Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 261
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2 oraz 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłaty w następujący sposób: 1) za dwie pierwsze godziny po 3,05 zł za godzinę pobytu; 2) za wszystkie następne godziny po 0,83 zł za godzinę pobytu. § 3. Zakres realizowanych przez przedszkole zajęć oraz zasady naliczania opłat, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, a dyrektorem przedszkola. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. § 5. Traci moc uchwała nr 95.XIV.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu uchwały w życie. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Grodziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 258.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 95.XIV.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1730

  uchwala nr XL/415/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2305

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.671

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 457/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina nr VII/49/11 z dnia 29 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Bolka I Świdnickiego

 • wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 565/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr VII/30/11 z dnia 30 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim, cz. II A i B

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr IX/57/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kuraszków

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 412/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy nr V/49/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 364/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/33/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.