Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3027

Tytuł:

uchwała nr XX/239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3027
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 3027

UCHWAŁA NR XX/239/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z uchwałą nr VII/58/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice, zwany dalej planem. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1 : 1000, wskazany jako załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wskazane jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, wskazane jako załącznik nr 3. 3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu. § 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 15, w planie nie określa się: 1) zasad ochrony dziedzictwa dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 8) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 10) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

13:44:48

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3027

11) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 12) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 14) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych; 15) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) symbol terenu; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków; 6) granica strefy ?B? ochrony konserwatorskiej; 7) granica strefy ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej. 2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny lub sugerujący określone rozwiązania przestrzenne. § 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) ciągu pieszo-jezdnym ? należy przez to rozumieć obszar przeznaczony zarówno dla ruchu pieszych, jak i ruchu pojazdów, o nawierzchni kształtowanej jako jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków niezbędnych dla odprowadzania ścieków deszczowych. 2) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określo-

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wiaty, pergole); przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych; przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym; terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów; urządzeniach i obiektach towarzyszących ? należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i obiekty zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, przejazdy, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, place i miejsca postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego oraz garaże wolno stojące (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury.

§ 5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkal-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3027

nych wielorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi; 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi; 3) zabudowa usługowa ? tereny przeznaczone pod lokalizację budynków usługowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, z zakresu: a) finanse ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym ? działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np.

w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; b) gastronomia ? tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; c) handel detaliczny ? tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych; d) niepubliczne usługi oświaty ? tereny przeznaczone pod działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków, świetlic, etc., a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia; e) obsługa firm i klienta ? tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.; f) zdrowie i opieka społeczna ? tereny przeznaczone pod działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp. Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 6. Na terenie objętym planem, ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2)

3)

4)

5)

6)

na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury technicznej i dróg publicznych; ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się teren oznaczony symbolem MW, zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym nawierzchnię dróg publicznych i wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn; przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.

§ 7. Na terenie objętym planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 1) w granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala się strefę ?B? ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują następujące wymogi: a) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję: wnętrz urbanistycznych, zieleni, zespoły zabudowy; b) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu; c) przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących, wymagane jest uwzględnienie warunków kształtowania nowej zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasad zachowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; po rozbudowie budynek winien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią; d) nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno ? architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3027

i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, formy i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości; e) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną; f) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego ? dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym; g) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia oraz rozwiązania występujące w historycznej zabudowie wsi; h) elewacje należy kształtować w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, materiałów elewacyjnych (tynk, cegła); i) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony konserwatorskiej oraz uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub w uzasadnionych przypadkach poddane odpowiedniej przebudowie; j) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych, forma, materiał, wysokość ? w nawiązaniu do historycznych ogrodzeń, obowiązuje zachowanie istniejących ogrodzeń historycznych (mur pełny w narożniku); k) zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych (?siding?) jako materiałów okładzinowych; l) zabrania się umieszczania reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem, dopuszcza się tablice informacyjne instytucji, sklepów, zakładów, w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej nieagresywnej formie; m) wyklucza się możliwość prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych; 2) obejmuje się ochroną obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków ? budynek przy ul.

Lipowej 39 z k. XIX, oznaczony na rysunku planu, dla którego obowiązują następujące ustalenia i wymogi ochrony: a) nakaz zachowania historycznej bryły; kształtu i geometrii dachu oraz zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak typ i kolor pokrycia dachowego oraz kolorystyki elewacji; b) nakaz utrzymania historycznego detalu architektonicznego; c) nakaz zachowania kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku, ewentualne zmiany w tym zakresie należy dostosować do charakteru budynku;

d) nakaz projektowania i montowania elementów napowierzchniowych instalacji technicznych z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów; 3) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę ?OW? ochrony konserwatorskiej ? archeologicznej, obejmującej cały obszar objęty planem, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. § 8. Na terenie objętym planem ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowowydzielanej działki nie może być mniejsza niż: a) 1500 m2 dla budynku wielorodzinnego oraz jednorodzinnego typu wolno stojącego, b) 750 m2 dla budynku jednorodzinnego typu bliźniaczego; 2) szerokość frontu nowowydzielanej działki nie może być mniejsza niż: a) 20 m dla budynku wielorodzinnego oraz jednorodzinnego typu wolno stojącego, b) 16 m dla budynku jednorodzinnego typu bliźniaczego; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 60? do 120? 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1?3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (trafostację, przepompownię ścieków, itp.) oraz komunikację wewnętrzną. § 9. Na terenie objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych; 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne muszą spełniać warunki: a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż: ? 6,0 m dla ciągów pieszo-jezdnych, ? 8,0 m dla dróg wewnętrznych; b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych; c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych; d) minimalna szerokość pasa ruchu w przypadku dróg wewnętrznych:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3027

? dla dróg z dwoma pasami ruchu ? 2,5 m, ? dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu ? 3,5 m; 3) dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych; 4) dopuszcza się organizowanie parkingu przyulicznego w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych. § 10. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 1) dopuszcza się realizację na danej działce budowlanej nie więcej niż 2 wolno stojących budynków niemieszkalnych (budynek gospodarczy, garaż) dla każdego lokalu mieszkalnego; 2) nie wyznacza się terenów wyłączonych z zabudowy. § 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej. 2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem. 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 1) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych; 2) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg; 3) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę. 4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia ścieków: 1) ustala się docelowy sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej; 2) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę: a) szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne ? obowiązuje systematyczny wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, b) indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów; 3) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji.

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 1) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania; 2) alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu i/lub do cieków wodnych lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: ustala się segregację i przechowywanie odpadów komunalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością usługową, w szczelnych pojemnikach na własnej działce inwestora oraz usuwanie ich na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych. 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) dopuszcza się zbiorniki gazu; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy. 8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 1) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem. 9. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 1) dopuszcza się budowę i rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 2) ustala się, że wysokość urządzenia lub instalacji, wraz z ich konstrukcją wsporczą, zamontowanych na dachu budynku lub budowli przekrytej dachem nie może przekraczać 30% wysokości tych budynków lub budowli. § 12. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3027

Rozdział 3 Ustalenia dla terenów § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana w maksymalnie 49% przeznaczenia podstawowego, b) zabudowa usługowa ? finanse, gastronomia, handel detaliczny, obsługa firm i klienta, turystyka, obsługa komunikacji samochodowej, realizowana w maksymalnie 20% przeznaczenia podstawowego, c) infrastruktura techniczna, d) urządzenia i obiekty towarzyszące, e) zieleń urządzona. 2. Dla zabudowy usługowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego lub w pomieszczeniach dobudowanych; 2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.); 3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy usługowej związanej z: prowadzeniem działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, obsługą transportu oraz składowaniem i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: 1) kształtowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych ? jako wolno stojących lub bliźniaczych; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na rysunku planu: a) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ul. Lipowej, b) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ul. Oławskiej; 3) linie zabudowy, o których mowa w pkt 2, nie dotyczą istniejących budynków, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie, istniejących przed wejściem w życie niniejszej uchwały;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech; 5) ostatnia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego; 6) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 12 m; 7) wysokość budynków mieszkalnych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 7 m; 8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno stojących nie może przekraczać 6 m; 9) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych; 10) gabaryty zabudowy wyrażone szerokością elewacji frontowej budynku: maksymalnie 35 m; 11) dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży wolno stojących: symetryczne, dwuspadowe, naczółkowe, o nachyleniu połaci 38°?45°; 12) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn; 13) dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, o płaskim profilu, w kolorze ceglastym, matowym. 4. Na terenie, o którym mowa w ust.

1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%; 2) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego; 3) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: 0,03; b) maksymalna: 1,6; 4) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150 m2; 5) budynek mieszkalny wielorodzinny oraz mieszkalny jednorodzinny wolno stojący dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m?; 6) budynek mieszkalny jednorodzinny bliźniaczy dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 750 m?; 7) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 5?6, o nie więcej niż 10%; 8) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu, dopuszcza się utworzenie tylko jednej takiej działki, o której mowa w pkt 7; 9) obowiązują wskaźniki: a) co najmniej 150 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych, b) co najmniej 750 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny w budynkach jednorodzinnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3027

10) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych pełnych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 0,6 m oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach. 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjną terenu 1MW należy zapewnić terenu ulic publicznych znajdujących się poza obszarem opracowania planu ? ul. Lipowej lub ul. Oławskiej, poprzez istniejące zjazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 3) dla usług dodatkowo: a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 50 m2, c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług;

4) w celu zapewnienia wskaźników, o których mowa w pkt 1?3 dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Lipowej oraz ul. Oławskiej, za zgodą zarządcy drogi lub innych miejsc postojowych, na terenach sąsiednich, za zgodą zarządcy terenu; 5) ustalenia pkt 1?3 nie dotyczą budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 14. Traci moc uchwała nr XXII/268/04 Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 56 z dnia 25 marca 2004 r. poz. 1079) na obszarze objętym planem. § 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3027

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/ /239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3027

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/ /239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: § 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest od dnia 18 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r., nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice, nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/ /239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, ze zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: § 1. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice, nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. § 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.440.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 17 ust. 5 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo ? środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3026

  uchwała nr XXXII/309/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3025

  uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bystre

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3024

  zarządzenie nr 202/2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3023

  uchwała nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok z objaśnieniami, sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach za okres od 1 stycznia 2011 do 31 lipca 2011 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.