Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Miejska w Oławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2673
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2673

UCHWAŁA NR XVII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/184/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnozachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnozachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie zwany dalej planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2, 2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3. 3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na ich brak, 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi ze względu na brak występowania takich terenów, 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby. § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) uchwała ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, 2) rysunek planu miejscowego ? graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zasadniczej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy elementów takich jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów o wysięgu do 1,5 m, wykuszy, loggii, gzymsów, schodów terenowych, pochylni, okapów oraz zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, portale do 1,0 m oraz zadaszenia nad wejściami do budynków do 1,5 m pod warunkiem, że łączna ich długość nie przekroczy 30% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii i nie są związane konstrukcyjnie z gruntem, 4) powierzchnia zabudowy ? obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym

13:21:32

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2673

5)

6) 7)

8)

9)

10)

11)

12)

obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie przy gruncie, linia rozgraniczająca ? linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przeznaczenie terenu ? dopuszczalne zagospodarowanie i działalność na danym terenie, przeznaczenie podstawowe terenu ? jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu, przeznaczenie dopuszczalne terenu ? jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, inna niż przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, która nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym, przeznaczenie uzupełniające terenu ? jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, teren ? obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, infrastruktura techniczna ? rozumie się przez to urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, przepisy odrębne ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

8) tereny ulic/dróg zbiorczych ? KD-Z, 9) tereny ulic/dróg lokalnych ? KD-L, 10) tereny ulic/dróg dojazdowych ? KD-D. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym. § 6. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) usługi jest to działalność taka jak: a) administracja ? działalność instytucji administracji publicznej, usług pocztowych i łączności, wojska, policji, straży pożarnej, b) finanse ? działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno - rentowe itp., c) gastronomia ? działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp., d) handel detaliczny ? działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw, e) handel hurtowy ? działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw, f) kultura ? działalność galerii sztuki, muzeów, kin, teatrów, opery, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, g) obsługa firm ? działalność związana z prowadzeniem interesów takich jak doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność konferencyjna, działalność wystawienniczo-targowa, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, biura, itp., h) obsługa ludności ? działalność związana z usługami dla ludności takimi jak krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego,

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 3) symbole określające przeznaczenie terenów, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) strefa obsługi komunikacyjnej, 6) stanowiska archeologiczne, 7) granica strefy ochrony konserwatorskiej ?OW? tożsama z granicą obszaru objętego planem miejscowym. § 5. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług ? MN/U, 2) tereny usług ? U, 3) tereny zieleni publicznej ? ZP, 4) tereny rolnicze ? R, 5) tereny wód powierzchniowych ? WS, 6) tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego ? KD-GP, 7) tereny dróg głównych ? KD-G,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2673

zegarmistrzostwo, usługi związane z obsługą cmentarza, itp., i) oświata ? działalność związana z oświatą, taka jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, nauka języków itp., j) obsługa pojazdów ? działalność związana z prowadzeniem stacji obsługi pojazdów i salonów sprzedaży, miejsc obsługi podróżnych, parkingów, itp.

, k) rzemiosło ? działalność określona w przepisach odrębnych, l) służba zdrowia ? działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, taka jak działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, żłobków, aptek, domów opieki itp., m) turystyka ? działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, informacja turystyczna itp., n) wypoczynek ? działalność sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa (w tym kluby fitness itp.), prowadzona w obiektach, a także parki rozrywki, tereny sportowe, tereny zieleni przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, 2) mieszkania funkcyjne ? części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania dla właściciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla danego terenu, 3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 4) zieleń publiczna, 5) zieleń izolacyjna, 6) wody powierzchniowe, 7) drogi, ulice, 8) drogi wewnętrzne, 9) ciągi piesze, 10) ścieżki rowerowe, 11) parkingi, garaże wbudowane, 12) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie miejscowym. Rozdział 2. Ustalenia dla całego obszaru § 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy rozdziału 3 nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia.

2. Usytuowanie budowli, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej oraz wykonywanie robót ziemnych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 4.ZP w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązuje zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. W zakresie kształtowania zabudowy dla terenów MN/U i U obowiązują ustalenia § 13, ust. 2 i 3, § 14, ust. 2 i 3. § 8. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje: 1) nowa zabudowa winna być realizowana w nawiązaniu do skali zabudowy na terenach sąsiednich, 2) zakazuje się lokalizowania na terenie MN/U przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg publicznych, 3) obowiązek przeznaczenia na terenach MN/U i U powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni z elementami małej architektury, 4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu, 5) ustala się wymóg oczyszczenia na terenie zainwestowanych wszystkich wód opadowych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 6) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz gminnych, 7) konieczność odpowiedniego zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacja inwestycji, 8) obszar objęty planem znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęć wody dla miasta Wrocławia o większym zakresie ograniczeń w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., 9) zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, 10) ustala się, obowiązek urządzenia parkingów o nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu, 11) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi: dla terenów oznaczonych symbolem MN/U ? jak dla

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2673

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. § 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się: 1. Dla stanowisk archeologicznych nr: 33/36/8331 AZP ? ślad osadnictwa ? epoka kamienia, osada ? wczesne średniowiecze, ślad osadnictwa ? okres nowożytny, 1/27/83-30 AZP ? znalezisko luźne ? neolit, w ich obrębie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych ? zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych ?OW?, równoznaczną z obszarem objętym ewidencją zabytków, oznaczoną jak na rysunku planu. 3. Na obszarze objętym gminną ewidencją zabytków dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 1. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna ? linia elektroenergetyczna 20 kV L-202: 1) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV ustala się strefę oddziaływania, o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, 2) dopuszcza się skablowanie napowietrznej linii 20 kV L-202 za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę linii. 2. Gazociąg wysokiego ciśnienia (PN 4.0 MPa) o średnicy nominalnej DN 350 relacji odg. Stanowice: 1) ustala się strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia, jak na rysunku planu miejscowego, w której operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację, 2) w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków technicznych, dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz po uzgodnieniu z operatorem gazociągu, 3) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej, lokalizacji obiektów w strefie ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

4) Dla strefy, o której mowa w pkt.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: a) zakaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej w odległości do 65 m licząc od osi gazociągu do granicy terenu, b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej w odległości do 35 m, licząc od osi gazociągu do rzutu budynku, c) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków niemieszkalnych w odległości do 25 m licząc od osi gazociągu do rzutu budynku, d) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w jej obrębie, e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu, f) zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz grodzenia wzdłuż gazociągu w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu), zagospodarowanie terenu zielenią niską, g) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 3. Na terenie strefy ochronnej od zelektryfikowanej linii kolejowej nr 132 relacji Bytom ? Wrocław ustala się: 1) zakazuje się wprowadzania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie linii kolejowej, mogących negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe ? możliwość deformacji torowiska w planie i profilu, 2) od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej ? do takich należy zaliczyć m. in. rów odwadniający, podtorze, podnóże nasypu ? należy pozostawić pas gruntu kolejowego o szerokości 4,0. m. dla potrzeb tzw. kolejowej drogi technologicznej wykorzystywanej m. in. przez służby ratownicze, 3) obowiązuje zakaz wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza Grupy PKP S.A, 4) wyklucza się lokalizacje nowych stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowej, 5) strefa wzdłuż linii kolejowej nie może być związana z produkcją i obrotem (m. in. przebiegiem nowych gazociągów oraz rurociągów paliw płynnych) substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego, w innym przypadku konieczna jest budowa bocznicy kolejowej od torów PKP S.A., 6) obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż ? 1200 mm wzdłuż linii kolejowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2673

7) ze względu na istnienie prądów błądzących w strefie zelektryfikowanej linii kolejowej, nakazuje się wykonanie ogrodzeń z materiałów nie przewodzących prądu, 8) w przypadku zalesiania, uzupełniania drzewostanu, tworzenia obszarów sadowniczych lub projektowania pasa zieleni izolacyjnej w rejonie drogi żelaznej, należy tak zadrzewiać tereny, aby ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, a) mając na uwadze powyższe, dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości większej od obszaru kolejowego niż będzie wynosić ich maksymalna wysokość, nie mniejszej jednak niż 15 m. od osi skrajnego toru kolejowego, b) system korzeniowy sadzonych drzew i krzewów nie może naruszyć struktury podstawy podtorza i jego odwodnienia, 9) dopuszcza się w strefie linii kolejowej lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji pod warunkiem: a) lokalizacji masztu (konstrukcji wieżowej) w odległości większej od obszaru kolejowego, użytek Tk, niż wynosi planowana wysokość obiektu budowlanego celem uniknięcia w razie awaryjnego upadku konstrukcji, zatarasowania torów kolejowych, oraz przeniesienia potencjału 3kV (sieć trakcyjna) i 20 kV (sieć potrzeb nie trakcyjnych) z linii kolejowej na obszar nie należący do kolei, b) planowane urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń łącznościowych na linii kolejowej, 10) należy uwzględnić prawidłowy dobór oświetlenia na obszarach wzdłuż linii kolejowej (usytuowanie, wysokość masztu oświetleniowego, zastosowane źródło światła, typy opraw) w aspekcie nie oślepiania maszynistów prowadzących pociągi; zalecane oprawy spełniające standardy kolejowe, 11) zakazuje się prowadzenia wszelkiej nowej infrastruktury podziemnej w sąsiedztwie przyczółków wiaduktów i mostów kolejowych, 12) obowiązuje zakaz wykorzystania konstrukcji mostów i wiaduktów kolejowych dla prowadzenia infrastruktury gazowej oraz dla rurociągów paliw płynnych, 13) obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizacji przy torach kolejowych otwartych boisk sportowych i terenów dla gier ruchomych oraz placów zabaw. § 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Na terenie objętym planem miejscowym ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic, dróg (wymagana jest zgoda administrującego drogą), 2) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenie planu wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci, 3) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów, 4) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora sieci. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia: 1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej, 2) budowa sieci wodociągowej w obwodach zamkniętych na obszarze objętym planem, 3) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody. 3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 2) docelowo odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ścieków, 3) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, z wywozem ścieków do oczyszczalni funkcjonującej w gminnym systemie gospodarki ściekami. 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 1) odprowadzenie wód opadowych do planowanej kanalizacji deszczowej, 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych, 3) wymóg oczyszczenia na terenie zainwestowanych wszystkich wód opadowych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 4) w przypadku prowadzenia inwestycji na terenach, na których znajdują się urządzenia melioracyjne należy zaprojektować nowy system zapewniający funkcjonowanie całości; wszelkie prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi muszą być uzgodnione z odpowiednim administratorem urządzeń melioracyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2673

5) wszelkie zmiany i działania w obrębie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych wymagają uzgodnienia z zarządcą rowu. 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 1) rozbudowę i budowę nowych linii elektroenergetycznych kablowych średnich i niskich napięć oraz rozbudowę i budowę nowych stacji transformatorowych z zastrzeżeniem pkt 4, 2) projektowane i modernizowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy sieci i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone, 3) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji, 4) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granicy działki, 5) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, 6) skablowanie napowietrznych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia. 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia: 1) indywidualne zaopatrzenie w gaz do czasu budowy sieci gazowej, 2) budowa, w razie potrzeb, sieci gazowej. 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia: 1) dopuszcza się: a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci miejskiej na obszarze objętym planem, b) ogrzewanie gazem, energia elektryczną, paliwami płynnymi, paliwami stałymi lub źródłami energii odnawialnej, 2) budowę sieci ciepłowniczej na obszarze objętym planem, 3) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 8. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia: 1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. 9. W zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się następujące ustalenia:

1) na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone przepisach odrębnych i gminnych, 2) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów.

10. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje: 1) prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgraniczających ulic i dróg (wymagana jest zgoda administrującego drogą), 2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej, 3) należy przewidzieć rozwiązania techniczne i hydrotechniczne zabezpieczające drogi przed wodami powodziowymi zgodnie z przepisami odrębnymi. § 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 1. Wyznacza się obszary wymagające scaleń i podziałów nieruchomości, obejmujący następujące tereny: MN/U, 4.ZP, 4.KD-Z, 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 5.U, 6.U, 7.U, 8.U, 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 1.KD-GP, 2.KD-G, 3.KD-G, 4.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-L, 7.KD-D. 2. Dla terenu MN/U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) dla zabudowy wolno stojącej ustala się min. powierzchnię działki na 700 m2, 2) dla zabudowy bliźniaczej ustala się min. powierzchnię działki na 500 m2, 3) ustala się min. szerokość frontu działki na 20 m, 4) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 3. Dla terenów U w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 2000 m2, 2) ustala się min. szerokość frontu działki na 20 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 60o?90o. 4. Dla pozostałych terenów obowiązuje: 1) ustala się min. powierzchnię działki na 2 m2, 2) ustala się min. szerokość frontu działki na 1 m, 3) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale 30o?90o. Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem MN/U ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2673

b) usługi ? administracja, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa ludności, oświata, służba zdrowia, wypoczynek, c) ulice, drogi wewnętrzne, d) parkingi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, e) zieleń publiczna, 2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) minimalna wysokość zabudowy 6 m, maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne, 2) dachy strome o symetrycznie nachylonych połaciach i spadku na poziomie 30o-45o, 3) dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym (blachodachówką) w kolorze ceglastym, 4) zakaz stosowania dachów asymetrycznych, dachów namiotowych oraz okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) dla terenu MN/U ustala się lokalizację dróg wewnętrznych, o szerokości min 10 m w liniach rozgraniczających, 2) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki, 3) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 50% powierzchni działki. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zapewnienie min 2 miejsc postojowych na posesji dla samochodów osobowych (dopuszcza się, aby min. jedno z nich było w garażu), 2) dla usług obowiązuje zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego na każde 20 m? powierzchni usługowej, 3) dla terenu MN/U obsługa z ulicy zlokalizowanej poza granicami planu. § 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 5.U, 6.U, 7.U, 8.U ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: usługi - finanse, gastronomia, handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa firm, obsług ludności, obsługa pojazdów, rzemiosło, turystyka, 2) uzupełniające: a) mieszkania funkcyjne, b) parkingi, garaże wbudowane, drogi wewnętrzne i place manewrowe, infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu, 2) maksymalna wysokość zabudowy ? do 11 m, 3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych ? 3, 4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki, 2) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 20% powierzchni działki. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) obowiązuje zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego na każde 20 m? powierzchni usługowej, 2) obsługa terenu 1.

U z ulicy 5.KD-L, 3) obsługa terenu 2.U z ulicy 6.KD-L, 4) obsługa terenu 3.U z ulicy 5.KD-L, 5) obsługa terenu 4.U z ulicy 7.KD-D, 6.KD-L, 6) obsługa terenu 5.U z ulicy 5.KD-L, 7) obsługa terenu 6.U z ulicy 7.KD-D, 8) obsługa terenu 7.U z ulicy 4.KD-Z (miejsce obsługi komunikacyjnej po uzgodnieniu z zarządcą drogi), 9) obsługa terenu 8.U z ulicy 4.KD-Z (miejsce obsługi komunikacyjnej po uzgodnieniu z zarządcą drogi). § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny zieleni publicznej, zieleni izolacyjnej, 2) dopuszczalne: parkingi, infrastruktura techniczna. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1) obsługa terenu 1.ZP z drogi 3.KD-G, 2) obsługa terenu 2.ZP z drogi 3.KD-G, 3) obsługa terenu 3.ZP z drogi 3.KD-G, 4) obsługa terenu 4.ZP obsługa z ulicy zlokalizowanej poza granicami planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2673

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R, 2.R, 3.R ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) dla terenu 3.R dopuszcza się lokalizację ulic, 2) dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących tereny 1.R, 2.R, 3) konieczność konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi. § 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) ustala się ochronę wód wraz z obudową biologiczną, 2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie. § 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-GP ustala się przeznaczenie podstawowe: droga klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 94). 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 50 m, 2) chodnik, oświetlenie, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przyulicznej, elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KD-G ustala się przeznaczenie podstawowe: rezerwa pod północne obejście Oławy, droga klasy głównej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? minimalnie 25 m, maksymalnie 35 m, 2) obustronny chodnik, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej oraz elementy wyposażenia ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KD-G ustala się przeznaczenie podstawowe: rezerwa łącznika południowo-zachodniego i północnego obejścia miasta Oławy, droga klasy głównej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? minimalnie 25 m, maksymalnie 35 m, 2) obustronny chodnik, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, oświetlenie, pasy zieleni przyulicznej oraz elementy wyposażenia ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KD-Z ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy zbiorczej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 50 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających ? 15 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2673

1) szerokość w liniach rozgraniczających ? min. 15 m, 2) elementy wyposażenia ulicy w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. § 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od 7.KD-D ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdowej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m, 2) obustronny chodnik, 3) elementy wyposażenia ulicy w tym oświetlenie, 4) ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań. 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 4 Ustalenia końcowe § 25. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 10%. § 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Oława. § 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Regiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2673

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 2673

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU W trakcie wyłożenia projektu ? MPZP POŁOŻONEGO W REJONIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA UL. KS. FR. KUTROWSKIEGO I UL. BACZYŃSKIEGO W OŁAWIE do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 16 grudnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r. a także w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi, tj. do 3 lutego 2012 r., zgłoszono nieuwzględnioną uwagę: Pismem z dnia 1 lutego 2012 r. Państwo Teresa i Jan Wolańczuk złożyli uwagę dla terenu dz. nr 21, AM-6, obręb Nowy Górnik dotyczącą możliwości lokalizacji bezpośredniego dojazdu do działki z drogi oznaczonej symbolem 3.KD-G oraz włączenia ul. Baczyńskiego (teren oznaczony symbolem 6.KD-L) do drogi oznaczonej symbolem 3.KD-G. Nie można uwzględnić uwagi ze względu na klasę drogi 3.KD-G (droga klasy głównej) dla której odstępy między skrzyżowaniami w terenie zabudowanym nie mogą być mniejsze niż 400 m (Rozporządzenie Min. Tran. i Gosp. Mors. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca1999 roku Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) oraz z uwagi na możliwość obsługi dz. nr 21 (teren 2.U) z drogi oznaczonej symbolem 6.KD-L. Burmistrz nie uwzględnił tej uwagi

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej: 1) w zakresie sieci drogowej ? przewiduje się budowę ulic publicznych; ? w zakresie zaopatrzenia w wodę ? przewiduje się budowę odcinków sieci wodociągowej w ulicach publicznych wraz z siecią dosyłową położoną poza obszarem objętym planem; ? w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ? przewiduje się budowę odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach publicznych wraz z siecią położoną poza obszarem objętym planem; ? w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej ? przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych wraz z odcinkami sieci położonej poza obszarem objętym planem. 2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej: 1) w zakresie publicznej sieci drogowej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; ? w zakresie zaopatrzenia w wodę ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; ? w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława; ? w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej ? finansowanie przez Gminę Miasto Oława.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Szmaragdowej w Oławie (mpzp ? Nowy Otok Zachód).

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX.293.09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego w Oławie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XXIX/672/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu

 • uchwała nr XXIX/671/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.