Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/222/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno ? środkowej części wsi Kobierzyce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2675
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2675

UCHWAŁA NR XIX/222/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/286/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 lipca 2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce oraz po stwierdzeniu zgodności projektu planu ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce, zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 3, w planie nie określa się: 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) obowiązujące linie zabudowy; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) granica strefy ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej; 6) granica strefy ochrony zabytków archeologicznych; 7) granica parku wpisanego do rejestru zabytków; 8) budynek wpisany do rejestru zabytków; 9) obiekty ujęte w ewidencji zabytków; 10) stanowisko archeologiczne ? lokalizacja orientacyjna; 11) symbole określające przeznaczenie terenu. 3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

13:20:16

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2675

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) infrastruktura techniczna ? ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; 3) obiekt usługowo-handlowy - obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej oraz turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m2 powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 200 m2 powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100m2 powierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) obowiązująca linia zabudowy ? linia, na której powinna znajdować się frontowa elewacja budynku lokalizowanego od strony frontu działki, lub jej najbardziej wysunięta część, nie licząc: schodów zewnętrznych, wejść do budynków, pochylni i ramp dla osób niepełnosprawnych, balkonów, galerii, tarasów, wykuszy, okapów i gzymsów, które 5) 6) 7)

8)

to części budynków mogą przekroczyć wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy jednak nie więcej niż o wartości określone w pkt 1; obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych, dla których wyznaczoną linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną; powierzchnia zabudowy ? powierzchnia pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie; przeznaczenie terenu lub przeznaczenie podstawowe terenu ? wiodące przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu; przeznaczenie uzupełniające terenu ? przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu; teren ? obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) finanse ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym ? działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; 2) gastronomia ? tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomicznorekrea-cyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; 3) handel detaliczny ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.; 4) niepubliczne usługi oświaty ? tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia; 5) obsługa firm i klienta ? tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem intere-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2675

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

sów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalnością biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.; usługi publiczne ? obiekty i tereny administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji i sportu, bezpieczeństwa obywateli (posterunki policji, straż pożarna itp.) oraz parkingi publiczne; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury, dojściami, dojazdami i zjazdami, a także drogami wewnętrznymi; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury, dojściami, dojazdami i zjazdami a także drogami wewnętrznymi; zabudowa usługowa ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury, dojściami, dojazdami i zjazdami, a także drogami wewnętrznymi; zdrowie i opieka społeczna - tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.; turystyka ? tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, itp.; zieleń urządzona ? tereny przeznaczone pod zieleń parkową wraz z obiektami małej architektury, z zachowaniem rowów melioracyjnych. Rozdział 2

1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 4) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się następujące rodzaje terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania: a) tereny oznaczone symbolem MN ? zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) tereny oznaczone symbolami: MW, MW/U ? zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-usługowych, a na działkach przeznaczonych pod działalność oświatową ? zaliczone do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, c) tereny oznaczone symbolami: MN/U, UP ? zaliczone do terenów mieszkaniowo-usługowych. § 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia: 1) w granicach terenu objętego planem znajdują się następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: a) pałac wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/3840/367/W z dnia 15 kwietnia 1977 r., b) park pałacowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/3841/427/W z dnia 19 października 1978r.; 2) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne roboty budowlane przy zabytkach określonych w pkt 1, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności pod nadzorem konserwatorskim; 3) ochroną konserwatorską obejmuje się, oznaczone na rysunku planu, obiekty dawnego zespołu zabudowy folwarcznej ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których wprowadza się następujące nakazy i zakazy: a) należy zachować bryłę, kształt, geometrię dachu, tradycyjne materiały budowlane, b) należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2675

c) należy zachować kształt, rozmiary, i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku, e) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, z wykluczeniem okładzin ściennych typu ?siding?, f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego ? dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym, g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów; 4) ewentualne zmiany aktualizacyjne w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie naruszają ustaleń planu; 5) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne roboty budowlane przy zabytkach określonych w pkt 3 należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności pod nadzorem konserwatorskim; 6) na obszarze objętym granicą opracowania, ustala się strefę ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej, w granicach której obowiązują następujące wymogi: a) ustala się prymat zachowania wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych elementów zabytkowych nad wszelką działalność inwestycyjną, b) należy utrzymać i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego oraz poszczególne elementy tego układu, w tym budynek pałacu, ogrodzenie, park, zabudowania folwarczne i gospodarcze, c) obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku historycznego układu przestrzennego, przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, obiektów zabytkowych znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków i obiektów historycznych, d) na terenie zespołu pałacowo ? parkowego obowiązuje ograniczenie wznoszenia nowych obiektów kubaturowych, e) na terenie zespołu folwarcznego lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest jako logiczne uzupełnienie założenia zespołu folwarcznego, wymagane jest przy tym dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, bryły, formy archi-

tektonicznej, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów, kolorystyki, z użyciem tradycyjnych, historycznych lokalnych materiałów; obowiązuje nawiązanie do cech historycznej zabudowy miejscowości, f) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną, g) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie zespół, h) napowietrzne linie energetyczne winny zostać docelowo usunięte, i) nowe linie energetyczne i telekomunikacyjne należy realizować jako kablowe, j) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego tj.

rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję: wnętrz ruralistycznych, zabudowy, zieleni, zespołów zabudowy, k) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu, l) wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne, m) należy preferować inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu i obszaru, n) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia oraz rozwiązania występujące w zabudowie historycznej wsi, o) należy kształtować elewacje w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w miejscowości Kobierzyce budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, materiałów elewacyjnych (tynk, cegła), z zakazem stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych (np. siding), p) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej oraz uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub w uzasadnionych przypadkach poddane odpowiedniej przebudowie; analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne, q) obowiązuje zachowanie i uzupełnienie zieleni wysokiej, r) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych, forma, materiał, wysokość ogrodzenia ma nawiązywać do lokalnych historycznych ogrodzeń,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2675

s) obowiązuje zakaz lokalizacji silosów i zbiorników na materiały masowe, t) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam lub innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z danych obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, dopuszcza się umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nieagresywnej formie, z uwzględnieniem zapisów określonych w § 7 ust. 2 pkt 2, u) Strefa ?A? równoznaczna jest ze strefą ochrony zabytków archeologicznych. Na obszarze tym dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) na całym obszarze objętym planem, z uwagi na domniemanie zawartości reliktów archeologicznych (w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych, a także w obszarze wsi o metryce średniowiecznej w granicach jej współczesnego siedliska), wprowadza się strefę ochrony zabytków archeologicznych, na obszarze której, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) na obszarze objętym granicą opracowania występują, oznaczone na rysunku planu, stanowiska archeologiczne nr: 3/133/82-27 ? obejmujące tereny w liniach rozgraniczających: 2UP, 3UP, 1MW, 12ZP, 6MW/U, 7MN/U, 8MW/U, 9MW/U oraz 4/134/82-27, w odniesieniu do których obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: a) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) należy wyłączyć spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych. § 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, obowiązują ustalenia: 1. Tereny oznaczone symbolami: 2UP, 3UP, od 12ZP do 14ZP, 1KDL, 2KDL, 3KDD, 4KDD, 5KDPj, 6KDPj, stanowią obszary przestrzeni publicznej. 2. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) na terenach określonych w ust. 1, dopuszcza się, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w § 6 oraz w § 18, umieszczanie obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym;

2) na terenach oznaczonych symbolami: od 12ZP do 14ZP, poza urządzeniami reklamowymi o których mowa w § 6 pkt 6 lit. t), dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych sytuowanych tymczasowo, związanych z imprezami organizowanymi w parku pałacowym; 3) dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 9 pkt 1 lit b). § 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia: 1) w terenach oznaczonych symbolami: MW, UP, MW/U, powierzchnia działek nie może być mniejsza niż: 1500 m2, a szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20 m; 2) w terenie 7MN/U: a) powierzchnia działek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: ? 1000 m2 dla budynku typu wolno stojącego, ? 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego, b) powierzchnia działek w zabudowie mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, nie może być mniejsza niż 1500 m2, c) szerokości frontów działek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, nie mogą być mniejsze niż 20 m, a w przypadku realizacji budynku mieszkalnego bliźniaczego ? 16 m; 3) w terenach oznaczonych symbolem MN: a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż: ? 1000 m2 dla budynku typu wolno stojącego, ? 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego, b) szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20 m, a w przypadku realizacji budynku mieszkalnego bliźniaczego ? 16 m; 4) kąt położenia granic działek w stosunku do drogi ustala się na 80°?90°; 5) ustalenia, o których mowa w pkt 1?3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) ustalenia ogólne: a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi, b) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni; 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2675

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga; 4) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 2: a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek ? o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m, b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek ? o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m, c) zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej, w tym realizacja placów do zawracania, d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10 m, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych, e) minimalna szerokość pasa ruchu: ? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m; 5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. § 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) na obszarze objętym planem, dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów leśnych; 2) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, zawierającej sposób odbudowy sieci urządzeń melioracji szczegółowych, przed przystąpieniem do prac w jej obrębie; 3) ustala się obowiązek prowadzenia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi w porozumieniu z zarządcą sieci; 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, z wyłączeniem ustalenia określonego w lit. d), b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,

6)

7)

8)

9)

10)

11)

d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę; w zakresie odprowadzenia ścieków: a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej; w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora; w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach, b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania systemów ogrzewania opartych o niskoemisyjne źródła energii z wykorzystaniem gazu, oleju opałowego, biomasy, energii elektrycznej, nowoczesnych wysokosprawnych technologii opartych na paliwach stałych oraz innych ekologicznych technologii z wykluczeniem energii wiatrowej; w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji.

§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: 1) terenów oznaczonych symbolami: MN, MW, MW/U, MN/U, 15ZP ? na 30%; 2) pozostałych terenów ? na 1%. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW, ustala się następujące przeznaczenie:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2675

1) podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) uzupełniające: uzupełniające ? zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego ? obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m2 w liniach rozgraniczających terenu, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, wypoczynku, niepublicznych usług oświaty, turystyki; 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy ? jak na rysunku planu; 2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych, nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 3) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 11 m; 4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto-matowym; 5) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 6) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%; 2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300 m2 oraz 20% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2; 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki, b) w przypadku wydzielania z działki terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.; 3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2; 3) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50m2; 4) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług; 5) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży; 6) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy); 7) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zostaną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu usługowo-handlowym ? inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt. 1?5; 8) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących zespołów garaży. § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2UP, ustala się następujące przeznaczenie ? zabudowa usługowa: usługi publiczne. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 45%; 2) obowiązują ustalenia określone w § 6 pkt 2. § 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UP, ustala się następujące przeznaczenie ? zabudowa usługowa: usługi publiczne. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2675

1) obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości: a) 15 m od linii rozgraniczającej z terenem drogi 1KDL, b) min. 6 m od linii rozgraniczającej z terenem drogi 3KDD; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych, nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 4) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 11 m; 5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto-matowym; 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m; 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 45%; 2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 50 m2 powierzchni całkowitej usług, 2) w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w pkt. 1, dopuszcza się wliczenie miejsc postojowych powstałych na innych terenach niż teren oznaczony symbolem 3UP, położonych w odległości niewiększej niż 150 m od granicy terenu 3UP, o ile inwestor wykaże się prawem własności do tych terenów. § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4MW/U, 5MW/U, ustala się następujące przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego ? obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m2 w liniach rozgraniczających

poszczególnych terenów, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty, turystyki. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) obowiązująca linia zabudowy: na terenie 5MW/U ? jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDL oraz od strony południowo-wschodniej, a także na linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym 6KDPj, 2) nieprzekraczalna linia zabudowy ? jak na rysunku planu, 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych, nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m; 5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto-matowym; 6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m; 7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 4MW/U nie może przekroczyć 30%; 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 5MW/U nie może przekroczyć 45%; 3) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 4) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300 m2 oraz 20% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2675

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach: a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki, b) w przypadku wydzielania z działki terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.; 3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2; 3) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2; 4) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług; 5) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży; 6) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy); 7) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zostaną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu usługowo-handlowym ? inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt.

1?5; 8) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących zespołów garaży. § 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, ustala się następujące przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego ? obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m2 w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty, turystyki. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) obowiązująca linia zabudowy:

a) na terenie 6MW/U ? jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDL, b) na terenach: 8MW/U, 10MW/U ? jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDL i od południowo-zachodniej strony (ul. Dębowa) oraz od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym 5KDPj, c) na terenach: 9MW/U, 11MW/U ? jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym 5KDPj; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy: na terenach: 9MW/U, 11MW/U ? jak na rysunku planu; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych lokalizowanych na terenach: 6MW/U, 8MW/U, 10MW/U, nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych lokalizowanych na terenach: 9MW/U i 11MW/U nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, przy czym liczba kondygnacji musi być o jedną niższa w stosunku do budynków realizowanych odpowiednio: na terenach 8MW/U, 10MW/U; 5) na terenach: 6MW/U, 8MW/U, 10MW/U wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m; 6) na terenach: 9MW/U, 11MW/U wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 9 m; 7) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto - matowym; 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m; 9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm; 10) na terenach 9MW/U oraz 11MW/U, na obszarze położonym poza nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych, zieleni, obiektów małej architektury. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2675

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 30% ? nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 8MW/U i 10MW/U, dla których nie określa się tego parametru; 2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego ? nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 8MW/U oraz 10MW/U, dla których nie określa się tego parametru; 3) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 300 m2 oraz 20% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2; 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach: a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki, b) w przypadku wydzielania z działki terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.; 3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2; 3) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2; 4) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług; 5) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży; 6) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy); 7) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zostaną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu

usługowo-handlowym - inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt.

1?5; 8) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących zespołów garaży. § 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN/U ustala się następujące przeznaczenie: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących; 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową; 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu, w odległości: 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDL; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu; 3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące lub bliźniacze; 4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 11 m; 6) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto-matowym;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 2675

7) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m; 9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 50 m2; 4) na obszarze położonym poza nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych, zieleni, obiektów małej architektury. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: a) 1000 m2 dla budynku typu wolno stojącego, b) 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego; 2) powierzchnia działki mieszkaniowo-usługowej lub usługowej, nie może być mniejsza niż 1500 m2; 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach: a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki, b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną; c) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże; 2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2,

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 12ZP do 14ZP, ustala się następujące przeznaczenie: publiczna zieleń urządzona. 2. Na terenach, o których w ust. 1, obowiązują następujące ustalenie dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15ZP ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: zieleń urządzona; 2) uzupełniające: a) zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, b) parking. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m; 2) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°?45°; 3) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm; 4) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 5) obowiązuje realizacja zbiornika wodnego. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy budynku usługowego nie może przekroczyć 50 m2; 2) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch budynków usługowych; 3) liczba miejsc parkingowych nie może przekroczyć 40. § 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16MN, 17MN ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: zabudowa usługowa: usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomiesz-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 2675

czeniach dobudowanych lub w budynkach wolno stojących; 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową; 3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, w odległości: 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDL oraz terenów komunikacji położonych poza granicą opracowania; 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się jako wolno stojące lub bliźniacze; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 11 m; 5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°?45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze ceglasto-matowym; 6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 7) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 5 m; 8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 50 m2; 4) na obszarze położonym poza nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych, zieleni, obiektów małej architektury. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż: a) 1000 m2 dla budynku typu wolno stojącego, b) 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego; 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach: a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki, b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną; 3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże; 2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług. § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się następujące przeznaczenie ? komunikacja publiczna: droga lokalna (ulica klasy ?L?). 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość od 7 m do 10 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkąta widoczności, zgodnie z rysunkiem planu. § 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDL ustala się następujące przeznaczenie ? komunikacja publiczna: droga lokalna (ulica klasy ?L?). 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość od 12 m do 19 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 2675

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkąta widoczności, zgodnie z rysunkiem planu. § 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się następujące przeznaczenie ? komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy ?D?). 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość min. 10 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu. § 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDD ustala się następujące przeznaczenie ? komunikacja publiczna: droga dojazdowa (ulica klasy ?D?). 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDPj, 6KDPj, ustala się następujące przeznaczenie ? komunikacja publiczna: ciągi pieszo-jezdne. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 2675

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/222/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 2675

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/222/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. SPORTOWEJ, KRÓTKIEJ, LUDOWEJ, PARKOWEJ I AL. PAŁACOWEJ W PÓŁNOCNO-ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI KOBIERZYCE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga: nie przyjąć części uwagi zgłoszonej w dniu 23 listopada 2009 r. przez Małopolską Hodowlę Roślin ? HBP Sp. z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4, do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce, w zakresie: ? przekształcenia planowanego na terenach: 15ZP i 4MW/U ciągu pieszego w teren komunikacji publicznej KDPj; ? wprowadzenia na obszarze 4MW/U wyższego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej z 30% do 45%; ? rezygnacji z zapisu dotyczącego likwidacji istniejących budynków posadowionych w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiących ?elementy dysharmonizujące nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej?; ? wprowadzenia na obszarze 9MW/U, 11MW/U wyższego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej z 30% do 45%; ? określenia wskaźnika powierzchni zabudowy oraz wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej w terenach 8MW/U, 10MW/U ? ustalenia stawki opłaty planistycznej w wysokości 10% dla obszarów MW, MW/U, MN/U, a dla obszaru 15ZP w wysokości 1%.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/222/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. SPORTOWEJ, KRÓTKIEJ, LUDOWEJ, PARKOWEJ I AL. PAŁACOWEJ W PÓŁNOCNO ? ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI KOBIERZYCE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: 1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 1.1. Zadania własne gminy obejmują: budowę drogi publicznej 4KDD oraz publicznych ciągów pieszo-jezdnych: 5KDPj i 6KDPj; 1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. Zadania powinny zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym. 1.3. Zasady finansowania inwestycji:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 2675

Źródłem finansowania zadań własnych gminy będą: a) budżet gminy, b) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.440.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 17 ust. 5 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo ? środkowej części wsi Cieszyce.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.