Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.35

Tytuł:

uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 35
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 35

UCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Kamilla Grobicka-Madej; ZUW

2012.01.13 08:43:46

Signer:

CN=Kamilla Grobicka-Madej; ZUW C=PL O=Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczec 2.5.4.42=Kamilla

Public key:

RSA/1024 bits

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty, budynki i budowle - lub ich części zajęte na działalność jednostek powołanych do walki z pożarami, klęskami żywiołami i innymi miejscowymi zagrożeniami zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.); 2) budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie świetlic i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 123 ze zm.); 3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej przez jednostki o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 1994 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami; 4) budynki i budowle - lub ich części zajęte na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynki lub budowlami. 5) budynki i grunty zajęte na cele o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.); 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 35 ?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34

  uchwała Nr XVIII/135/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27. czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33

  uchwała Nr XIV/331/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32

  uchwała Nr XIV/334/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31

  uchwała Nr XIV/333/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30

  uchwała Nr XIV/332/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/600/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.