Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.242

Tytuł:

uchwała Nr XV/99/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 242
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: Rozdział 1. Postanowienia wstępne § 1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo, zwany dalej regulaminem określa: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole prowadzone przez Gminę Wierzchowo, 2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela zatrudnionego w szkole, 3) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, przedszkola. § 3. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół. Rozdział 2. Dodatki Dodatek za wysługę lat § 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy. 3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innej szkole, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat w każdym następnym stosunku pracy nie wlicza się okresu podstawowego zatrudnienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 242 ?

4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2. 5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 6. Dodatek przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 7. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 8. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek motywacyjny § 5. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy po przepracowaniu w szkole na terenie Gminy Wierzchowo jednego całego roku szkolnego może być przyznany dodatek motywacyjny. § 6. 1. Do warunków przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznych, w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności: a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, b) dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, c) umiejętna współpraca z rodzicami oraz z instytucjami i organizacjami działających na rzecz dzieci, d) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom. 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, w szczególności: a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania, b) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego. 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, c) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, d) udział w komisjach przedmiotowych i innych, e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, f) przestrzeganie dyscypliny pracy. 5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 242 ?

c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, powierzonych obowiązków, d) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły. 6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez gminę priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w szczególności: a) realizowanie projektów edukacyjnych, b) współpraca ze szkołami w Unii Europejskiej. 2. Wysokość dodatku motywacyjnego: 1) nauczyciela nie może przekroczyć 10% jego wynagrodzenia zasadniczego, 2) dyrektora nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia zasadniczego. 3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 pkt 1 stanowi 4% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli, natomiast dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 pkt 2 będzie to kwota wynikająca z wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych. 4. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy. 5. Dodatek motywacyjny w każdej z placówek jest przyznawany na okres styczeń - czerwiec, wrzesień grudzień, za lipiec i sierpień wynagrodzenia są wypłacane według średniej urlopowej.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Wójt gminy. Dodatek funkcyjny § 7. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 2) wychowawstwo klasy, 3) sprawowanie funkcji: doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu. 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych: Lp. Stanowisko lub funkcja 1. Dyrektor przedszkola: 2. Szkoła podstawowa i gimnazjum: a) dyrektor - do 8 oddziałów - powyżej 8 oddziałów b) wicedyrektor szkoły Zespół szkół: a) dyrektor b) wicedyrektor zespołu szkół Stawka dodatku funkcyjnego do 400 zł miesięcznie

od 150 do 700 zł miesięcznie od 300 do 900 zł miesięcznie od 150 do 500 zł miesięcznie od 500 do 1200 zł miesięcznie od 150 do 500 zł miesięcznie

3.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły ustala dla: dyrektorów - wójt gminy wicedyrektora - dyrektor. 4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 90,00 zł 2) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 38,00 zł 3) funkcję opiekuna stażu w wysokości 50,00 zł 5. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono: obowiązki kierownicze, opiekuna stażu i wychowawcy klasy w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 242 ?

6. Dodatek funkcyjny o którym mowa w ust. 4 uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor. 7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 8. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Ponadto dodatek nie przysługuje za okresy urlopowe w stosunku do doradców metodycznych, wychowawców klas oraz opiekunów stażu. 9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek za warunki pracy § 8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych i uciążliwych warunkach określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje: 1) nauczycielom szkół prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w wysokości - 5% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania, przy czym nie dotyczy to łączenia klas tego samego poziomu (np. Va z Vb na w-f) - (nie dotyczy to zajęć w klasach łączonych wielociągowych), 2) nauczycielom szkół prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, przy czym dodatek ten przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin, 3) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim - w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, przy czym dodatek ten przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin. 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określone jest przez odrębne przepisy. Rozdział 3.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 242 ?

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień; traktuje się jak godziny faktyczne odbyte. 6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 (lub o ?, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 8. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. § 10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 9. 2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. Rozdział 4. Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy § 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że: 1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy. 2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów określa odrębna uchwała Rady Gminy Wierzchowo. Rozdział 5. Dodatek mieszkaniowy § 12. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego: a) w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim, b) w kilku szkołach na terenie wiejskim, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ? obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ? obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej ?dodatkiem?, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości: 1) 46,00 zł - dla 1 osoby, 2) 61,00 zł - dla 2 osób 3) 76,00 zł - dla 3 osób 4) 91,00 zł - dla 4 i więcej osób. 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem, 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 242 ?

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta została zawarta, 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2. 9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt gminy. 10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 4, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - wójta gminy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub wójta gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlegają zwrotowi. Rozdział 6. Postanowienia końcowe § 13. 1. Projekt Regulaminu został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Wierzchowie. 2. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą Rady Gminy Wierzchowo. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 15. Traci moc uchwała Rady Gminy Wierzchowo Nr XXXV/161/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1777). § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.686

  uchwała nr XXVI/246/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.560

  uchwała nr XXVI/235/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach przez Gminę Bobolice; dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1040

  uchwała nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1827

  uchwała nr XLVII/280/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.241

  uchwała Nr XIII/99/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.240

  uchwała Nr XIII/293/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dąbie ? Trasa Nowoprzestrzenna? w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.239

  uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.238

  uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.237

  sprawozdanie Nr ZK.5511.1.2012 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bwzpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Świdwińskim za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.