Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Sulików
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2861
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2861

UCHWAŁA NR XXIII/181/12 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXII/150/04 Rady Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, wprowadza się następującą zmianę: w § 1, pkt 5) otrzymuje brzmienie: ?5) Postanowień § 1 pkt 1 uchwały nie stosuje się w latach 2006?2013 do zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, przyznawanych nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

11:37:38

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Solecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3582

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sulików.

 • uchwała nr XVIII/118/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.388.2012.JT1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 12 ust. 3 pkt 15, § 13 ust. 3 pkt 16, § 14 ust. 3 pkt 15, § 15 ust. 3 pkt 15, § 16 ust. 3 pkt 16, § 17 ust. 3 pkt 15, § 19 ust. 3 pkt 11 oraz § 28 ust. 3 pkt 10-11 uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XXII/114/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karczyn.

 • uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 8 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karczyn

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N18.4131.283.2012.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności § 1 ust. 1 pkt 2 oraz § 1 ust. 1 pkt 3 lit b) uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 czerwca 2012 r. Nr XXV/280/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.