Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2707
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2707

UCHWAŁA NR XVIII/200/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 kwietnia 2012 r. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.456.2012.AS2 z dnia 27 lipca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr VI/61/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały, zwaną dalej planem obejmującym obszar zgodnie z rysunkiem planu. § 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do uchwały. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym wraz z numerem; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) strefa ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się: 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy

13:58:17

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2707

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków, z uwzględnieniem § 10 pkt 2 uchwały, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; 3) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnie terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy); 4) przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa; 6) urządzeniach i obiektach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi

wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; 7) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów. § 6. Określa się następujące kategorie usług: 1) finanse ? obiekty usługowe związane z pośrednictwem finansowym ? działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; 2) gastronomia i rozrywka ? restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, winiarnie, obiekty działalność kateringowa oraz placówki gastronomicznorozrywkowe jak kluby bilardowe, kręgielnie, itp.; 3) handel detaliczny ? obiekty usługowe związane ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; 4) handel hurtowy ? obiekty związane z hurtową sprzedażą towarów; 5) obsługa firm i klienta - usługi biurowe związane z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań i projektów, reklamą oraz działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, biura i agencje turystyczne, biura podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna, siedziby firm i urzędów, itp.; 6) zdrowie i opieka społeczna ? usługi związane z działalnością przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.; 7) turystyka ? działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych; 8) usługi drobne ? należy przez to rozumieć usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawę artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, usługi szewskie, krawieckie, rymarskie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, lutnicze, pralnicze, wynajem i wypożyczanie, wypożyczalnie filmów, itp;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2707

9) sport i wypoczynek ? urządzenia, obiekty i ośrodki sportowo-rekreacyjne oraz rozrywkowe, a także tereny sportowe, parki rozrywki; 10) produkcja ? obiekty zakładów produkcyjnych, w tym przetwórstwo rolno-spożywcze, rzemiosło produkcyjne, drobna wytwórczość; 11) budownictwo ? obiekty firm i baz budowlanych; 12) transport ? działalność związana z przewozem i magazynowaniem lub spedycją, materiałów i produktów, a także usługi obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicznych oraz stacje paliw. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach; 2) ograniczenie określone w pkt 1 nie dotyczy elementów ochrony akustycznej. § 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 2) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi; 3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych. § 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej (obszar w wykazie zabytków archeologicznych), w której prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia niezinwentaryzowanych zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków; 2) w granicach obszaru objętego planem znajdują się stanowiska archeologiczne: nr 1/36/81-27 AZP,

2/37/81-27 AZP, 3/80/81-27 AZP w odniesieniu, do których obowiązują zasady zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 3) dla realizacji inwestycji ingerujących w istniejący poziom gruntu w obszarze strefy ?OW? oraz stanowisk archeologicznych i ich sąsiedztwie (o których mowa w pkt 1 i 2) należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne na podstawie pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 4) art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) należy stosować odpowiednio. § 10. Ustalenia ogólne dotyczące linii zabudowy oraz gabarytów obiektów: 1) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w Rozdziale 3 w ustaleniach dla terenów, chyba, że z rysunku planu wynika inaczej; 2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; 3) wysokość budynków należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 11. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 1) teren 2AG znajduje się w granicach strefy, w której do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół autostrady nie należy lokalizować nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; 2) dla terenu 1R i 2R oraz 1WS ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. § 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2707

3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.

) o parametrach innych niż określone w niniejszej uchwale oraz z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych; 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, c) przez obszar planu przebiega istniejąca linia energetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną o szerokości 20 m po obu stronach od osi linii energetycznej, w której ustala się: zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia drzew, zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów, d) dopuszcza się zmianę przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia; 5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, z: rozdzielczej sieci wodociągowej, indywidualnych ujęć , z zastrzeżeniem lit. c), b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, c) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę; 6) w zakresie odprowadzenia ścieków: a) ustala się docelowy sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej; 7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu i/lub do cieków wodnych znajdujących się na terenie planu lub magazynowanie w zbiornikach zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach, b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu lub z sieci gazowej; 10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: a) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem; 11) na obszarze objętym planem może występować sieć drenarska. W przypadku jej uszkodzenia należy powiadomić zarządcę sieci drenarskiej a następnie dokonać naprawy na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi melioracji wodnych. § 13. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%. Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG i 2AG ? tereny aktywności gospodarczej, ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: a) finanse, b) gastronomia i rozrywka, c) handel detaliczny i hurtowy, d) obsługa firm i klienta, e) zdrowie i opieka społeczna, f) turystyka, g) usługi drobne, h) sport i wypoczynek, i) produkcja, j) budownictwo, k) transport; 2) uzupełniające: zieleń urządzona (parki, skwery itp.). 2. Dla działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.). 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu w odległości: a) 20 m od strony drogi 2KDGP,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2707

b) 10 m od strony drogi 1KDW; 2) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych; 3) wysokość budynków nie może przekraczać 30 m; 4) zasady kształtowania dachów: dopuszcza się dowolne formy dachów. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące: 1) zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 75%, b) co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nowo wydzielane działki budowlane muszą spełniać parametry zgodnie z ust. 5. 5. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż: 5 000 m2, przy czym dopuszcza się aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała powierzchnię pomniejszoną o 10%; 2) dopuszcza się dowolne szerokości frontu działki; 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 15o; 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 do 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.

) i drogi wewnętrzne. 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjną terenu 1AG i 2AG należy zapewnić poprzez bezpośrednie włączenia do drogi 1KDW. 7. Tereny 1AG i 2AG znajdują się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. 8. Na terenie 2AG znajdują się stanowiska archeologiczne, o których mowa w §9 pkt 2 uchwały. 9. Na terenie 1AG i 2AG ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej: 1) 1 miejsce postojowe na 2 miejsca pracy; 2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 m2; 3) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2; 4) następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług; 5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany

jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy); 6) w przypadku jeśli w obiekcie o przeznaczeniu określonym jako turystyka znajdą się inne funkcje usługowo-handlowe ? inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w pkt. 2) do 4). § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R ? tereny rolnicze, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny rolne w rozumieniu przepisów odrębnych. 2. Tereny 1R i 2R znajdują się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w §9 pkt 1 uchwały. 3. Na terenie 1R znajduje się stanowisko archeologiczne, o którym mowa w §9 pkt 2 uchwały. § 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ? teren wód powierzchniowych ustala się przeznaczenie podstawowe: rów melioracyjny. 2. Teren 1WS znajduje się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. § 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDGP i 2KDGP ? tereny dróg klasy ?GP? główne ruchu przyspieszonego ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 2. Dla terenu 1KDGP i 2KDGP: 1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; 2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż wyznaczonych na rysunku planu. 3. Tereny 1KDGP i 2KDGP znajdują się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. 4. Na terenie 2KDGP znajduje się stanowisko archeologiczne, o którym mowa w § 9 pkt 2 uchwały. § 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ? teren drogi klasy ?G? główna ustala się przeznaczenie podstawowe: droga publiczna. 2. Dla terenu 1KDG: 1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; 2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż wyznaczonych na rysunku planu. 3. Teren 1KDG znajduje się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. § 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW ? teren drogi wewnętrznej ustala się przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna. 2. Dla terenu 1KDW: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ? 12 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2707

2) od strony drogi 2KDGP drogę 1KDW należy zakończyć placem manewrowym; 3) ustala się zakaz realizacji połączenia (skrzyżowania) drogi 1KDW z drogą 2KDGP; 4) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż wyznaczonych na rysunku planu. 3. Teren 1KDW znajduje się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. 4. Na terenie 1KDW znajduje się stanowisko archeologiczne, o którym mowa w § 9 pkt 2 uchwały. § 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDg ? teren drogi transportu rolnego ustala się przeznaczenie podstawowe: droga transportu rolnego. 2. Dla terenu 1KDg: 1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających;

2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż wyznaczonych na rysunku planu. 3. Teren 1KDg znajduje się w granicach strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 uchwały. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2707

Załącznik do uchwały nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/475/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Tyniec Mały, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004 r. pod poz. 1508 oraz w uchwale Rady Gminy Stoszowice Nr II/38/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 210 z dnia 7 grudnia 2010 roku, pod poz. 3897.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/369/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.699.2012.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2012r. stwierdzające nieważności § 1 ust. 2 we fragmencie: "na stałe", ust. 3 we fragmencie: "i sportowe" i ust. 3 lit. "b" we fragmencie: "sportowe" uchwały nr XXI/110/2012 Rady Gminy Głogów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

 • uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Głogów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

 • uchwała nr XVII.103.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Twardogóra".

 • uchwała nr XXIII/170/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania

 • uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Powiat Świdnicki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.