Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/220/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2514
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVII/493/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia uchwala się, co następuje: DZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia zwany dalej planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:5000 stanowiący załącznik nr 1, 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3. 3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi na brak takich terenów, 2) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, z uwagi na brak terenów przewidzianych do zabudowy na obszarze planu, 3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na ich brak, 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi z uwagi na brak takich terenów, 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, uwagi na brak terenów przewidzianych do zabudowy na obszarze planu, 6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby. § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) uchwała ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, 2) rysunek planu miejscowego ? graficzny zapis planu przedstawiony na mapie ewidencyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 3) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu, 4) przeznaczenie terenu ? dopuszczalne zagospodarowanie i działalność na danym terenie,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2514

5) teren ? obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem i numerem, 6) infrastruktura techniczna ? rozumie się przez to urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 7) strona odpowietrzna wału ? rozumie się przez to stronę przeciwną do strony odwodnej wału, 8) przepisy odrębne ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. § 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 3) symbole określające przeznaczenie terenów, 4) granica strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ?OW? ? tożsama z granicą obszaru objętego planem miejscowym, 5) strefa ochronna cmentarza, 6) obszar zalewu wodami Q 10%, 7) tereny zalewane wodami rzecznymi w czasie wezbrań, 8) granice udokumentowanych zasobów surowców naturalnych, 9) granice perspektywicznych zasobów surowców naturalnych. § 4. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 1) tereny rolnicze ? R, 2) tereny lasów i dolesień ? RL, 3) tereny dolesień ? DL, 4) tereny zadrzewień ? ZL, 5) tereny zieleni urządzonej ? ZP, 6) tereny międzywala rzeki Odry i wałów przeciwpowodziowych ? W, 7) tereny wód powierzchniowych ? WS, 8) tereny dróg lokalnych ? KD-L, 9) tereny dróg dojazdowych ? KD-D. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. § 5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów: 1) rolnicze, 2) lasy, 3) zadrzewienia, 4) dolesienia, 5) zieleń urządzona, 6) międzywale Odry, 7) wały przeciwpowodziowe, 8) wody powierzchniowe, 9) cieki, 10) rowy, 11) kanały,

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

urządzenia hydrologiczne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi zbiorcze, drogi lokalne, drogi dojazdowe, drogi dojazdowe do pól, parking.

§ 6. Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 0,01%. Rozdział 2 Ustalenia w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 7. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, przejazdów, dróg wewnętrznych, ogrodzeń. Rozdział 3 Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 8. Na terenie objętym planem w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje: 1) dla udokumentowanego i perspektywicznego złoża kruszyw naturalnych (Lenartowice) ze względu na położenie w na obszarze projektowanego parku krajobrazowego oraz ze względu na szczególne walory przyrodnicze ustala się zakaz eksploatacji, 2) zakazuje się nowych nasadzeń na terenach przyległych do wód publicznych oraz w odległości mniejszej niż 5,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku, 3) dopuszcza się przeprowadzanie prac związanych z regulacją i utrzymaniem wód oraz obiektów i urządzeń wodnych z zachowaniem zasad i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych, 4) ustala się ochronę udokumentowanych stanowisk chronionych fauny zgodnie z przepisami odrębnymi. 5) ustala się strefę sanitarną cmentarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 6) odległość słupów telekomunikacyjnych i energetycznych linii napowietrznych (NN, SN, WN) od cieków i kanałów oraz rowów melioracyjnych powinna wynosić minimum 3,0 m mierząc od górnej krawędzi skarpy; w przypadkach uzasadnionych technicznie odległość ta może być zmniejszona do 1,5 m. Rozdział 4 Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków § 9. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ?OW? równoznaczną

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2514

z obszarem objętym ewidencją zabytków, oznaczoną jak na rysunku planu. 2. Dla robót budowlanych związanych z pracami ziemnymi na obszarze objętym ewidencją zabytków obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Rozdział 5 Ustalenia dla terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi § 10. Wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi ? obszar zalewu wodami Q10% i tereny zalewane wodami rzecznymi w czasie wezbrań wg mapy hydrologicznej, dla których obowiązują przepisy odrębne. Rozdział 6 Ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 11. 1. Dla elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ? linia elektroenergetyczna 20 kV L-2812, do czasu jej skablowania na obszarze oddziaływania, określonym na rysunku planu, obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

2. Dla elektroenergetycznej sieci przesyłowej ? linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Czarna ? Pasikurowice, w pasie technologicznym o szerokości 100 m (po 50 m licząc od osi linii) obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. 3. Ustala się zakaz realizacji budynków na obszarze planu. Rozdział 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 12. 1. Na terenie objętym planem miejscowym ustala się możliwość realizacji infrastruktury technicznej. 2. W zakresie sieci elektroenergetycznych przyjmuje się następujące ustalenia: 1) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średnich napięć oraz kablowych niskich napięć, 2) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej o napięciu 400 kV oraz dopuszcza się budowę nowej linii na napięcie 400 kV względnie linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii. 3. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się drogi wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz dopuszcza się rozbudowę dróg istniejących oraz budowę nowych dróg dojazdowych do pól, niewydzielonych liniami rozgraniczającymi.

DZIAŁ II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW Rozdział 8 Ustalenia dla terenów rolnych, leśnych, dolesień, zadrzewień i zieleni urządzonej § 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.R, 10.R, 11.R, 12.R, 13.R, 14.R, 15.R ustala się następujące przeznaczenie: rolnicze, zadrzewienia, cieki, drogi dojazdowe do pól, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) zakaz wznoszenia budynków, 2) na terenach przyległych do terenów wód powierzchniowych, należy zachować pas terenu o szerokości 5 m od górnej krawędzi skarpy cieku wolny od nasadzeń. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KDL, 4.KD-D, 5.KD-D, a także z dróg poza obszarem planu poprzez drogi dojazdowe do pól. § 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.RL, 2.RL, 3.RL, 4.RL ustala się następujące przeznaczenie: lasy, dolesienia, zadrzewienia, cieki, wody powierzchniowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: zakaz wznoszenia budynków. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 1.KD-L, 5.KD-D, 6.KD-D, a także z dróg poza obszarem planu poprzez drogi dojazdowe do pól. § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.DL, 2.DL, 3.DL ustala się następujące przeznaczenie: dolesienia, zadrzewienia, cieki, wody powierzchniowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) zakaz wznoszenia budynków, 2) dopuszcza się zalesienia z wyłączeniem cennych przyrodniczo obszarów położonych wzdłuż cieków wodnych. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 5.KD-D, a także z dróg poza obszarem planu poprzez drogi dojazdowe do pól. § 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się następujące przeznaczenie: zadrzewienia, cieki, wody powierzchniowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2514

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: zakaz wznoszenia budynków. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: obsługa z drogi 5.KD-D oraz poprzez drogi dojazdowe do pól. § 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP ustala się następujące przeznaczenie: zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2); 2) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: miejsca odpoczynku, ścieżki piesze i rowerowe oraz obiekty małej architektury. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 5.KD-D. Rozdział 9 Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych § 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się następujące przeznaczenie: obszar międzywala rzeki Odry, w tym tereny wód powierzchniowych, wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, urządzenia hydrologiczne służące gospodarce wodnej i ochronie przed powodzią, drogi dojazdowe do urządzeń.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie, 2) ustala się ochronę, eksploatację, odbudowę, rozbudowę oraz przebudowę wału zgodnie z przepisami odrębnymi, 3) zakaz sadzenia drzew i krzewów. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: obsługa z drogi 5.KD-D, a także z dróg poza obszarem planu poprzez drogi dojazdowe do pól. § 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS, 5.WS, 6.WS, 7.WS, 8.WS, 10.WS, 12.WS, 13.WS, 14.WS, 16.WS ustala się następujące przeznaczenie wody powierzchniowe, w tym rowy, kanały i cieki, urządzenia hydrologiczne. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną, 2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie, 3) dopuszcza się kładki i mostki. § 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.WS, 11.WS, 15.WS ustala się przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych ? rzeka Jeziorka, urządzenia hydrologiczne. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną, 2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie, 3) dopuszcza się kładki i mostki. Rozdział 10 Ustalenia dla terenów komunikacji § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-L (droga powiatowa nr 2052D) ustala się przeznaczenie: droga lokalna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m ? jak na rysunku planu; 2) szerokość pasa ruchu min. 2,5 m; 3) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań, 4) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. 3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego. § 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KD-L (droga powiatowa nr 2052D) ustala się przeznaczenie: droga lokalna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m ? jak na rysunku planu; 2) szerokość pasa ruchu min. 2,5 m; 3) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 4) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. 3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego. § 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KD-L (droga powiatowa nr 2055D) ustala się przeznaczenie: droga lokalna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2514

1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m ? jak na rysunku planu; 2) szerokość pasa ruchu min. 2,5 m; 3) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 4) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? jak na rysunku planu; 2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań, 3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. § 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? jak na rysunku planu; 2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. § 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa, parking. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających maksimum 48 m ? jak na rysunku planu; 2) chodnik, miejsca postojowe, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań, 3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. DZIAŁ III USTALENIA KOŃCOWE § 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. § 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Jan Jakisz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2514

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/220/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2514

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/220/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia do publicznego wglądu (w terminie od 27 marca 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/220/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/151/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/150/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/409/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrebie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?H?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia.

 • uchwała nr XIX/216/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kadłub w gminie Miękinia część ?B?.

 • uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.

 • uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice.

 • uchwała nr XXV/142/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Łomnica w gminie Mysłakowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.