Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3707

Tytuł:

uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kole
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3707
Hasła:żłobki,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3707

UCHWAŁA NR XXII/137/2012 RADY GMINY W KOLE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

10:25:59

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje: § 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Koło mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Koło. § 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Koło objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 300,00 zł miesięcznie. 2. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Koło objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 150,00 zł miesięcznie. § 3. 1. Żłobki/kluby dziecięce ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć wniosek Wójtowi Gminy Koło nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 3. Żłobki/kluby dziecięce, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach zawartych we wniosku. 4. Wnioski na dotacje w 2012r. należy złożyć do 15.09.2012r. 5. Wnioski na dotację w 2013r. należy złożyć nie później niż 14 dni po wejściu w życie uchwały. § 4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez żłobki opieki nad dzieckiem w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a przez klub dziecięcy w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. § 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 przekazywana będzie co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym. 2. Żłobek/klub dziecięcy przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym na pierwszy dzień każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3707

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy w Kole (-) Teresa Bilińska

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3707

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3707

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3707
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2080

  uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.453

  uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.2667

  uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4970

  uchwała nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2426

  uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.