Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 258.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2452
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

15:08

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłaty w następujący sposób: 1) za dwie pierwsze godziny po 3,17 zł za godzinę pobytu 2) za wszystkie następne godziny po 0,86 zł za godzinę pobytu. § 3. Zakres realizowanych przez przedszkole zajęć oraz zasady naliczania opłat, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, a dyrektorem przedszkola. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. § 5. Traci moc uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Grodziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 95.XIV.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1730

  uchwala nr XL/415/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2305

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.671

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siekierczyn na lata 2012-2017

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N14.4131.712.2012.MW2 Wicewojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/142/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .

 • uchwała nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • porozumienie Wójta Gminy Rudna; Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych w Górzynie, Olszanach, Kębłowie, Juszowicach oraz na odcinku Rudna ul. Krochmalna-Brodów".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.