przeznaczenie: tereny infrastruktury wodociągowej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z ciągu pieszo-jezdnego, znajdującego się poza obszarem opracowania planu. 3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 16. Traci moc uchwała nr XXXII/384/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Polnej w południowo-wschodniej części wsi Biskupice Podgórne (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 110 z dnia 3 lipca 2009 r., poz. 2268) na obszarze objętym planem. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2350

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/191/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2350

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/191/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest od dnia 18 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r., nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne, nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/191/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, ze zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne, które należą do zadań własnych gminy: 1. budowa obiektu usług publicznych; 2. organizacja terenu usług sportu i rekreacji; 3. rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji. § 2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. § 3. Powyżej wymienione inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych Gminy lub przy wykorzystaniu dotacji unijnych m.in. środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.440.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 17 ust. 5 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo ? środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/440/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo ? wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/228/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/656/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc

 • uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Żórawina

 • uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.446.2012.JT1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 4, § 2 ust. 5 zd. 2, § 2 ust. 8 we fragm. ?do osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy i Miasta ? pracownik Wydziału Organizacyjnego, który zajmuje się prowadzeniem książki obiektu, przyjmowaniem od sołtysa zgłoszenia awarii, uszkodzeń obiektu lub wyposażenie (bez drobnych napraw), wyposażeniem świetlicy w gaśnicę z instrukcją w uzgodnieniu z inspektorem bhp.?, § 2 ust. 9, § 3 ust. 1 we fragm. ?z pracownikiem upoważnionym z Wydziału Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska zajmującym się monitoringiem, kontrolą opłat za media oraz nadzorem budowlanym?, § 3 ust. 3 we fragmencie ?która musi zawierać: a) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej, b) rodzaj i charakter imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica, c) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy, d) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty, e) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy? uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 maja 2012 r. nr XXI/209/12 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 • uchwała nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.