Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

Tytuł:

uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Gniezno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3702
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3702

UCHWAŁA NR XXIII/155/2012 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: § 1. 1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego - działka nr ewid. 129/12 w Lubochni, zatwierdzonego uchwałą nr IX/55/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 174, poz. 3238), zwaną dalej ?planem?, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwałą nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000r. ze zmianami. 2) Zmianą planu obejmuje się działkę o nr ewid. 129/12, obręb Lubochnia. 3) Załączniki do uchwały stanowią: a) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ?rysunkiem planu? załącznik nr 1; b) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2; c) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3; 4) Miejscowy plan obowiązuje na obszarze o powierzchni 1,6773 ha; 5) Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynków; 3) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym; 4) szyldzie ? należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 5) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

09:53:42

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3702

6) urządzeniu reklamowym ? należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 7) zieleni krajobrazowej ? należy przez to rozumieć zieleń nieurządzoną, naturalną, łąki i pastwiska. § 3. 1) Ustala się następujące przeznaczenie terenów: a) teren zabudowy rekreacji indywidualnej oraz zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem Mri/ZK; b) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem ZK; c) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW. 2) Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu. § 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz w formie litego muru; 2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych oraz szyldów; 3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy. § 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczony został obszar Natura 2000 ?Pojezierze Gnieźnieńskie? PLH300026; 3) nakaz zachowania na terenie Mri/ZK dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zakaz emisji zanieczyszczeń ponad poziom określony w przepisach odrębnych; 5) zakaz wyrębu drzewostanu na terenie ZK w strefie przyległej do jeziora. § 6. 1) Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne objęte ochroną konserwatorską; obszar ten leży również w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego znajdującego się poza granicą opracowania; 2) Na przedmiotowym obszarze konieczne jest przeprowadzenie rozpoznawczych badań powierzchniowo ? sondażowych, które pozwolą określić zasięg oraz głębokość zalegania nawarstwień kulturowych; 3) Na podstawie wyników przeprowadzonych badań powierzchniowo ? sondażowych zostanie wyznaczony teren, na którym inwestor zobowiązany zostanie do przeprowadzenia badań wykopaliskowych wyprzedzających inwestycję; 4) Na wszystkie badania archeologiczne należy uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 5) Po przeprowadzeniu badań wykopaliskowych teren zostanie przekazany inwestorowi. § 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. § 8. 1) Dla terenów Mri/ZK ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego budynku rekreacji indywidualnej; b) 2) maksymalną powierzchnię zabudowy dla terenu Mri/ZK ? dwa budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni maksymalnie do 80 m2 każdy lub jeden o powierzchni maksymalnie do 160m2 stanowiąc maksymalnie 3% powierzchni terenu; c) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego ? 90% powierzchni terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3702

d) wysokość budynku rekreacji indywidualnej nie więcej niż 6,0 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna; e) zakaz zmiany ukształtowania powierzchni terenu; f) zakaz podpiwniczenia budynku; g) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 20??35?; h) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego; i) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 1 miejsca na działkę. 2) Dla terenu ZK ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zakaz zabudowy; b) 2) utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu jako korytarza ekologicznego; c) zakaz nowych nasadzeń zarówno zielenią niską jak i wysoką. § 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się nakaz ochrony terenów Natura 2000 ?Pojezierze Gnieźnieńskie? PLH300026. § 10. 1) Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 2) Ustala się minimalną powierzchnię działki dla terenu Mri/ZK - 3000m2. § 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich; 2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego; 3) zakaz grodzenia nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu i umożliwienie przechodzenia przez ten obszar.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) w zakresie systemów komunikacji: a) teren drogi wewnętrznej KDW, o szerokości 6,0m, b) obsługę komunikacyjną terenu Mri/ZK z drogi wewnętrznej KDW, c) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie drogi wewnętrznej; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: - podłączenie do sieci wodociągowej, na zasadach określonych przez gestora sieci; 3) odprowadzanie ścieków bytowych: a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, c) zakaz lokalizacji indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków; 4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: a) z terenu Mri/ZK na własny teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3702

b) z powierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; 6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej; 7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 8) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych; 9) nakaz magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno i przepisami odrębnymi; 10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne. § 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. § 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Marek Słomczewski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3702

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3702

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA LETNISKOWEGO WE WSI LUBOCHNIA Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 17 lutego 2012 roku do 12 marca 2012 roku. W dniu 12 marca 2012r. odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 27 marca 2012r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Gniezno nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3702

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno, rozstrzyga co następuje: § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. § 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 2140 z późn. zm.) i jest ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno. § 3. W przedmiotowym przypadku na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują tereny, dla których przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2205

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-7.4131-1- 99 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno-letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6000

  uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno ? wschodniej części miejscowości Kołbiel

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XVII/90/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr XVII/91/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  zarządzenie nr 563/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3697

  uchwała nr XXV/147/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.