Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.320

Tytuł:

uchwała nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-02-13
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 320
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 320

UCHWAŁA NR 218/XXIV/2011 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust . 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U .Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Miasta Jarosławia u c h w a l a co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 97.201.783 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 91.958.228 zł dochody majątkowe w kwocie: 5.243.555 zł 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 99.739.783 zł, w tym: Wydatki bieżące w kwocie 91.736.038 zł Wydatki majątkowe w kwocie 8.003.745 zł 3. Określa się deficyt budżetu miasta w kwocie 2.538.000 zł 4. Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty w kwocie 2.538.000 zł 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 9.664.000 zł, z tego: 1) 2) § 952 ?Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym? w kwocie 7.664.000 zł § 950 Wolne środki ,o których mowa w art.217ust.1 pkt.6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2.000.000 zł 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 7.126.000 zł. z tego: § 992 ?Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek? w kwocie 7.126.000 zł § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1) 2) 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.538.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.126.000 zł

§ 3. 1. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r., zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 192.777 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 320 ?

§ 4. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy ?Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat i kar ,o których mowa w art. 402 ust.4-6 wykorzystywane są na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art.400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,1,16,21-25,29,31,32i 38-42 § 5. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 225.719 zł, z tego: 1. dział 801 ?Oświata i wychowanie? w kwocie 216.637 zł; 2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.082 zł § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 198.000 zł; 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 202.000 zł, z tego: a) na zadania zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 202.000 zł § 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy : 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 752 OBRONA NARODOWA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych RAZEM DOCHODY NAZWA - TREŚĆ Prognoza na 2012 rok 338 503 338 503 338 503 5 102 5 102 5 102 500 500 500 10 902 180 10 902 180 10 902 180 11 246 285

WYDATKI

Dz. Rozdział 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 103 338 103 Nazwa treść Plan na 2012 r. 338 503 338 103 338 103

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 320 ?

75045

Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400 400 400 400 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 500 500 500 500 500 10 902 180 452 880 452 880 452 880 10 152 200 10 152 200 504 000 479 000 25 000 9 648 200 30 700

751 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

752 75212

OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852 85203

POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/dotacje na zadania bieżące 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/dotacje na zadania bieżące RAZEM

30 700 30 700 266 400 266 400 266 400 11 246 285

2. Związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE dotacja celowa otrzymana na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminą Wiązownica ? dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego NAZWA - TREŚĆ Prognoza na 2012 rok 150 000 150 000 150 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 320 ?

WYDATKI

Dz. 600 60004 Rozdział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego RAZEM 150 000 150 000 150 000 150 000 Nazwa treść Plan na 2012 r. 150 000 150 000 150 000

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy: 1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DOCHODY

DZIAŁ 756 NAZWA ? TREŚĆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ?dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu RAZEM DOCHODY Prognoza na 2012 rok 650 000 650 000 650 000

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok 650 000 54 000 54 000 44 000 14 000 30 000 10 000 596 000 596 000 173 000 104 000 69 000 411 000 12 000

851 85153

OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 320 ?

2. z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw DOCHODY

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat ? opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Razem 258 500 258 500 258 500 258 500 258 500

WYDATKI

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: zakup worków na akcję ?Sprzątanie świata? oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkurs na selekcję odpadów Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni Likwidacja dzikich wysypisk Wywóz odpadów w ramach akcji sprzątania świata Obsługa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych Edukacja ekologiczna rolników w zakresie ochrony powierzchni ziemi i powietrza Gospodarka odpadami- usuwanie padłych zwierząt 258 500 5 000 253 500 258 500 258 500 258 500

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych wraz z przeniesieniami na uposażenia i wynagrodzenia wynikającymi ze stosunku pracy , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami . lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie do 2.000.000 zł

2) 3)

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie działów planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych wg ich źródeł.

DZIAŁ 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z opłaty parkingowej dotacja celowa otrzymana na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminą Wiązownica- dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE opłaty cmentarne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA NAZWA - TREŚĆ 2 Prognoza na 2012 rok 4 205 000 205 000 55 000 150 000 100 000 100 000 100 000 5 070 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 320 ?

DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych DOCHODY MAJĄTKOWE wpływy ze sprzedaży mienia wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 720 INFORMATYKA DOCHODY MAJĄTKOWE dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu Podkarpacki System e - Administracja publiczna dla gminy jako partnera projektu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 752 OBRONA NARODOWA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z mandatów 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DOCHODY BIEŻĄCE podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od środków transportowych podatki od spadków i darowizn opłata od posiadania psa opłata targowa podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata skarbowa wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z opłaty eksploatacyjnej udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z usług- opłata za wyżywienie

1 010 000 700 000 310 000 4 060 000 4 000 000 60 000 1 183 555 1 183 555 1 183 555 338 503 338 503 338 503 5 102 5 102 5 102 500 500 500 60 000 60 000 60 000 46 156 000 46 156 000 70 000 19 700 000 456 000 750 000 180 000 20 000 300 000 900 000 20 000 850 000 650 000 60 000 20 500 000 1 600 000 100 000 26 833 670 26 833 670 22 748 415 314 043 3 671 212 100 000 2 251 653 2 251 653 4 200 1 397 153

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 320 ?

wpływy z usług - opłata stała w przedszkolach 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych odpłatność za usługi opiekuńcze wpływy dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z opłaty stałej w żłobkach 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie projektu "Równy start" w ramach RPO Kapitał Ludzki - program polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych w klasach I-III w szkołach podstawowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat ? opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: DOCHODY BIEŻĄCE dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dochody z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji RAZEM DOCHODY W TYM: DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY BIEŻĄCE

850 300 12 863 680 12 863 680 10 902 180 1 826 000 70 000 60 000 5 500 104 000 104 000 104 000 194 120 194 120 194 120

258 000 258 000 258 000 1 578 000 1 578 000 122 000 1 456 000 97 201 783 5 243 555 91 958 228

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Dz. Rozdział 1 010 01030 2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE dotacja na zadania bieżące- Wpłaty na Izbę Rolniczą 020 02001 LEŚNICTWO Gospodarka leśna WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 1 000 500 30 000 30 000 30 000 500 Nazwa treść 3 Plan na 2012 r 5 9 120 9 120 9 120 9 120 500 500 500

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 320 ?

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 60004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań W tym: zakup usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego WYDATKI MAJĄTKOWE z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i montaż nowych wiat przystankowych 60011 Drogi publiczne krajowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1. Partycypacja gminy w remoncie chodnika ul. Jana Pawła II strona lewa od skrzyżowania z ul. Konfederacką do wjazdu Publicznego Gimnazjum nr 2 2. Partycypacja gminy w remoncie chodnika ul. Kraszewskiego strona lewa od ul. Spytka do wjazdu na teren stacji benzynowej oraz do wjazdu na posesję nr 50 do ul. Polnej 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja Płyty Rynku 60017 Drogi wewnętrzne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne zakupy gruntów 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29 000 3 190 000 1 840 000 1 797 500 1 797 500 1 797 500 1 790 000 42 500 42 500 42 500 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 1 050 000 950 000 950 000 0 950 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 887 000 887 000 387 000 387 000 387 000 500 000 500 000 500 000 1 505 000 150 000 150 000 150 000 20 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 320 ?

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71035 Cmentarze WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej 720 72095 INFORMATYKA Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE 1)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych a/) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki gminy (partnera) w realizacji projektu PSeAP realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75045 Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75022 Rady gmin WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000 1 355 000 355 000 355 000 355 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 392 418 1 392 418 1 392 418 1 392 418 1 392 418 1 392 418 11 031 832 950 000 950 000 950 000 950 000 400 400 400 400 341 450 341 450 40 000 40 000 301 450 9 389 982 9 369 982 9 369 982 9 349 982 7 703 000 1 646 982 20 000 20 000 20 000 20 000 350 000 350 000 350 000 50 000 300 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 320 ?

751 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 500 500 500 500 500 1 051 000 895 000 895 000 875 000 800 000 75 000 20 000 33 000 33 000 33 000 2 000 31 000 123 000 54 000 54 000 4 000 50 000 69 000 69 000 69 000 2 336 797 2 144 020 2 144 020 2 144 020 192 777 192 777 192 777 400 000 400 000 400 000 400 000

752 75212

OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane

754 75416

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75421 Zarządzanie kryzysowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75495 Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup kamery monitorującej dla potrzeb monitoringu wizyjnego oraz wykonanie połączenia światłowodowego dla celów monitoringu wizyjnego

757 75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki na obsługę długu gminy 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w 2012 roku

758 75818

RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIEŻĄCE 1/wydatki jednostek budżetowych z tego :

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 320 ?

ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie instalacji p.poż budynku Szkoły Podstawowej nr 11 budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w ramach programu "Radosna Szkoła" 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje na zadania bieżące 80104 Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa przedszkola nr 10 na os. Kombatantów modernizacja kotłowni - wymiana pieca co i do grzania wody w Miejskim Przedszkolu nr 12 80110 Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje na zadania bieżące 80113 Dowożenie uczniów do szkół WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące 80120 Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEŻĄCE

191 906 208 094 44 674 908 16 438 609 16 055 609 15 180 987 13 456 172 1 724 815 135 937 738 685 383 000 383 000 253 000 130 000 892 851 892 851 848 244 804 966 43 278 171 44 436 9 501 890 6 071 890 5 850 484 5 067 493 782 991 7 780 213 626 3 430 000 3 430 000 3 350 000 80 000 11 591 602 11 591 602 11 098 880 9 865 487 1 233 393 214 048 278 674 348 780 348 780 216 280 216 280 132 500 1 430 534 1 430 534

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 320 ?

z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80148 Stołówki szkolne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80195 Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85158 Izby wytrzeźwień WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/dotacje na zadania bieżące 852 85201 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo -wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 1 000 4 000 15 000 17 209 134 5 000 5 000 143 500 104 000 39 500 440 500 12 000 15 000 15 000 44 000 14 000 30 000 10 000 596 000 596 000 367 000 3 000 364 000 665 000 54 000 54 000 3 882 946 2 242 202 1 640 744 4 059 367 000 367 000 216 637 43 327 173 310 0 3 887 005 3 887 005 1 409 714 1 229 505 180 209 20 820 216 637 216 637

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 320 ?

85202

Domy pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

350 000 350 000 350 000 452 880 452 880 452 880 5 000 5 000 5 000 1 000 4 000 7 000 7 000 7 000 5 000 2 000 10 152 200 10 152 200 504 000 479 000 25 000 9 648 200 104 450

85203

Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/dotacje na zadania bieżące

85204

Rodziny zastępcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85212

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

104 450 104 450 891 000 891 000 6 000 6 000 885 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 842 750 842 750 842 750 1 388 254 1 388 254 1 383 254

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

85215

Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

85216

Zasiłki stałe WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219

Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 320 ?

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/dotacje na zadania bieżące 85295 Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na zakup posiłków mlecznych dla dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje na zadania bieżące 853 85305 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85415 Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85495 Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego :

1 239 254 144 000 5 000 1 190 600 1 190 600 1 190 600 370 000 370 000 60 000 60 000 60 000 300 000 10 000 306 498 306 498 306 498 306 498 262 618 43 880 1 676 947 1 090 448 1 090 448 1 087 850 1 021 522 66 328 2 598 82 297 82 297 82 107 76 870 5 237 190 301 000 301 000 301 000 9 082 9 082 9 082 1 816 7 266 194 120 194 120

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 320 ?

1)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatki na projekt "Równy start" w ramach POKL a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90013 Schroniska dla zwierząt WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ dotacja na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.

s.t. ? dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: zakup worków na akcję ?Sprzątanie świata? oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży na konkurs na selekcję odpadów Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni Likwidacja dzikich wysypisk Wywóz odpadów w ramach akcji sprzątania świata Obsługa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych Edukacja ekologiczna rolników w zakresie ochrony powierzchni ziemi i powietrza Gospodarka odpadami- usuwanie padłych zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 921 92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych

194 120 194 120 115 920 78 200 3 039 200 25 700 25 700 25 700 25 700 580 000 580 000 580 000 580 000 120 000 120 000 120 000 120 000 50 000 50 000 50 000 50 000

258 500 258 500 258 500 5 000 253 500

2 005 000 2 005 000 2 005 000 2 005 000 4 854 827 634 000 634 000 250 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 320 ?

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacja na zadania bieżące 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ dotacja na zadania bieżące dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CKiP MOK 92116 Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/ dotacja na zadania bieżące dotacja podmiotowa dla instytucji kultury WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 92120 Ochrona i konserwacja zabytków WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzach komunalnych Opracowanie projektu budowlanego remontu Bramy Krakowskiej wraz z dokumentacją kosztorysową i badaniami 2/ dotacja na zadania bieżące 926 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja dachu budynku socjalno- administracyjnego na stadionie miejskim przy ul. Bandurskiego poprzez nadbudowę i remont dachu 92604 Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach MOSiR wraz z wykonaniem elewacji na południowej stronie hali sportowej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1/wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

40 000 210 000 384 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 850 000 1 000 000 1 634 827 1 350 000 1 350 000 1 350 000 284 827 284 827 284 827 736 000 736 000 50 000 50 000 20 000 30 000 686 000 5 474 000 200 000 200 000 200 000 200 000 4 424 000 3 842 000 3 830 000 2 300 000 1 530 000 12 000 582 000 582 000 582 000 850 000 850 000 50 000 0 50 000 50 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 320 ?

3/ dotacje na zadania bieżące RAZEM w tym: WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

750 000 99 739 783 91 736 038 8 003 745

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej § 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. § 14. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Jarosław Pagacz

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 320 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELNYCH Z BUDŻETU GMINY w 2012 r.

DZ Rozdz.

ZADANIE

PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ

RODZAJ DOTACJI

KWOTA DOTACJI 9 120 9 120

010 01030

Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) Izba Rolnicza wpłata

9 120 10 451 10 451

801

Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Wiązownica Gmina Wiązownica

celowa na podstawie 10 451 porozumienia 15 000 15 000

851

Ochrona zdrowia 85158 Izby wytrzeźwień realizacja działań w zakresie obsługi mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie osób z terenu miasta Jarosławia do wytrzeźwienia Gmina Miejska Przemyśl

celowa na podstawie 15 000 porozumienia

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia Gmina Miejska Przemyśl

50 000 50 000 celowa na podstawie 50 000 porozumienia 3 484 827 1 850 000 Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu podmiotowa podmiotowa 1 000 000 850 000 1 634 827 podmiotowa 1 350 000

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Koszty bieżące działalności Koszty bieżące działalności 92116 Biblioteki Koszty bieżące działalności Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

celowa na inwestycje 284 827 lub zakupy inwestycyjne 3 569 398

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 320 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELNYCH Z BUDŻETU GMINY 2012 r.

Dz Rozdz./pkt

NAZWA/ZADANIE

PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ

RODZAJ DOTACJI

KWOTA DOTACJI 1 397 470 738 685

801

Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe zadanie z zakresu oświaty 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego 80104 Przedszkola zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja zadanie z zakresu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół zadanie z zakresu dowożenia uczniów do szkół podmiot wybrany w drodze konkursu celowa na zadanie zlecone Gimnazjum Sióstr Niepokalanek podmiotowa Przedszkole Sióstr Służebniczek ul. 3 Maja podmiotowa Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek podmiotowa Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek podmiotowa

738 685 44 436 44 436 203 175 203 175 278 674 278 674 132 500 132 500

851 85153

OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym podmiot wybrany w drodze konkursu celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone podmiot wybrany w drodze konkursu celowa na zadanie zlecone

450 500 10 000 10 000

440 500 11 000

2 Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz podmiot wybrany profilaktyki alkoholowej dla dzieci z Dzielnicy nr 5 ze w drodze konkursu wsparciem specjalistycznym rodziny 3 Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz podmiot wybrany profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu w drodze konkursu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6 4 Organizacja pikniku integracyjnego "Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3 5 Organizacja festynu dla społeczności lokalnej "Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu" 6 Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3 podmiot wybrany w drodze konkursu - podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

20 000

80 000

4 000

4 000

30 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 320 ?

7 Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

12 000

8 Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Arka" oraz podmiot wybrany profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży ze w drodze konkursu środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja 9 Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej "Lato na Starówce" 10 Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno edukacyjne o zasięgu lokalnym 11 Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z dzielnicy nr 3 12 Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej 13 Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 2 14 Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu osób bliskich 15 Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną podmiot wybrany w drodze konkursu

4 000

4 000

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

10 000

6 000

podmiot wybrany w drodze konkursu

30 000

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

3 000

12 000

podmiot wybrany w drodze konkursu

10 000

16 Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego podmiot wybrany z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci w drodze konkursu i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7 17 Zorganizowanie muzyczno-poetyckich warsztatów podmiot wybrany twórczych jako alternatywa spędzania wolnego czasu w drodze konkursu w trzeźwości osób niewidomych i słabo widzących 18 Organizacja festynów promujących zdrowy styl życia podmiot wybrany bez używek dla rodzin z Dzielnicy nr 6 w drodze konkursu 19 Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży jarosławskiej skuteczną formą promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w szkole 20 Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia 21 Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych 22 Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży podmiot wybrany w drodze konkursu

4 000

5 000

5 500

5 000

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

7 000

4 000

4 000

23 Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej podmiot wybrany dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych w drodze konkursu wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 1 24 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci podmiot wybrany i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych w drodze konkursu patologią społeczną w tym uzależnieniem od alkoholu z dzielnicy nr 1

30 000

4 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 320 ?

25 Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy podmiot wybrany i prawidłowych zachowań związanych z ochroną w drodze konkursu zdrowia , w szczególności z profilaktyką alkoholową 26 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki w drodze konkursu nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej 27 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa w drodze konkursu stołowego, strzelectwa oraz judo jako formy profilaktyki alkoholowej 28 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki w drodze konkursu koszykowej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej 29 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki w drodze konkursu ręcznej dziewcząt jako formy profilaktyki alkoholowej 30 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa w drodze konkursu szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej 31 Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci podmiot wybrany i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w drodze konkursu wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią z Dzielnicy Nr 2 32 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podmiot wybrany poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma w drodze konkursu profilaktyki alkoholowej 33 Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie podmiot wybrany jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu w drodze konkursu życia bez nałogów 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia zadanie w zakresie pomocy społecznej- prowadzenie podmiot wybrany ośrodka wsparcia dla młodzieży i dorosłych w drodze konkursu z niepełnosprawnością intelektualną 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie z zakresu pomocy społecznej - świadczenie podmiot wybrany usług opiekuńczych w drodze konkursu 85295 Pozostała działalność Organizowanie transportu pomocy rzeczowej z UE dla podmiot wybrany najuboższych mieszkańców miasta Jarosławia w drodze konkursu 921 92105 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Organizacja XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą "Pieśni Naszych Korzeni" Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury / na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3 / oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

2 000

37 000

30 000

35 000

10 000

2 000

3 000

3 000

10 000

1 653 480 452 880 celowa na zadanie zlecone 452 880

1 190 600 celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone 1 190 600

10 000 10 000

1 070 000 384 000 celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone 100 000

2

100 000

3

Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury podmiot wybrany muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności w drodze konkursu lokalnej wydawanie publikacji o charakterze wychowawczo kulturalnym pt. Słoneczna Skała podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

20 000

4

12 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 320 ?

5

Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Kultury podmiot wybrany Kresowej i Organizacja IV Przeglądu Piosenki Kresowej w drodze konkursu w Jarosławiu Oprawa muzyczno - wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich na rzecz społeczności lokalnej Wydawanie miesięcznika o charakterze informacyjnokulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2 Organizacja Dni Europejskich - Parada Schumana podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

23 000

6

24 000

7

22 000

8

9 000

9

Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia Organizacja imprezy kulturalnej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ , konkursu plastycznego pt. :Udział i wkład żołnierzy mojego miasta w międzynarodowy pokój, pikniku dla mieszkańców miasta, wystawy fotograficznej oraz druk biuletynu Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego Organizacja wystawy, sympozjów i koncertu z okazji 400 rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi

6 000

10

6 000

11

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

6 000

12

12 000

13

Wydanie publikacji monograficznej o historii powstania podmiot wybrany oraz działalności Związku Inwalidów Wojennych w drodze konkursu Wydanie publikacji o jarosławskich pomnikach podmiot wybrany w drodze konkursu

4 000

14

5 000

15

Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii podmiot wybrany Młodych w drodze konkursu Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia w szczególności : organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań z artystami oraz wydanie tomiku poezji Wydanie Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia - 18 tom Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych 92120 Ochrona i konserwacja zabytków Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie Jarosławskiej na remont dawnego kolegium jezuickiego Klasztor OO Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej - wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła Klasztor Franciszkanów - konserwacja polichromii ściennej prezbiterium kościoła św. Trójcy Klasztor SS Benedyktynek w Jarosławiu - remont pokrycia dachowego na budynku tzw. gościnnym w opactwie benedyktyńskim Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego N.M.P. w Jarosławiu - izolacja ścian fundamentowych klasztoru Parafia p.w. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu Klasztor OO Dominikanów w Jarosławiu Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu Klasztor SS Benedyktynek w Jarosławiu Klasztor SS Niepokalanek w Jarosławiu podmiot wybrany w drodze konkursu

10 000

16

10 000

17

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa

10 000

18

5 000

686 000 100 000

1

2

celowa

244 000

3 4

celowa celowa

80 000 29 000

5

celowa

27 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 320 ?

6

Parafia Grekokatolicka w Jarosławiu - konserwacja części ikonostasu (predelli oraz ikon Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej Hodegetrii i Przemienienia Pańskiego) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Grodzka 17 - remont więźby dachowej i pokrycia dachu Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu remont dachu budynku głównego (budynek wpisany do rejestru zabytków) Gruntowicz Lucyna- prace remontowo konserwatorskie przy elewacji III i IV kondygnacji kamienicy przy ul. Słowackiego 1 ( od strony Ul. Grunwaldzkiej) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

Parafia Grekokatolicka w Jarosławiu

celowa

26 000

7

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grodzka 17 w Jarosławiu MZK sp. z o.o. w Jarosławiu Gruntowicz Lucyna

celowa

70 000

8

celowa

50 000

9

celowa

60 000

926

750 000 750 000 podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone 142 000

2 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelnictwa i judo 3 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców 4 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt 5 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt 6 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania

110 000

50 000

20 000

15 000

10 000

7 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego 8 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu

20 000

10 000

9 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie aikido

4 000

10 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego 11 Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków 12 Organizacja półmaratonu benedyktyńskiego

10 000

3 000

5 000

13 Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych 14 Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Wiesława Cieszanowskiego 15 Organizacja Regionalnego - Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Lotycza

25 000

4 000

7 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 320 ?

16 Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w piłce siatkowej dziewcząt 17 Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza 18 Organizacja Turnieju Koszykówki Juniorów im. Stanisława Chrobaka 19 Współorganizacja zakończenia 23-etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW 20 Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej 21 Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa i judo 22 Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej 23 Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej OGÓŁEM

podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu podmiot wybrany w drodze konkursu

celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone celowa na zadanie zlecone

3 000

2 000

5 000

70 000

80 000

60 000

65 000

30 000

5 321 450

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 320 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011 r. PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W ROKU 2012

Dział Rozdział 801 80101 801 80101 801 80101 801 80101 801 80101 801 80110 801 80110 801 80110 801 80110 Razem

Nazwa jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Zespół Szkół w Jarosławiu im. Jana Pawła II Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Konarskiego Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich

Dochody 36 000 14 000 15 150 7 000 77 500 29 200 68 000 12 200 100 000 359 050

Wydatki 36 000 14 000 15 150 7 000 77 500 29 200 68 000 12 200 100 000 359 050
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1431

  uchwała nr 738/LX/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1063

  uchwała nr 44/VII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.584

  uchwała nr 812/LXVII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1971

  uchwała nr 918/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1456

  uchwała nr 94/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.319

  uchwała nr XI/139/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2012 - 2015?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.318

  uchwała nr XVIII/4/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.317

  uchwała nr XVIII/1/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.315

  uchwała nr III/661/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.