Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

Tytuł:

uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3044
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3044

UCHWAŁA NR XXVI/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. ) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 1 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ? w sytuacjach wyjątkowych osobom lub rodzinom, których warunki materialne i mieszkaniowe nieznacznie przekraczają parametry określone w § 2 ust. 4, a przydzielenie lokalu mieszkalnego jest społecznie uzasadnione.? 2) załącznik do uchwały nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie: Wnioski o najem lokalu socjalnego oraz lokalu komunalnego rozpatruje się w oparciu o niżej podaną punktację:

13:15:06

Kryteria 1 1.Okres oczekiwania

Opis 2 1)za każdy pełny rok oczekiwania do 2 lat 2)za każdy pełny rok oczekiwania od 2 do 5 lat 3)każdy następny rok po pełnych 5 latach 1)za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy w wieku do18 lat, a w przypadku dzieci uczących się w wieku do 25 lat. 2)za rodzinę w której wychowuje się troje i więcej dzieci do 18 lat a w przypadku dzieci uczących się w wieku do 25 lat. 3)faktyczne stałe zamieszkiwanie

Punktacja 3 5 pkt 10 pkt 2 pkt 3 pkt

Uwagi 4 Punktację nalicza się tylko w przypadkach zachowania aktywności ( odpowiedź na korespondencję, uaktualnianie danych poprzez złożenie podania nie rzadziej niż raz w roku). Wymagane potwierdzenie szkoły w przypadku dzieci pomiędzy 16 a 25 rokiem życia.

2.Stan rodziny

9 pkt

3 pkt

ad.3Wymagana sentencja wyroku sądu orzekającego rozwód oraz stałe zameldowanie byłych współmałżonków.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3044

Kryteria 1

Opis 2 z byłym małżonkiem.

Punktacja 3

Uwagi 4

3.Przegęszczenie

1) od 3,0 do 5,0 m2 2) od 5,0 do 6,0 m2 3) od 6,0 do 7,0 m2 4) od 7,0 do 8,0 m2

10 pkt 8 pkt 5 pkt 3 pkt

Punkty w przypadku oddzielnego zameldowania stałego małżonków i jednoczesnego zamieszkiwania małżonków pod jednym adresem liczone potwierdzeniem biura meldunkowego lub zarządcę. Stan przegęszczenia powinien mieć miejsce co najmniej 12 m-cy przed złożeniem podania. W przypadku osobnego zamieszkiwania małżonków punktację liczy się z każdego miejsca zamieszkania dzieląc ja na pół. ad.1 i ad.2 wymagane orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika o niezdolności do pracy. W przypadku niepełnosprawnego dziecka orzeczenie o niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

4.Stosunki społeczne w miejscu zamieszkania warunki zdrowotne wnioskodawcy

1)Zamieszkujący wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym. 2)Wnioskodawca i członkowie jego rodziny będący osobami niepełno- sprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub wychowujący dzieci niepełnosprawne uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. 1)Zły stan techniczny lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca wraz z rodziną. 2)Wspólne użytkowanie lokalu z innymi obcymi dla rodziny wnioskodawcy najemcami lub najemcą.

5 pkt

6 pkt

5.Warunki mieszkaniowe

5 pkt

ad.1 1okal w złym stanie technicznym w którym występuje wilgoć i grzyb, bądź zagraża zdrowiu. ad.2 oznacza wspólne korzystanie ze wspólnych części w obrębie danego lokalu kuchni, przedpokoju, wc, łaz. potwierdzone przez zarządcę. Wymagane jest pisemne poświadczenie tego faktu przez kierownika schroniska. Zamieszkiwanie w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi potwierdzone przez zarządcę obiektu, dysponenta lub GOPS.

4 pkt

6.Bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi przez okres dłuższy niż 9 miesięcy na dzień weryfikacji wniosku. -osoba z dzieckiem lub z dziećmi do 18 lat a w przypadkach dzieci uczących się w wieku do 25 lat. 1)Zaległości w opłatach za używanie lokalu: a)ponad 1 miesiąc, b)ponad 3 miesiące, c)ponad 6 miesięcy. 2)Dewastacja lokalu i zakłócanie porządku domowego przez wnioskodawcę i osoby wspólnie zamieszkujące. 3)Samowolne zajęcie lokalu. 4)Zbycie posiadanego wcześniej mieszkania lub domu w okresie 10 lat na dzień weryfikacji wniosku.

3 pkt

7.Sposób korzystania z dotychczasowego lokalu

-5pkt -10pkt -15pkt -15pkt

-15pkt -15pkt

ad.1a,b,c wszystkie osoby dorosłe zamieszkujące w lokalu odpowiadają solidarnie za wnoszenie opłat związanych z używaniem lokalu. Punktacja naliczania jest na podstawie informacji z Wydziału Finansowo ? Budżetowego. ad.4Dokumenty z przeprowadzonego postępowania oraz oświadczenie strony.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3044

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulimowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Groblicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3039

  uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.