Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.281

Tytuł:

uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 ? 2020.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 281
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 - 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020 stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Andrzej Kołobycz

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 281 ?

Załącznik do uchwały Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 - 2020

Rozdział 1 Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Bielice w poszczególnych latach § 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Bielice, w skład którego wchodzą następujące lokale mieszkalne: Lp. 1. Adres lokalu Liczba lokali pomieszczenia mieszkalne socjalne tymczasowe 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Powierzchnia lokali Lokale Lokale Pomieszczenia mieszkalne socjalne tymczasowe 37,8 m? 0 0 40,4 m? 0 0 29,1 m? 40,4 m? 54,4 m? 54,4 m? 67,80 m? 45,2 m 56,63 m? 38,3 m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parsów 30 Nowe 2. Linie 29/1 Nowe Lnie 3. 29/2 Nowe 4. Linie 29/3 Nowe 5. Linie 29/4 Nowe 6. Linie 29/5 Swochowo 7. 36B/2 Swochowo 8. 30/1 Swochowo 9. 27/3 10. Babinek 15/1

2. Przewiduje się, że na wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego będą miały wpływ: 1) na jego zmniejszanie się: a) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom, b) przeznaczenie lokali mieszkalnych do sprzedaży z wcześniejszym wykwaterowaniem lokatorów, 2) na jego zwiększanie się: a) adaptacja pozyskanych lokali na lokale mieszkalne. b) przejęcie lokali lub budynków od innych jednostek. 3. W myśl art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Gmina Bielice, zamierza pozyskać lokale socjalne w sposób następujący: 1) wykwaterowania najemców lokali mieszkalnych, 2) adaptacji i modernizacji lokali mieszkalnych i pomieszczeń w budynkach, 3) przejęcie lokali lub budynków od innych jednostek. 4. Program pozyskania lokali socjalnych jest procesem długotrwałym, wieloletnim, albowiem przekwalifikowaniu podlegają głównie lokale zwalniane z ruchu ludności.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 281 ?

5. Gminny zasób mieszkaniowy stanowią lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych w II połowie XX wieku, które nigdy nie były poddane kapitalnym remontom. 6. Stan wyposażenia lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Bielice przedstawia się następująco: Lp. 1. Adres lokalu Wyposażenie lokali mieszkalnych Wodociąg Kanalizacja sieciowy lokalna Ustęp spłukiwany

Łazienka X

Centralne ogrzewanie

Parsów 30 Nowe Linie 2. 29/1 Nowe Lnie 3. 29/2 Nowe Linie 4. 29/3 Nowe Linie 5. 29/4 Nowe Linie 6. 29/5 Swochowo 7. 36B/2 Swochowo 8. 30/1 Swochowo 9. 27/3 10. Babinek 15/1

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X

(X - lokale posiadające wyposażenie). 7. Prognoza stanu technicznego lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bielice. Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stan techniczny lokali mieszkalnych zadowalający (szt.) niezadowalający (szt.) 7 3 7 3 7 3 9 1 9 1 10 0 10 0 10 0 10 0

Rozdział 2 Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali mieszkalnych na lata 2012 - 2020 § 2. 1. Potrzeby remontowe budynku i lokali wynikają z konieczności: 1) utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia; 2) zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 281 ?

3) utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynku. 2. Podstawę do planów remontów i modernizacji stanowią: 1) wyniki okresowych przeglądów budynków; instalacji elektrycznej, odgromowej, elementy konstrukcyjne obiektów, urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych, 2) przewidywane remonty lokali zwolnionych w drodze naturalnego ruchu mieszkańców, 3) niezbędne remonty w lokalach zajętych przez najemców. 3. Zestawienie potrzeb remontowych w budynku i w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bielice niezbędnych do wykonania po przeglądach w latach 2012 do 2020 r. a) remonty i wymiana pokrycia dachowego, b) prace dekarskie, c) przebudowa kominów, d) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, e) wymiana stolarki drzwiowej - wejść do budynków, f) remont i wymiana instalacji elektrycznej, g) remont klatek schodowych, h) remonty elewacji, i) roboty malarskie. 4. 1) Zestawienie potrzeb remontowych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Bielice: Zestawienie potrzeb remontowych w budynku stanowiącym własność Gminy Bielice Lata Adres budynku Zakres prac 2012 Prace dekarskie, 2013 Przebudowa kominów 2014 Remont i wymiana instalacji elektrycznej 2015 Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej Nowe Linie nr 29 / lokale 2016 Remont klatki schodowej mieszkalne: 1, 2, 3, 4, 5/ 2017 Remont elewacji 2018 Prace malarskie 2019 2020 2) Zestawienie potrzeb remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Bielice: Zestawienie potrzeb remontowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielice Adres lokalu w budynku Zakres prac Swochowo nr 30/1 Prace dekarskie. Swochowo nr 30/1 Remont i wymiana instalacji elektrycznej Swochowo nr 30/1 Przebudowa kominów Swochowo 27/3 Przebudowa kominów Swochowo 36B/2 Przebudowa kominów Swochowo 30/1 Wykonanie łazienki i remont mieszkania Babinek 15/1, Parsów 30 Prace malarskie Swochowo 27/3 Prace malarskie Swochowo 36B/2 Prace malarskie

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 281 ?

Rozdział 3 Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012 - 2020 § 3. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana będzie zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielania bonifikaty przy ich sprzedaży. 2. Zakłada się, że ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będzie sukcesywnie zmniejszać się w wyniku prowadzenia preferencyjnej polityki sprzedaży mieszkań. Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia i podwyższania czynszu § 4. Zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stawkę czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy Bielice w oparciu o ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. 2. Polityka czynszowa Gminy Bielice w latach 2012-2020 powinna zmierzać do zapewnienia samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do zminimalizowania dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. 3. Wpływy z czynszu stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale także zapewnić pozyskanie środków na remonty. 4. Stawka czynszu za najem 1 m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w latach 2012 - 2020 nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej budynku w danym roku z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających ich wartość użytkową. 5. Nie przewiduje się w latach 2012 - 2020 obniżek czynszu naliczonego wg obowiązujących stawek w stosunku do najemców lokali mieszkalnych. 6. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki czynszu za lokale mieszkalne. 7. Przyjmuje się następujące zmniejszenia stawki bazowej czynszu; a) brak c.o. w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10%, b) brak instalacji gazowej powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10%, c) brak łazienki, WC, w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10% c) brak instalacji kanalizacyjnej powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10% 8. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. 9. Przyjmuje się następujące czynniki zwiększenia stawki bazowej czynszu; a) centralne ogrzewanie powoduje zwiększenie stawki bazowej czynszu o 10%, b) instalacja gazowa powoduje zwiększenie stawki bazowej czynszu o 10%, c) remont lokalu na koszt Gminy zwiększenie stawki bazowej czynszu o 10%. Rozdział 5 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach § 4. 1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 2. W latach kolejnych nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania. Rozdział 6 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach § 5. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy są: a) finanse budżetu gminy, b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 281 ?

2. Wpływy te przeznaczone są na pokrycie kosztów: a) eksploatacji, b) remontów budynków i lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Bielice, c) zarządu nieruchomościami. Rozdział 7 Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy § 6. 1. Za niezbędne uznaje sie działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem gminy, a w szczególności do: 1) zapewnienia regularnego i terminowego otrzymania należności z tytułu czynszu, 2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacja należności, 3) weryfikacji umów najmu i wypowiedzeniu ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy tj. jeżeli najemca nie zamieszkuje w lokalu dłużej niż 12 miesięcy albo przysługuje mu tytuł do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej pod warunkiem, że spełnia on warunki dla lokalu zamiennego, 4) wypowiadanie umów z innych przyczyn niż zostały określone w ustawie (o ochronie praw lokatorów) tj. wytoczenie powództwa o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku, 5) umożliwianie zamian mieszkań pomiędzy najemcami lokali komunalnych, 6) przeznaczenie w drodze adaptacji na mieszkania; lokale i budynki stanowiące własność gminy, 7) angażowanie mieszkańców we właściwe utrzymanie porządku i stanu technicznego w zajmowanych lokalach i na klatkach schodowych, 8) wspieranie najemców w czynnościach mających na celu podwyższanie standardów wynajmowanych lokali mieszkalnych (remonty itp.).
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 ? 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.280

  sprawozdanie Nr Starosty Gryfińskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.279

  uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278

  ogłoszenie Starosty Choszczeńskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.277

  uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.276

  uchwała Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.