Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Miejska w Oławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2671
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2671

UCHWAŁA NR XVII/141/12 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 listopada 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława Rada Miejska w Oławie uchwala co następuje: DZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu § 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie zwany dalej planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2, 2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3. 3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na ich brak, 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, ze względu na brak występowania takich terenów, 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby. 1) 2) § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: uchwała ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, rysunek planu miejscowego ? graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zasadniczej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy elementów takich jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów o wysięgu do 1,5 m, wykuszy, loggii, gzymsów, schodów terenowych, pochylni, okapów oraz zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, portale do 1,0 m oraz zadaszenia nad wejściami do budynków do 1,5 m pod warunkiem, że łączna ich długość nie przekroczy 30% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii i nie są związane konstrukcyjnie z gruntem, obowiązująca linia zabudowy ? linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku (w przypadku gdy obowiązująca li 13:22:56

3)

4)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2671

5)

6)

7) 8)

9)

10)

11)

12)

13)

nia zabudowy jest linią krzywą budynek należy lokalizować stycznie jednym punktem do obowiązującej linii zabudowy), wskaźnik zabudowy terenu (działki) ? wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na terenie (działce) do powierzchni terenu (działki), linia rozgraniczająca ? linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przeznaczenie terenu ? dopuszczalne zagospodarowanie i działalność na danym terenie, przeznaczenie podstawowe terenu ? jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu, przeznaczenie dopuszczalne terenu ? jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, inna niż przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, która nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym, przeznaczenie uzupełniające terenu ? jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, teren ? obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, infrastruktura techniczna ? rozumie się przez to urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, przepisy odrębne ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

4) tereny produkcyjno-usługowe ? P/U, 5) tereny urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną ? EC, 6) tereny urządzeń elektroenergetycznych ? E, 7) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę ? W, 8) tereny zieleni publicznej, urządzonej ? ZP, 9) tereny łąk i upraw polowych ? R, 10) tereny wód otwartych ? ws, 11) tereny ulic zbiorczych ? KD-Z, 12) tereny ulic lokalnych ? KD-L, 13) tereny ulic dojazdowych ? KD-D. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. § 6. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) usługi jest to działalność taka jak: a) administracja ? działalność instytucji administracji publicznej, usług pocztowych i łączności, wojska, policji, straży pożarnej, b) finanse ? działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno - rentowe itp., c) gastronomia ? działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno--kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp., d) handel detaliczny ? działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw, e) handel hurtowy ? działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw, f) kultura ? działalność galerii sztuki, muzeów, kin, teatrów, opery, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, g) obsługa firm ? działalność związana z prowadzeniem interesów takich jak doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność konferencyjna, działalność wystawienniczo ? targowa, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów,

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 3) symbole określające przeznaczenie terenów, 4) nieprzekraczalne, obowiązujące linie zabudowy, 5) strefa obsługi komunikacyjnej, 6) granica strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ? tożsama z granicą obszaru objętego planem miejscowym. § 5. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ? MN/U, 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej ? M/U, 3) tereny usług ? U,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2671

2)

3)

4)

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np.

fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, biura, itp., h) obsługa ludności ? działalność związana z usługami dla ludności takimi jak krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo, usługi związane z obsługą cmentarza, itp., i) oświata ? działalność związana z oświatą, taka jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, nauka języków itp., j) obsługa pojazdów ? działalność związana z prowadzeniem stacji obsługi pojazdów i salonów sprzedaży, miejsc obsługi podróżnych, parkingów, itp., k) rzemiosło ? działalność określona w przepisach odrębnych, l) służba zdrowia ? działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, taka jak działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, żłobków, aptek, domów opieki itp., m) stacja paliw ? działalność związana z detaliczną sprzedażą paliwa, stacja obsługi, handel, detaliczny, mała gastronomia, n) turystyka ? działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, informacja turystyczna itp., o) wypoczynek ? działalność sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa (w tym kluby fitness itp.), prowadzona w obiektach, a także parki rozrywki, tereny sportowe, tereny zieleni przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne; produkcja ? działalność przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych wraz z gospodarką magazynową, bazami i składami; budownictwo ? działalność firm budowlanych wraz z gospodarką magazynową, bazami i składami; mieszkania funkcyjne ? części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania dla właściciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla danego terenu; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, urządzenia zaopatrzenia w energię cieplną, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia zaopatrzenia w wodę, zieleń publiczna urządzona, zieleń izolacyjna, łąki i uprawy polowe, wody otwarte,

14) 15) 16) 17) 18) 19)

ulice, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe; parkingi, garaże wbudowane, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym. Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 7. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia. § 8. Usytuowanie budowli, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej oraz wykonywanie robót ziemnych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.KD-Z w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązuje zgodnie z przepisami odrębnymi. § 9. W zakresie kształtowania zabudowy dla terenów MN/U, M/U, U i P/U obowiązują ustalenia § 15, ust. 2 i 3, § 16, ust. 2 i 3, § 17, ust. 2 i 3, § 18, ust. 2 i 3. Rozdział 3 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 10. Na terenie objętym planem w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje: 1) nowa zabudowa winna być realizowana w nawiązaniu do skali zabudowy na terenach sąsiednich, 2) zakazuje się lokalizowania na terenach MN/U, M/U oraz U przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg publicznych, 3) obowiązek przeznaczenia na terenach MN/U, M/U i U powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni z elementami małej architektury, 4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu, 5) ustala się wymóg oczyszczenia na terenie zainwestowanych wszystkich wód opadowych zanie-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2671

6)

7)

8)

9)

10)

czyszczonych substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do odbiornika, gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz gminnych, konieczność odpowiedniego zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacja inwestycji, obszar objęty planem znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęć wody dla miasta Wrocławia o większym zakresie ograniczeń w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., ustala się, obowiązek urządzenie parkingów o nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu, zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi: a) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, M/U ? jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) dla terenów oznaczonych symbolem 1.U, 2.U ? jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, c) dla terenu oznaczonego symbolem ZP ? jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozdział 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznaczną z obszarem objętym ewidencją zabytków, oznaczoną jak na rysunku planu. 2. Na obszarze objętym gminną ewidencją zabytków dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 3. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych ? ich wykaz podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. W ich obszarze oraz bezpośrednim sąsiedztwie dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Rozdział 5 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 12. 1. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna ? linia elektroenergetyczna 20 kV L-202, L-267, L-248:

1) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV ustala się obszar oddziaływania, o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, 2) dopuszcza się skablowanie wyżej wymienionych linii 20 kV za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę linii. 2. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa ? linia elektroenergetyczna 110 kV S-102, S-105, S-106: dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV ustala się strefę oddziaływania, o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi. 3. Gazociąg wysokiego ciśnienia (PN 4.0 MPa) o średnicy nominalnej DN 350 relacji Brzeg Opolski ? Ołtaszyn: 1) ustala się strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia, jak na rysunku planu miejscowego, w której operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację, 2) w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków technicznych, dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz po uzgodnieniu z operatorem gazociągu, 3) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej, lokalizacji obiektów w strefie ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę, 4) dla strefy, o której mowa w pkt.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: a) zakaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej w odległości min 65 m, licząc od osi gazociągu, b) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków niemieszkalnych w odległości do 25 m licząc od osi gazociągu do rzutu budynku, c) zakaz lokalizacji zabudowy przemysłowej w odległości min 50 m licząc od osi gazociągu do granicy terenu, d) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w jej obrębie, e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu, f) zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz grodzenia wzdłuż gazociągu w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu), zagospodarowanie terenu zielenią niską, g) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. Rozdział 6 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 13. 1. Na terenie objętym planem miejscowym ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2671

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic, dróg (wymagana jest zgoda administrującego drogą), 2) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenie planu wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci, 3) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów, 4) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora sieci. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia: 1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej, 2) budowa sieci wodociągowej w obwodach zamkniętych na obszarze objętym planem, 3) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody. 3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych przyjmuje się następujące ustalenia: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 2) docelowo odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ścieków, 3) odprowadzane ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej pod warunkiem wcześniejszego podczyszczenia do parametrów ścieków bytowych, 4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, z wywozem ścieków do oczyszczalni funkcjonującej w miejskim systemie gospodarki ściekami.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 1) odprowadzenie wód opadowych do planowanej kanalizacji deszczowej, 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych, 3) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych na teren własny inwestora, 4) obowiązek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jeżeli takie wystąpią na terenach własnych inwestora, 5) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 4,

6) w przypadku prowadzenia inwestycji na terenach, na których znajdują się urządzenia melioracyjne należy zaprojektować nowy system zapewniający funkcjonowanie całości; wszelkie prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi muszą być uzgodnione z odpowiednim administratorem urządzeń melioracyjnych, 7) wszelkie zmiany i działania w obrębie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych wymagają uzgodnienia z zarządcą rowu. 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 1) przebudowę istniejących i budowę nowych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, kablowych średnich i niskich napięć oraz rozbudowę i budowę nowych stacji transformatorowych z zastrzeżeniem pkt 4, 2) projektowane i modernizowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy sieci i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone, 3) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji, 4) możliwość lokalizacji budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granicy działki, 5) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, 6) zaleca się skablowanie napowietrznych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia. 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia: 1) indywidualne zaopatrzenie w gaz do czasu budowy sieci gazowej, 2) budowa, w razie potrzeb, sieci gazowej, 3) budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice-Wrocław, DN 500, MOP 8,4 MPa, którego przebieg planowany jest wzdłuż istniejącego gazociągu w/c relacji Ołtaszyn ? Brzeg Opolski (w jego bezpośredniej bliskości); dla projektowanego gazociągu obowiązuje strefa kontrolowana w wymiarze 8 m (po 4 m od osi gazociągu), w granicach której obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 3 pkt 3 i pkt 4 lit d, e, g. 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia: 1) dopuszcza się: a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci miejskiej na obszarze objętym planem, b) ogrzewanie gazem, energią elektryczną, paliwami płynnymi, paliwami stałymi lub źródłami energii odnawialnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2671

2) budowę sieci ciepłowniczej na obszarze objętym planem, 3) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 8. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia: 1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. 9. W zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się następujące ustalenia: 1) na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone przepisach odrębnych i gminnych, 2) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów. 10. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje: 1) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgraniczających ulic i dróg (wymagana jest zgoda administrującego drogą), 2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej, 3) ustala się, że dla obsługi nowych obiektów na terenach: U, P/U z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Dziale II, minimalna liczba miejsc postojowych wynosi: a) 1 miejsce na każde 40 m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy usług handlu o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2, usług oświaty i służby zdrowia), b) 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użytkowej usług handlu o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2, c) 1 miejsce na każdego zatrudnionego w działalności produkcyjnej i budownictwie, d) dla mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach MN/U, M/U minimalną liczbę miejsc postojowych zawierają ustalenia szczegółowe w rozdziale 8. Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 14. 1. Wyznacza się obszary wymagające scaleń i podziałów nieruchomości, obejmujące następujące tereny: od 1.MN/U do 7.MN/U oraz 5.KD-L, 7.KD-D, 8.KD-D. 2. Dla pozostałych terenów dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości.

3. Dla terenów MN/U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 700 m2, 2) szerokość frontu działki budowlanej min 22 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 4. Dla terenu M/U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 700 m2, 2) szerokość frontu działki budowlanej min 22 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 5. Dla terenów U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 2000 m2, 2) szerokość frontu działki budowlanej min 30 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 6. Dla terenów P/U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 3000 m2, 2) szerokość frontu działki budowlanej min 30 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 7. Dla terenu EC w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 10000 m2, 2) szerokość frontu działki budowlanej min 50 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 8. Dla terenu E w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 20 m2, 2) szerokość frontu działki min 4 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o? ?90o. 9. Dla pozostałych terenów obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 2 m2, 2) szerokość frontu działki min 1 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 30o? ?90o. DZIAŁ II USTALENIA DLA TERENÓW Rozdział 8 Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usług § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U ustala się przeznaczenie:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2671

1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, b) usługi: gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa ludności, obsługa firm, służba zdrowia, turystyka, 2) uzupełniające: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) dopuszczenie lokalizowania maksymalnie: 1 budynku zabudowy mieszkaniowej lub 1 budynku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na 1 działce budowlanej, 2) dla terenów 1.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu, 3) dla terenu 2.MN/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu, 4) minimalna wysokość zabudowy 6 m, maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne, 5) dachy strome o symetrycznie nachylonych połaciach i spadku na poziomie 30o?45o, 6) dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym (blachodachówką) w kolorze ceglastym, 7) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic oraz garaży wolno stojących, 8) zakaz stosowania dachów asymetrycznych, dachów namiotowych oraz okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 9) dopuszcza się możliwość budowy obiektów towarzyszących funkcji podstawowej (budynki gospodarcze) harmonizujących z zabudową o funkcji podstawowej (w zakresie kształtu bryły budynku, materiałów wykończeniowych), 10) ustala się komponowanie zespołów budynków o zbliżonych gabarytach i wysokościach w celu zachowania ładu przestrzennego. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może przekroczyć wartości 0,30, 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) zapewnienie min 2 miejsc postojowych na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

jedno z nich było w garażu), w przypadku lokalizacji usług ustala się co najmniej: 3 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu), dla terenu 1.MN/U obsługa z ulicy 7.KD-D, dla terenu 2.MN/U obsługa z ulicy 6.KD-D, dla terenu 3.MN/U obsługa z ulicy 6.KD-D, 8.KDD, dla terenu 4.MN/U obsługa z ulicy 8.KD-D, dla terenu 5.MN/U obsługa z ulicy 8.KD-D, dla terenu 6.MN/U obsługa z ulicy 6.KD-D, 8.KDD, dla terenu 7.MN/U obsługa z ulicy 6.KD-D, 8.KDD.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 8.M/U ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz szeregowa, b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, c) usługi: gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa ludności, obsługa firm, oświata, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek, 2) uzupełniające: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu, 2) ustala się komponowanie zespołów budynków o zbliżonych gabarytach i wysokościach w celu zachowania ładu przestrzennego, 3) dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej: a) dopuszczenie lokalizowania maksymalnie: 1 budynku zabudowy mieszkaniowej lub 1 budynku zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub 1 budynku zabudowy usługowej na 1 działce budowlanej, b) minimalna wysokość zabudowy 6 m, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne, c) dachy strome o symetrycznie nachylonych połaciach i spadku na poziomie 30o?45o, d) dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym (blachodachówką) w kolorze ceglastym, e) zakaz stosowania dachów asymetrycznych, dachów namiotowych oraz okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, f) dopuszcza się możliwość budowy obiektów towarzyszących funkcji podstawowej (garaże, budynki gospodarcze) harmonizujących z zabu-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2671

dową o funkcji podstawowej (w zakresie kształtu bryły budynku, materiałów wykończeniowych), 4) dla zabudowy wielorodzinnej: a) dla zabudowy wielorodzinnej maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych, b) dopuszcza się lokalizacje usług w parterach budynków, c) dopuszcza się budowę zespołu garaży i parkingów podziemnych, d) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może przekroczyć wartości 0,30, 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 40% powierzchni działki, 3) obowiązek zazielenienia terenów nie zabudowanych i parkingów terenowych. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) dla zabudowy jednorodzinnej zapewnienie min 2 miejsc postojowych na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu), w przypadku lokalizacji usług ustala się co najmniej: 3 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu), 2) dla zabudowy wielorodzinnej zapewnienie min. 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, 3) obsługa z ulicy 5.KD-L, 6.KD-D. Rozdział 9 Ustalenia dla terenów usług § 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.U, 2.U ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: usługi ? administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa firm, obsług ludności, obsługa pojazdów, rzemiosło, 2) uzupełniające: a) dla terenu 2.U mieszkania funkcyjne, b) parkingi, garaże wbudowane, ulice wewnętrzne i place manewrowe, infrastruktura techniczna. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej terenu 1.U oraz w odle-

głości 8 m i 12 m od linii rozgraniczającej terenu 2.U, 2) maksymalna wysokość zabudowy ? do 11 m, 3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych ? 3, 4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może przekroczyć wartości 0,60, 2) na terenie 1.U zaleca się wprowadzenie pasa zimozielonej zieleni izolacyjnej od strony terenu 1.EC, 3) powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni działki. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, 2) obsługa terenu 1.U z ulicy 6.KD-D, 3) obsługa terenu 2.U z ulicy 6.KD-D. Rozdział 10 Ustalenia dla terenów produkcyjno-usługowych § 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U, 6.P/U ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) produkcja, budownictwo, b) usługi ? finanse, gastronomia, handel detaliczny, obsługa firm, obsługa ludności, rzemiosło, stacja paliw, 2) uzupełniające: a) mieszkania funkcyjne, b) parkingi, garaże wbudowane, ulice wewnętrzne i place manewrowe, infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających drogi 1.KD-Z, w odległości 8 m od linii rozgraniczających dróg 2.KD-Z, 4.KD-L, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.KD-D oraz w odległości 6 m od linii rozgraniczających terenu W, jak na rysunku planu, 2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być większa niż 3 kondygnacje. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wskaźnik zabudowy terenu (działki) nie może przekroczyć wartości 0,60,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2671

2) powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni działki. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, 2) obsługa terenu 1.P/U z ulicy 9.KD-D, 10.KD-D, 3) obsługa terenu 2.P/U z ulicy 9.KD-D, 10.KD-D, 4) obsługa terenu 3.P/U z ulicy 10.KD-D, 3.KD-Z, 5) obsługa terenu 4.P/U z ulicy 10.KD-D, 11.KD-D, 3.KD-Z, 6) obsługa terenu 5.P/U z ulicy 10.KD-D, 11.KD-D, 3.KD-Z, 7) obsługa terenu 6.P/U z ulicy 4.KD-L. Rozdział 11 Ustalenia dla terenów urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną § 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EC ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną ? Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, 2) uzupełniające: a) zieleń izolacyjna, b) drogi wewnętrzne, place manewrowe, ciągi piesze, c) parkingi, garaże, d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych niezbędnych do funkcjonowania Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 15% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną, 2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-Z. Rozdział 12 Ustalenia dla terenów urządzeń elektroenergetycznych § 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się następujące przeznaczenie

podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych ? stacja energetyczna wolno stojąca. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące urządzeń elektroenergetycznych zgodne z przepisami odrębnymi. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 6.KD-D. Rozdział 13 Ustalenia dla terenów urządzeń zaopatrzenia w wodę § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę ? ujęcia wód podziemnych, 2) uzupełniające: drogi wewnętrzne i zieleń. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące urządzeń zaopatrzenia w wodę zgodne z przepisami odrębnymi. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 4.KD-L. Rozdział 14 Ustalenia dla terenów zieleni publicznej § 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny zieleni publicznej urządzonej, ogrody działkowe, 2) dopuszczalne: parkingi, infrastruktura techniczna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 3, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, 3) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścieżki rowerowe oraz obiekty małej architektury. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-Z, 3.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-D, 7.KD-D. Rozdział 15 Ustalenia dla terenów łąk i upraw polowych § 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R, 2.R, 3.R ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny łąk upraw polowych, tereny infrastruktury technicznej, 2) dopuszczalne: cieki, zadrzewienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2671

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust.

2 pkt 2, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, 3) konieczność konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących tereny 1.R, 2.R, 3.R. Rozdział 16 Ustalenia dla terenów wód otwartych § 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną, 2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbą odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie. Rozdział 17 Ustalenia dla terenów komunikacji § 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-Z ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy zbiorczej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 35 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KD-Z ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy zbiorczej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? min. 24 m,

2) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej oraz elementy wyposażenia ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KD-Z ustala się przeznaczenie podstawowe: droga powiatowa nr 1574D, ulica klasy zbiorczej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, 2) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej oraz elementy wyposażenia ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 20 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 15 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.KD-D ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdowej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających min 10 m, dla ulic oznaczonych symbolem 6.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D min. 12 m, 2) chodnik, 3) elementy wyposażenia ulicy w tym oświetlenie, 4) ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 2671

DZIAŁ III USTALENIA KOŃCOWE § 31. Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 10%.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Oława. § 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Regiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 2671

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/ /141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 2671

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/ /141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU W trakcie wyłożenia projektu ? MPZP TERENU POŁOŻONEGO W ZACHODNIM REJONIE UL. KILIŃSKIEGO W OŁAWIE do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 16 grudnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r. a także w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi tj. do 3 lutego 2012 r., zgłoszono nieuwzględnione uwagi: Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. Pani Beata Kępska złożyła uwagę dla terenu oznaczonego symbolem 2.MN/U dotyczącą dopuszczenia możliwości lokalizacji zabudowy szeregowej. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na konieczność utrzymania jednorodnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (dla terenów oznaczonych symbolem MN/U). Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi. Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. Pani Beata Kępska złożyła uwagę dla terenu oznaczonego 8.M/U dotyczącą wykreślenia słowa ?obowiązująca? i pozostawienia zapisu ?nieprzekraczalna?. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na istniejący zapis w § 16 ust. 2, pkt 1 w brzmieniu: nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej terenu. Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi. Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. Pani Beata Kępska złożyła uwagę dla terenu oznaczonego 8.M/U dotyczącą dopuszczenia możliwości lokalizacji zabudowy szeregowej. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na istniejący zapis w § 16 ust. 1, pkt 1, lit. a w brzmieniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz szeregowa. Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi. Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. Pani Beata Kępska złożyła uwagę dotyczącą wprowadzenie w § 31 stawki procentowej w wysokości 0 %. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na wzrost wartości nieruchomości objętych planem miejscowym. Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi. Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. Pani Beata Kępska złożyła dla terenu oznaczonego symbolem 1.P/U i 2.P/U uwagę dotyczącą braku możliwości lokalizacji zakładów przemysłowych. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na znaczną odległość terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej od terenów zabudowy produkcyjno-usługowych oraz z uwagi na to, że ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy zapisaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oława uchwalonego uchwałą nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009 r. Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/ /141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej: 1) w zakresie sieci drogowej ? przewiduje się budowę ulic publicznych; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ? przewiduje się budowę odcinków sieci wodociągowej w ulicach publicznych wraz z siecią dosyłową położoną poza obszarem objętym planem; 3) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ? przewiduje się budowę odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach publicznych wraz z siecią położoną poza obszarem objętym planem; 4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej ? przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych wraz z odcinkami sieci położonej poza obszarem objętym planem. 2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej: 1) w zakresie publicznej sieci drogowej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; 3) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; 4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Szmaragdowej w Oławie (mpzp ? Nowy Otok Zachód).

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.298

  uchwała nr XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Porąbki w Budziwoju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XXIX/672/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu

 • uchwała nr XXIX/671/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu

 • uchwała nr XXIX/670/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

 • zarządzenie nr 350 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerówka, w okręgu wyborczym nr 2 i nr 3


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.