Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3035

Tytuł:

uchwała nr XIX/114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Lubomierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3035
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3035

UCHWAŁA NR XIX/114/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), w związku z uchwałą nr IX/40/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 maja 2011 r., a także po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/123/96 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 1996 r. ze zmianami uchwalonymi uchwałą nr XXXVIII/173/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 9 grudnia 2008 r., uchwałą nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. oraz uchwałą nr XIX/113/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012 r. uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Przedmiot i zakres ustaleń planu § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz, uchwalonego uchwałą nr XXI/151/2000 z dnia 27 października 2000 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 14 z dnia 28 lutego 2001 r.) zwaną dalej ?planem?, w granicach określonych na rysunkach planu w skali 1 : 1000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) załącznik graniczny nr 1 ? rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały; 2) załącznik graniczny nr 2 ? rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały; 3) załącznik graniczny nr 3 ? rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały 4) załącznik nr 4 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu; 5) załącznik nr 5 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania. 3. Przedmiot ustaleń planu zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 9, 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 2. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak: 1) ?plan? ? należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr 141, 142, 143, 18/3, cz. 18/6. obręb Lubomierz II oraz działek nr 150/2, 161/1, 156/5, 159, cz. 157/1, cz. 162 i cz. 161/2, obręb Lubomierz I; 2) ?teren? ? należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym, oznaczony odpowiednim symbolem;

11:57:07

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3035

3) ?podstawowe przeznaczenie terenu ? ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; 4) ?dopuszczalne przeznaczenie terenu? ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu; 5) ?gabaryt obiektu? ? należy przez to rozumieć zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, określające jego wysokość i wymiary ścian zewnętrznych; 6) ?nieprzekraczalna linia zabudowy? ? należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego budynku; dopuszcza się możliwość przekroczenia ww. linii elementami niekubaturowymi i niezadaszonymi, wykonanymi na gruncie, jak: schody, rampy, tarasy; 7) ?wskaźnik zabudowy? ? należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni budynków i budowli (liczonych po zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni odpowiadających im działek; 8) ?usługi? ? należy przez to rozumieć następujące rodzaje zabudowy usługowej: ? handel detaliczny i hurtowy; ? administrację i obsługę działalności gospodarczej (biura, banki, pośrednictwo, finansowe i prawne, wynajem nieruchomości); ? hotelarstwo, gastronomię i turystykę; ? agroturystykę; ? sport i rekreację; ? kulturę i rozrywkę; ? edukację i oświatę. Rozdział 2 Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania § 3. 1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: 1) MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MU ? tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 3) U? tereny zabudowy usługowej; 4) Z ? tereny zieleni; 5) KDD ? tereny dróg publicznych ? dojazdowych; 6) KDW ? tereny dróg wewnętrznych. 2. Następujące ustalenia graficzne planu są ustaleniami obowiązującymi: 1) ustalenia wyrażone w postaci symbolu; 2) strefa ochrony ekspozycji miasta; 3) strefa obserwacji archeologicznej;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) numery i symbole literowe terenów; 6) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 7) granice opracowania. 3. Następujące ustalenia graficzne planu są ustaleniami informacyjnymi: 1) proponowane podziały na działki; 2) strefa ochrony sanitarnej cmentarza; 3) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ochronną. Rozdział 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 4. Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 ?szczegółowe ustalenia planu?. Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 1) § 5. Dla terenów objętych planem ustala się: odpady komunalne gromadzone w zamykanych kubłach, wywożone na składowisko odpadów komunalnych; dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; nie przewiduje się wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi; zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie; ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi (tereny od 1.MN do 6.MN); prowadzona działalność usługowa nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej); na parkingach, towarzyszących zabudowie usługowej zapewnić zgodnie z przepisami odprowadzanie wód opadowych poprzez łapacz substancji ropopochodnych; parkingi powinny mieć powierzchnię cieczoszczelną; zasady zagospodarowania w strefie ochrony sanitarnej cmentarza na podstawie przepisów odrębnych; na terenach zabudowy należy uwzględnić strefę ochronną dla linii energetycznych średniego napięcia 20 kV;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3035

8) działalność produkcyjna zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU nie może naruszać standardów jakości środowiska na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 6. 1. Wyznacza się strefę ochrony ekspozycji miasta, w której ustala się następujące zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budowlane należy starannie i harmonijnie wkomponować w krajobraz i kształtować w nawiązaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabarytów, geometrii dachów, materiału elewacyjnego i kolorystyki; obowiązują elewacje tynkowe i stonowana kolorystyka, pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym bądź dachówka cementową w kolorze naturalnym; dla zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; bryła na planie prostokąta (dopuszcza się przy tym aneksy np.

: ganek, garaż); 2) ogrodzenia należy kształtować w nawiązaniu do historycznych rozwiązań; 3) ewentualne napowietrzne elementy infrastruktury należy projektować w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu kulturowego; 4) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych; 5) linie energetyczne i telekomunikacyjne projektować jako kablowe. 2. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej. Zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozdział 6 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 7. 1. Na elewacji budynku mogą być umieszczane szyldy i tablice informacyjnie wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności prowadzonej w danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków: 1) w rozwiązaniach kolorystyki należy stosować barwy stonowane z wykluczeniem jaskrawej kolorystyki; 2) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie. 2. W przypadku budowy ogrodzeń wzdłuż linii rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem MN

ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 1) maksymalna wysokość ogrodzenia ? 1,6 m; 2) zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów betonowych; 3) dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji. Rozdział 7 Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu § 8. Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 ?szczegółowe ustalenia planu?. Rozdział 8 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych § 9. W obszarze planu nie występują obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Rozdział 9 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym § 10. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) obowiązek wykonywania podziałów w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej, dojazdowej lub drogi wewnętrznej; 2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 2000 m2; 3) ustala się minimalną szerokość nowo wydzielonej działki budowlanej 20,0 m; 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie 70?110°. Rozdział 10 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 11. 1. Na terenie pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, która wynosi po 10,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, ustala się zakaz zabudowy budynków mieszkalnych oraz zakaz sadzenia zieleni wysokiej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3035

2. W granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. Rozdział 11 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 12. 1. Podstawowy układ komunikacji drogowej w obszarze objętym planem tworzą drogi: dojazdowa KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m i wewnętrzna KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 m. 2. W obrębie linii rozgraniczających układu komunikacyjnego można lokalizować, dostosowane do klasy technicznej ulicy, następujące elementy: 1) ciągi piesze (chodniki); 2) sieci infrastruktury technicznej; 3) oświetlenie uliczne; 4) zieleń izolacyjna i ozdobna; 5) miejsca postojowe. 3. Obsługa projektowanych terenów na warunkach określonych przez administratora drogi: 1) terenu oznaczonego symbolem 1.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 137 dr.; 2) terenu oznaczonego symbolem 2.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 153 dr. ul. Tadeusza Kościuszki; 3) terenu oznaczonego symbolem 3.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 153 dr. ul. Tadeusza Kościuszki oraz drogi dojazdowej KDD; 4) terenu oznaczonego symbolem 4.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 153 dr. ul. Tadeusza Kościuszki oraz drogi dojazdowej KDD i drogi wewnętrznej KDW; 5) terenu oznaczonego symbolem 5.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 153 dr. ul. Tadeusza Kościuszki oraz drogi wewnętrznej KDW; 6) terenu oznaczonego symbolem 5.MN z drogi powiatowej nr ew. gr. 153 dr. ul. Tadeusza Kościuszki; 7) terenu oznaczonego symbolem U z drogi powiatowej nr ew. gr. 137 dr. oraz drogi powiatowej nr ew. gr. 154/2, ul. Jeleniogórskiej; 8) terenu oznaczonego symbolem MU z drogi o nr ew. gr. 24 dr., ul. Majowej. 4. Minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki: 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej ? 1 m.p./1 mieszkanie; 2) na terenach usług: a) obiekty handlowe ? 1 m.p./50 m2 p.u; b) bary, restauracje ? 1 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych; c) obiekty rzemieślnicze ? 1 m.p./20 użytkowników;

d) biura, urzędy ? 1 m.p./50 m2 p.u; e) hotele ? 1 m.p./5 łóżek; f) agroturystyka ? 1 m.p./5 łóżek. § 13. 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, według warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez administratora sieci. Dopuszcza się zaopatrzenie we własnym zakresie ze studni. 2. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3. Odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku braku ww. sieci na teren własny nieutwardzony. 4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. Przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez operatora sieci oraz na podstawie przepisów odrębnych. 5. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym na podstawie szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej. Dopuszcza się prowadzenie gazociągów w pasach drogowych. Należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów zgodnie z przepisami szczególnymi. 6. Dla zaopatrzenie w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 1) przez teren objęty planem przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia 20 kV, dla których wydzielony pas terenu ochronnego wynosi po 10,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii; 2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez operatora sieci; w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora sieci; określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości stacji transformatorowych będzie możliwe po określeniu zaopatrzenia na moc; w przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem, operator sieci wskaże miejsca pod ich budowę; jeżeli operator sieci nie będzie mógł pozyskać

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3035

wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych istnieje możliwość innej lokalizacji; 3) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy, za wyjątkiem obiektów kubaturowych; 4) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym; sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi operator sieci; 5) wszystkie istniejące na obszarze opracowania urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. Środki łączności ? przyłącze z sieci wg technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych przez zakład telekomunikacji. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz lokalizację sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych jak i w nowych technologiach oraz budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej. 8. Rozbudowa i wszelkie zmiany w układzie sieci infrastruktury technicznej (w tym przełożenie lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest możliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 9. Gospodarowanie odpadami ? odpady komunalne do zamykanych kubłów, wywożone na składowisko odpadów komunalnych oraz zgodnie z ustawą o odpadach. 10. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych. Rozdział 12 Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów § 14. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Rozdział 13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. § 15. Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami). Rozdział 14 Szczegółowe ustalenia planu § 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.MN.

1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) uzupełniające: usługi wbudowane lub dobudowane do max.

50% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych; budynki gospodarcze w tym garaże; obiekty małej architektury i zieleń urządzona; obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) przebudowa i remont istniejącego budynku; 2) dopuszcza się zmniejszenie odległości od granicy działki na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,45; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30; 4) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: istniejąca z tolerancją zmian do 10%; 5) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m; 6) dachy zasadnicze dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 ? 45 stopni ; 7) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z działką nr ew. gr. 137 dr; 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 2.MN; 3.MN. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) uzupełniające: a) usługi wbudowane lub dobudowane do max. 50% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych; b) budynki gospodarcze w tym garaże; c) obiekty małej architektury i zieleń urządzona; d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,50; 4) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3035

5) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m; 6) dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35?45 stopni; 7) dachy kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach naturalnych; 8) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: a) jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z drogą nr ew. gr. 153 dr ? ul. Tadeusza Kościuszki; b) jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od granicy z drogą dojazdową KDD; 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2 (nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i telekomunikacji); 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 4.MN; 5.MN. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) uzupełniające: a) usługi wbudowane lub dobudowane do max. 50% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych; b) budynki gospodarcze w tym garaże; c) obiekty małej architektury i zieleń urządzona; d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej; przebudowa i remont istniejących budynków. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,20; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,40; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,60; 4) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m; 5) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m; 6) dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35?45 stopni; 7) dachy kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach naturalnych; 8 la istniejącej zabudowy wysokość oraz geometria dachu: istniejąca z tolerancją zmian do 10%; 9) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: a) jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z drogą nr ew. gr. 153 dr ? ul. Tadeusza Kościuszki; b) jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od granicy z drogą wewnętrzną KDW;

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1800 m2 (nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i telekomunikacji); 11) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 6.MN. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) uzupełniające: a) usługi wbudowane lub dobudowane do max. 50% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych; b) budynki gospodarcze w tym garaże; c) obiekty małej architektury i zieleń urządzona; d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej; przebudowa i remont istniejącego budynku. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,10; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,70; 4) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m; 5) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m; 6) dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35?45 stopni; 7) dla istniejącej zabudowy wysokość oraz geometria dachu: istniejąca z tolerancją zmian do 10%; 8) dachy kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach naturalnych; 9) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z drogą nr ew.

gr. 153 dr ? ul. Tadeusza Kościuszki; 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 3000 m2 (nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i telekomunikacji); 11) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: U. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy usługowej ? usługi handlu (handel detaliczny i hurtowy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2, administracja i obsługa działalności gospodarczej);

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3035

2) dopuszczalne: a) parkingi i place; b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej; c) zieleń urządzona oraz obiekty małej architektury; d) urządzenia niezbędne dla obsługi handlu. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,50; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,25; 4) wysokość do kalenicy: do 12,0 m; 5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30?45 stopni; 6) dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub cementową w kolorze naturalnym; 7) zastosować w elewacji materiały naturalne: szkło, ceramika, kamień, drewno, tynk; podziały dowolne; 8) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: a) jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z działką nr ew. gr. 137 dr; b) jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od granicy z drogą nr ew. gr. 154/2 dr ? ul. Jeleniogórską; 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: nie ustala się; 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: MU. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 2) dopuszczalne: a) działalność produkcyjna pod warunkiem, że nie będzie ona kolidować z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; b) parkingi i place; c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej; d) zieleń urządzona oraz obiekty małej architektury; e) urządzenia niezbędne dla obsługi handlu. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się realizację zabudowy usługowej w formie wolnostojącej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 2) przebudowa i remont istniejących budynków. 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy dla nowo wydzielonej działki: a) dla zabudowy usługowej: 0,40; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 0,25; 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) dla zabudowy usługowej: 1,20; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 0,50; 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30; 4) wysokość do kalenicy: a) dla zabudowy usługowej: 12,0 m; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 9,0 m; 5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30?45 stopni; 6) dachy kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorach naturalnych; 7) dla zabudowy usługowej: bryła budynku rozczłonkowana lub składająca się z kilku brył połączonych łącznikami; zastosować w elewacji materiały naturalne: szkło, ceramika, kamień, drewno, tynk; podziały dowolne; 8) dopuszcza się utrzymanie gabarytów istniejącej zabudowy; 9) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: a) jako linia nieprzekraczalna stanowiąca przedłużenie linii budynku nr 20 od strony ul. Majowej; b) jako linia nieprzekraczalna w odległości 50,0 m od granicy opracowania planu (od strony projektowanego cmentarza; 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i telekomunikacji): a) dla zabudowy usługowej: 1200,0 m; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej: 900,0 m; c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej:1100,0 m; 11) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 4. § 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: Z. 1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: tereny zieleni; 2) dopuszczalne: a) zadrzewienia; b) obiekty małej architektury; c) stawy i oczka wodne; d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3035

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,10; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,70; 3) wysokość obiektów małej architektury: do 7,0 m. Rozdział 15 Przepisy końcowe § 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubomierz.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: Romuald Achramowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3035

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/ /114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 3035

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/ /114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 3035

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/ /114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/287/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/270/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2800

  uchwała nr 418/XLIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Batalionów Chłopskich II? w Ciechanowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3034

  uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3033

  uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3031

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N8.4131.837.2012.MM2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr XXVII/155/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3030

  uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.