Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/192/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2693
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2693

UCHWAŁA NR XVII/192/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 marca 2012 r. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.397.2012.AS2 z dnia 26 lipca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 9 pkt 2 we fragmencie ?w obrębie której obowiązuje nakaz przeprowadzania badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski?, § 9 pkt 3, § 12 pkt 12, § 14 ust. 5 pkt 1, § 14 ust. 5 pkt 2 we fragmencie ?budowlanej? oraz § 14 ust. 5 pkt 3 we fragmencie ?budowlanej?) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLVII/584/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice, zwany dalej planem, obejmujący obszar zgodnie z rysunkiem planu. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą strefy ?B? ochrony konserwatorskiej oraz granicą strefy ?OW" obserwacji archeologicznej; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) granica ekosystemów wodno-łąkowych. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne lub sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się: 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

10:25:16

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2693

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy; 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; 3) powierzchni zabudowy? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy); 4) przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż

podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa; 6) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym. § 6. Określa się następujące kategorie usług: 1) finanse ? obiekty usługowe związane z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi, itp.; 2) gastronomia ? działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; 3) handel detaliczny ? obiekty usługowe związane ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; 4) niepubliczne usługi oświaty ? tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia; 5) obsługa firm i klienta ? usługi biur związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalnością biur i agencji turystycznych, biur podróży, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, a także naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, fryzjerstwo, odnowy biologicznej oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie, pralnia, szewc, wypożyczalnia kaset wideo itp.; 6) zdrowie i opieka społeczna ? tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem. § 7. W zakresie ogólnych zasad zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia: 1) dla budynków istniejących w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2693

2)

3)

4)

5) 6)

7) 8)

9)

oraz zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale, dopuszcza się ich remont, rozbiórkę, przebudowę lub odbudowę, a także nadbudowę, przy czym nadbudowa dopuszczalna jest jedynie do parametrów określonych w niniejszej uchwale; wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują dla nowych budynków oraz rozbudowy części budynków istniejących; dopuszcza się przebudowę i remont istniejących budynków lub ich części położonych w bliższej odległości od dróg, niż wyznaczają to nieprzekraczalne linie zabudowy; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach; ograniczenie określone w pkt 6 nie dotyczy obiektów ochrony akustycznej; dopuszcza się umieszczanie reklam lub innych nośników informacji wyłącznie na obiektach związanych z prowadzoną działalnością, na elewacjach kondygnacji parteru, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 3 m2; dopuszcza się sytuowanie szyldów o maksymalnej powierzchni 2 m2.

3) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi; 4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 5) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się teren oznaczony symbolem MN, zaliczony do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 6) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 7) ograniczenie określone w pkt 6 nie dotyczy inwestycji związanych z realizacją dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych; 8) w obrębie ekosystemów łąkowo-wodnych oznaczonych na rysunku planu zaleca się wprowadzanie obudowy biologicznej cieków zielenią wysoką z zapewnieniem dostępności dla służb melioracyjnych w celu prowadzenia bieżącej konserwacji i prac inwestycyjnych. § 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia: 1) w granicach obszaru objętego planem, ustala się strefę ?B? ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązują następujące nakazy i zakazy: a) przy nowych inwestycjach oraz związanych z remontem, rozbudową, przebudową obiektów istniejących należy nawiązywać gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej historycznej zabudowy; w przypadku istniejącego obiektu ? po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójna kompozycję z istniejącą częścią, b) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości, połacie dachu należy pokryć dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, c) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia: 1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 2) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2693

d) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi, e) elementy dysharmonizujące, niespełniające warunków ochrony konserwatorskiej, należy usunąć lub poddać odpowiedniej przebudowie, f) ustala się zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych; 2) w granicach obszaru objętego planem, ustala się strefę ?OW? obserwacji archeologicznej, w obrębie której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski; 3) art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) należy stosować odpowiednio. § 10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowohandlowych na terenie oznaczonym symbolem: KDPj. § 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne; 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać warunki: a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż: ? 7 m dla dróg wewnętrznych, które zapewniają obsługę komunikacyjną do 6 działek budowlanych, ? 10 m dla dróg wewnętrznych, które zapewniają obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek budowlanych, b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych, c) drogi wewnętrzne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych, d) minimalna szerokość pasa ruchu nie może być mniejsza niż: ? 2,5 m dla drogi wewnętrznej z dwoma pasami ruchu, ? 3,5 m dla drogi wewnętrznej jednokierunkowej z jednym pasem ruchu; 3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ulic na warunkach określonych i uzgodnionych z zarządcą drogi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. § 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.) z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych; 4) ustala się zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych wynikający z położenia obszaru objętego planem w granicach strefy ?B? ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały; 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii; 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej lub z innego źródła zaopatrzenia w wodę, prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, c) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę; 7) w zakresie odprowadzenia ścieków: a) ustala się docelowy sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie wsi

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2693

8)

9)

10)

11)

Szczepankowice lub innego odbiornika ścieków komunalnych, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej, c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę: ? szczelnych zbiorników na nieczystości płynne ? obowiązuje systematyczny i obowiązkowy wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego na oczyszczalni, przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ? indywidualnych systemów oczyszczania ścieków sanitarnych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów, d) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne, obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji; w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: a) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu i/lub do cieków wodnych znajdujących się na terenie planu lub magazynowanie w zbiornikach zgodnie z przepisami odrębnymi, b) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach, b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu lub z sieci gazowej po jej wybudowaniu; w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: a) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem;

12) na obszarze objętym planem może występować sieć drenarska.

W przypadku jej uszkodzenia należy powiadomić zarządcę sieci drenarskiej a następnie dokonać naprawy na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi melioracji wodnych; 13) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji. § 13. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) zabudowa usługowa ? handel detaliczny, gastronomia, finanse, obsługa firm i klienta, zdrowie i opieka społeczna, niepubliczne usługi oświaty, b) drogi wewnętrzne, c) infrastruktura techniczna. 2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się usługi niewymagające ruchu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. oraz nieprzekraczające powierzchni użytkowej 50 m2 dla każdej z działek (w szczególności w zakresie obsługi firm i klienta, handlu detalicznego itp.); 2) ustala się zakaz lokalizacji nowych usług związanych z: prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich; 3) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.). 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2693

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, liczona od linii rozgraniczającej, w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu KDPj i ul. Szkolnej; 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze; 3) usługi dopuszcza się jako wbudowane w budynki mieszkalne; 4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 5) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekraczać 12 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 6) obowiązują dachy dwuspadowe, symetryczne, naczółkowe, o nachyleniu połaci 38°?45°; 7) połacie dachu należy pokryć dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym; 8) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych; 9) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 10) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m. 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 2) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego. 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) dopuszcza się wykonywanie podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek budowlanych lub zmianę istniejących granic podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania minimalnej powierzchni i szerokości frontu działki, o których mowa w pkt 2 i 3; 2) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż: a) 1500 m2 dla budynku typu wolno stojącego, b) 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego; 3) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż: a) 20 m dla budynku typu wolno stojącego, b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego; 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800do 900;

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi KDPj.

7. Teren MN znajduje się w granicach strefy ?B? ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. 8. Teren MN znajduje się w granicach strefy ?OW? obserwacji archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały. 9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże; 2) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2. § 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDPj ? teren drogi ? ciąg pieszo-jezdny ustala się przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszo-jezdnego, umożliwiającego ruch pieszy oraz ruch kołowy. 2. Dla terenu KDPj ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ? 4 m. 3. Teren KDPj znajduje się w granicach strefy ?B? ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. 4. Teren KDPj znajduje się w granicach strefy ?OW? obserwacji archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 uchwały. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 16. Traci moc uchwała nr XXII/294/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice na obszarze objętym planem. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2693

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/192/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2693

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/192/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOBIERZYCE w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/192/ /12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOBIERZYCE w sprawie: o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadności ich finansowania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje: § 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, polegające na realizacji ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDPj wraz z niezbędnym uzbrojeniem. § 2. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych. 2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości budżetowych gminy oraz zasadności jej realizacji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1230

  uchwała nr XLV/344/10 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej, Szkolnej, 29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/154/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.706.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 3 oraz § 2 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVIII/99/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.703.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 4, § 2 pkt 3 oraz § 3 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVIII/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie Gminy Międzylesie.

 • uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie Gminy Miedzylesie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.