Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3161

Tytuł:

uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Grodziec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3161
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

11:27

w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się: Regulamin określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga § 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem określa zasady: 1. udzielania wymiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach podstawowych i przedszkolu, 2. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, 3. ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. szkole- rozumie się przez to każdą szkołę, zespół szkół lub przedszkole prowadzone przez Gminę Grodziec, 2. nauczycielach- rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach. § 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w artykule 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674) 2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się według następujących norm: 1) Dyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 3, 2) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 5,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3161

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 9, 4) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 9, 5) Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 7, 6) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grodźcu- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 10, 1. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 2. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, któremu Wójt Gminy Grodziec powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu wyłonienia w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko i powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły. § 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 1. W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy korzystać z następującego wzoru:

2. Obliczony tygodniowy obowiązkowy czas pracy w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3161

3. Jeżeli ilość godzin przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż ustalony zgodnie z treścią ppkt 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie ze wzorem określony w ppkt 1. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych. 4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela. 5. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. 6. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela. § 5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga w wysokości 20 godzin. § 6. Traci moc uchwała Nr XXII/142/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga oraz Uchwała Nr XV/97/ 2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013. Przewodnicząca Rady Gminy Grodziec (-) Maria Piniecka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4229

  uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5315

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3160

  uchwała nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3159

  uchwała nr XXIV/127/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3158

  uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3157

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3156

  uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Grzegorzewie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.