Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/237/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kobierzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2714
Hasła:dotacje,zabytki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2714

UCHWAŁA NR XX/237/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kobierzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Z budżetu gminy Kobierzyce mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który znajduje się na stałe na terenie gminy Kobierzyce. 2. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zwanej dalej ?ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?). § 2. 1. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac i robót, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona. 3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. 4. Dotacja z budżetu gminy Kobierzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. 5. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane są w 100% finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł. § 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosku podmiotu o udzielenie dotacji. 2. We wniosku o przyznanie dotacji należy podać lub załączyć w szczególności: 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną; 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków; 3) fotograficzną dokumentację zabytku; 4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem; 5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane) 6) zakres rzeczowy prac lub robót budowlanych i przewidywane koszty; 7) szczegółowe informacje o pracach lub robotach ze wskazaniem źródeł ich finansowania; 8) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów; 9) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł

15:29:50

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2714

dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych; 3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. 1. W przypadkach, w których udzielenie dotacji, stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006) 2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1. 3. Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł oraz z każdą pomocą inną niż de minimis otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił. 4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 j.t. ze zm.). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. § 5. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia do Wójta Gminy Kobierzyce pisemnego wniosku o przyznanie dotacji określonego w § 3.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na bieżący rok budżetowy należy składać w terminie najpóźniej do 30 września roku, w którym wnioskowana jest wypłata dotacji, w przypadku posiadania w budżecie środków finansowych. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 będą rozpatrywane w miarę ich wpływu oraz posiadanych w budżecie środków. 4. Wnioski o przyznanie dotacji na następny rok budżetowy należy składać w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 5. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 4 nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku lub w innych uzasadnionych przypadkach. 6. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Wójta i w razie braków formalnych Wójt wzywa do ich uzupełnienia. 7. Kompletne wnioski są przekazane do zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Gminy do spraw użyteczności publicznej. 8. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności 1) możliwości finansowe budżetu gminy; 2) rangę i stan zachowania obiektu; 3) wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac; 4) sytuację finansową podmiotu uprawnionego; 5) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac. § 6. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Kobierzyce w drodze uchwały. 2. W uchwale Rady Gminy określona zostaje: 1) nazwa podmiotu otrzymującego dotację, 2) prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację 3) kwota przyznanej dotacji. § 7. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Kobierzyce reprezentowanej przez Wójta z beneficjentem. 2. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana beneficjent aktualizuje przed podpisaniem umowy zakres planowanych prac (kosztorys i harmonogram). 3. Umowa o udzielenie dotacji powinna być zgodna z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zawierać w szczególności: 1) opis i zakres planowanych prac lub robót i termin ich wykonania; 2) kwotę dotacji oraz termin i tryb jej przekazania; 3) termin wykorzystania dotacji ? nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego; 4) warunki, sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2714

5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; 6) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę Kobierzyce w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji. § 8. W celu rozliczenia dotacji, beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie, składa Wójtowi sprawozdanie z wykonanych prac lub

robót, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2714

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/ /237/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU: 1. Nazwa zabytku: ............................................................................................................................................... 2. Nr w rejestrze zabytków: ................................................................................................................................. 3. Data wpisu: ..................................................................................................................................................... 4. Dokładny adres położenia lub przechowywania zabytku: ............................................................................. 5. Charakterystyka obiektu-opis wartości historyczno-kulturowych: ????.????????????????????????????????

B. WNIOSKODAWCA 1. Imię i nazwisko/Pełna nazwa .......................................................................................................................... 2. Adres zamieszkania /siedziby ......................................................................................................................... 3. NIP ................................................................................................................................................................... 4. REGON ........................................................................................................................................................... 5. Forma prawna.................................................................................................................................................. 6. Nazwa i numer rejestru .................................................................................................................................... 7. Data wpisu do rejestru/ewidencji ....................................................................................................................

8. Nazwiska i imiona oraz funkcje /stanowiska/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację z budżetu województwa dolnośląskiego (nr telefonu, faxu, adres e-mail) .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2714

9. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu, faxu, adres e-mail)

.................................................................................................................................................... 10. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy ................................................................................................

11.Tytuł prawny do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)

C. UZYSKANE POZWOLENIA: 1) pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku: a) wydane przez: ........................................................................................................................................ b) numer: .................................................................................................................................................... c) data..............................................................................................................

........................................... 2) pozwolenia na budowę: a) wydane przez: ........................................................................................................................................ b) numer: .................................................................................................................................................... c) data: ?????????????????????????????????????...

II. SZCZEGÓLOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY-opis

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2714

C. TERMINY REALIZACJI PRAC 1. Planowany termin rozpoczęcia:. 2. Planowany termin zakończenia:

D. RODZAJ PLANOWANYCH KOSZTÓW

L.p. Rodzaj kosztów Koszt (brutto) w tym z wnioskowanej dotacji w tym pozostałe źródła finansowania

D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT Źródła finansowania prac lub robót

Ogółem Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca z budżetu Gminy Kobierzyce Udział środków własnych Udział środków z budżetu państwa Udział środków z innych źródeł

Kwota

Udział w całości kosztów 100 %

III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW NA TE SAME PRACE LUB ROBOTY BUDOWLANE

IV. WYKAZ PRAC LUB ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZY DANYM ZABYTKU W OKRESIE 3 LAT POPRZEDZAJACYCH DZIEŃ ZŁOZENIA WNIOSKU Z PODANIEM ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW, W TYM WYSOKOSCI I ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA OTRZYMANEGO ZE SRODKÓW PUBLICZNYCH

V. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE RAELIZACJI PRAC LUB ROBÓT 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania ( ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej) 2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2714

VI. OŚWIADCZENIA I PODPISY W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, ?????????????????????????????............................................................................... (pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

VII. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW 1) aktualny wypis z rejestru zabytków 2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku 3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót 4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac 5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 ze zm) aktach wykonawczych do tej ustawy oraz Uchwaledotyczy tylko przedsiębiorców

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/ /237/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ????????????????????????.. określonego w umowie nr zawartej w dniu a pomiędzy

Data złożenia sprawozdania:

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: A. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC LUB ROBÓT, WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2714

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym w tym: zł koszty pokryte z uzyskanej dotacji środki własne inne źródła zł zł zł

B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KOSZTÓW

Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

W tym z dotacji

C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Źródło w zł Koszty pokryte z dotacji Środki własne Inne źródła Ogółem D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW Nr dokumentu księgowego Data Nazwa wydatku

%

Lp.

Kwota w zł

W tym ze środków dotacji

Do sprawozdania dołączyć należy kserokopie wszystkich rachunków, faktur, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur należy przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2714

2. Oświadczenia i podpisy: Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Kobierzyce zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym pieczęć i podpis

data
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.78

  uchwała nr VIII.68.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr L/467/10 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2009.16.207

  uchwała nr 16/133/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/210/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 70/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Kunice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie okreslenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Kunice

 • uchwała nr XVII/109/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Szczytna

 • uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2012 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.740.2012.MM2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6 oraz ust. 2 i 3 uchwały nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: "Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic-w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.

 • uchwała nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.