Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/223/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-23
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2634
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 2634

UCHWAŁA NR XIX/223/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XL/493/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie oraz po stwierdzeniu zgodności projektu planu z zapisem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 10, w planie nie określa się: 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu. § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) infrastruktura techniczna ? ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku

10:42:07

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2634

3)

4) 5) 6)

7)

od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; obiekt usługowo-handlowy - obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka, w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m2 powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 200 m2 powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100 m2 powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; powierzchnia zabudowy ? powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie; przeznaczenie podstawowe terenu ? wiodące przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu; przeznaczenie uzupełniające terenu ? przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej; teren ? obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu. 3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) finanse ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym ? działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; 2) gastronomia ? tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomicznorekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; 3) handel detaliczny ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów (do 200 m2 powierzchni sprzedaży), z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.; 4) kultura ? tereny przeznaczone pod działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, klubów profesjonalnych, kabaretów, bibliotek, świetlic, ośrodków kultury; 5) obsługa firm i klienta ? tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.; 6) turystyka ? tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, itp.; 7) zabudowa usługowa ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, dojściami, dojazdami i zjazdami oraz obiektami małej architektury. Rozdział 1 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2634

1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 4) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się teren oznaczony symbolem 1U zaliczony terenów mieszkaniowo ? usługowych; 5) dopuszcza się usuwane albo przemieszczane mas ziemnych w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia: 1) na całym obszarze objętym planem, z uwagi na domniemanie zawartości reliktów archeologicznych (w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych, a także w obszarze wsi o metryce średniowiecznej w granicach jej współczesnego siedliska), wprowadza się strefę ochrony zabytków archeologicznych; 2) na obszarze strefy ochrony zabytków archeologicznych, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne; 2) przebieg drogi, o której mowa w pkt 1, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga; 3) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 1: a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających ? min. 7 m, b) zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej, w tym realizacja placów do zawracania, c) minimalna szerokość pasa ruchu: ? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m;

4) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. § 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, zawierającej sposób odbudowy sieci urządzeń melioracji szczegółowych, przed przystąpieniem do prac w jej obrębie; 3) ustala się obowiązek prowadzenia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi w porozumieniu z zarządcą sieci; 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, z wyłączeniem ustalenia określonego w lit. d), b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej, d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę; 6) w zakresie odprowadzenia ścieków: a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej; 7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora; 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach, b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2634

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania systemów ogrzewania opartych o niskoemisyjne źródła energii z wykorzystaniem gazu, oleju opałowego, biomasy, energii elektrycznej, nowoczesnych wysokosprawnych technologii opartych na paliwach stałych oraz innych ekologicznych technologii z wykluczeniem energii wiatrowej; 11) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji. § 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia: 1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż: 1500 m2, a szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20m; 2) kąt położenia granic działek w stosunku do drogi ustala się na 80°?90°; 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

§ 10. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ? na 30%. Rozdział 2 Ustalenia dla terenów § 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe ? zabudowa usługowa z zakresu: finansów, gastronomii, handlu detalicznego, kultury, obsługi firm i klienta, turystyki; 2) uzupełniające: a) drogi wewnętrzne, parkingi; b) infrastruktura techniczna. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: 1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.); 2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z prowadzeniem działalności związanej z logisty-

ką, handlem hurtowym, obsługą transportu, składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, demontażem pojazdów, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z drogą krajową nr 8 ? ul. Wrocławską; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, w odległości 25 m od krawędzi jezdni projektowanej drogi KDG; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać czterech kondygnacji; 4) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 5) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 15 m; 6) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych; 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%; 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy działki. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się zasad podziału nieruchomości za wyjątkiem związanych z wydzielaniem dróg wewnętrznych, określonych w § 7. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: 1) docelowa obsługa komunikacyjna od strony ul. Wrocławskiej; 2) do czasu zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 8 ? obsługa komunikacyjna od strony ul. Klecińskiej, w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 3) po realizacji docelowego wjazdu od strony ul. Wrocławskiej ? dopuszcza się pozostawienie wjazdu od strony Klecińskiej wyłącznie jako wjazdu pożarowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2634

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni od 6 m2do 20 m2; 2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni przekraczającej 20 m2 ? do 50 m2; 3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług; 4) w przypadku realizacji obiektów usługowo-handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej; 5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy);

6) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zostaną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu usługowo-handlowym ? inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt 1?4. Rozdział 3 Przepisy końcowe § 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2634

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/ /223/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2634

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/ /223/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/ /223/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVIII/1075/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/352/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr OWR-4210-28(4)/2012/8069/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy NYSAGAZ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

 • uchwała nr XXXVIII/165/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych Gminy Ścinawa.

 • uchwała nr XXII/220/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

 • uchwała nr XIII/112/2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2012.

 • uchwała nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa-Kosteckiego w Wałbrzychu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.