Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.257

Tytuł:

uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 257
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw: 1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego, 2) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej i sportowej. 2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą działać świetlice środowiskowe, o których mowa w rozdziale 3 niniejszej uchwały. Rozdział 2. Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielice § 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Bielice, która ponosi koszty ich utrzymania w zakresie: 1) remontów i modernizacji, 2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody, 3) odbioru ścieków i wywozu śmieci. 2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym jest mowa w § 3, o majątku świetlicy decyduje Rada Gminy lub Wójt Gminy, po uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały. 3. W zakresie organizacji działalności, świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają. 4. Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w rozdziale 4 niniejszej uchwały. § 3. 1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie może określić kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej. 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego. 3. Majątkiem świetlicy w ramach zwykłego zarządu dysponuje sołtys lub osoba upoważniona zarządzeniem Wójta Gminy Bielice, którzy: 1) na wniosek adresowany do Wójta udostępniają świetlicę na organizację uroczystości i imprez okolicznościowych, pokazów i pogadanek organizowanych na rzecz mieszkańców sołectw,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 257 ?

2) na wniosek adresowany do Wójta udostępniają świetlice na potrzeby działalności: sołectwa, Rady Gminy i Wójta Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej Bielice oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa. § 4. 1. Wysokość stawek za najem poszczególnych świetlic wiejskich zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy Bielice. 2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód Gminy. Rozdział 3. Świetlice środowiskowe § 5. 1. Świetlice środowiskowe mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich, działających na terenie poszczególnych sołectw. 2. Celem działania świetlic środowiskowych jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadającym problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 3. Działalnością świetlic środowiskowych kieruje opiekun świetlicy. 4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością lokalną sołectwa, na terenie którego działa świetlica. 5. Zasady finansowania świetlic środowiskowych określone są w rozdziale 4 niniejszej uchwały. Rozdział 4. Finansowanie świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych § 6. 1. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, w zakresie, o których mowa w § 2 ust. 1 finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy. 2. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich może być wspierane ze środków pozabudżetowych gminy. § 7. 1. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlic środowiskowych pokrywane są z budżetu Gminy ? rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności: 1) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 2) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy, 3) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 2. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/165/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Kołobycz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.430

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1387

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.556

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.734

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2474

  uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.256

  uchwała Nr XIX/141/2011 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ?Moje boisko - Orlik 2012? przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.255

  uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.254

  uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.253

  uchwała Nr XII/92/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Kądzielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.252

  protokół Gminnej Komisji Wyborczej do Spraw Referendum Gminnego w Ińsku z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie powstania kopalni kruszyw w obrębie Ciemnik Gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.