Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3154

Tytuł:

postanowienie nr 1/12 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 12 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Koninie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3154
Hasła:referendum lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09:58

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm1) ) po rozpoznaniu złożonego przez Inicjatora referendum wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji, uznając złożony wniosek za spełniający wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym, postanawia się, co następuje: § 1. 1) Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji. 2) Datę referendum wyznacza się na niedzielę 2 września 2012 r. § 2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. § 3. Wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia. § 4. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji, sporządzonej w alfabecie Braille?a, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia. § 5. Wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego postanowienia. § 6. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji, sporządzonej w alfabecie Braille?a, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postanowienia. § 7. Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji określi odrębne postanowienie. § 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Kłodawa. Komisarz Wyborczy w Koninie (-) Waldemar Cytrowski

1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3154

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3154

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3154

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3154

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3154
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2223

  postanowienie nr 3/12 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Warki przed upływem kadencji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3891

  postanowienie nr 2/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1323

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2898

  postanowienie nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3153

  aneks nr 1 Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 2 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3152

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 maja 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3151

  uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3150

  uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3149

  uchwała nr XXII/237/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.