Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3708

Tytuł:

uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Margonin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3708
Hasła:planowanie przestrzenne,miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3708

UCHWAŁA NR XIX/168/2012 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo wschodnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; ; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) oraz art. 15 ust.1. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 299) Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem, określono na rysunku planu w skali 1:1000. 3. Integralnymi częściami planu są: 1) rysunek planu ? stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Margonin ? stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych ? stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały; 4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłaszanych do projektu zagospodarowania przestrzennego ? stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały. miejscowego planu

10:25:44

§ 2. 1. Na obszarze, objętym planem, obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3708

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 3) obowiązujące linie zabudowy, 4) zakaz zjazdu w linii rozgraniczającej drogę, 5) symbole przeznaczenia terenów, określone odpowiednim symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów. 2. Oznaczenie obejmujące dwa symbole, np. MN/U oznacza, że na rozpatrywanym terenie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak również obiektów usługowych. § 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) usługach ? należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub w części służą do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie, bezpośrednio metodami produkcyjnymi dóbr materialnych; 2) terenie ? należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia niniejszej uchwały, wyznaczony rozgraniczającymi liniami; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, poza które nie wolno wyprowadzać płaszczyzny elewacji noworealizowanych budynków; 4) obowiązującej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, poza które nie wolno wyprowadzać noworealizowanych budynków oraz wzdłuż której należy sytuować jedną z elewacji obiektów; 5) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia, występujące na tym terenie; 6) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają, lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu, albo stanowią element konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym; 7) powierzchnia zabudowy budynku - to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym (wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu), 8) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych. Rozdział 2. Przepisy szczegółowe § 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych rozgraniczającymi liniami i oznaczonych symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? oznaczony na rysunku symbolem MN, 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej) ? oznaczony na rysunku symbolem MN1, 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w istniejących gospodarstwach rolnych ? oznaczony na rysunku symbolem RM/MN, 4) teren zieleni urządzonej ? oznaczony na rysunku symbolem ZP, 5) tereny lasów ? oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, 6) teren wód powierzchniowych śródlądowych ? oznaczony na rysunku symbolem WS, 7) tereny dróg wewnętrznych ? oznaczone na rysunku symbolem KDW, 8) tereny dróg pieszo - rowerowych ? oznaczone na rysunku symbolem Kx, § 5. 1. Zachowuje się istniejącą zabudowę, z prawem przebudowy, nadbudowy, rozbiórki ? zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3708

2. Nakaz uwzględniania, przy lokalizacji obiektów budowlanych, korzystnych warunków gruntowo ? budowlanych. 3. Lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy. 4. Ustala się realizację zabudowy i zagospodarowanie terenu w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów w obsłudze technicznej, urządzeń melioracyjnych, obiektów obrony cywilnej i bezpieczeństwa państwa, ochrony przeciwpożarowej. 5. Ustala się harmonizowanie formy architektonicznej projektowanych obiektów budowlanych z otoczeniem i krajobrazem, uwzględniając cechy architektury Wielkopolski oraz walory krajobrazowe terenu. 6. Nakaz stosowania ogrodzeń od frontowej strony nieruchomości / od strony dróg publicznych i wewnętrznych o wysokości do 1,6 metra, z zakazem stosowania ogrodzeń z gotowych elementów betonowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia pozostałych części nieruchomości do 2,2 metra. Dopuszcza się realizację ogrodzeń z materiałów jak metal, drewno, stal (w tym siatka i jej odmiany). 7. Zakaz lokalizowania wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem tablic i urządzeń o wielkości do 5m2 przytwierdzonych do elewacji budynku, 8. Wszelkie obiekty o wysokości większej lub równej niż 50 metrów n.

p.t. należy każdorazowo zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP ? przed wydaniem pozwolenia na ich budowę. 9. Prawo lokalizacji tablic informacyjnych, inwestycji celu publicznego oraz prawo budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej. § 6. Dla wyznaczonych terenów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, ustala się następujące przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1) podstawowe przeznaczenie: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna; 2) prawo realizacji funkcji uzupełniającej (stanowiącej uzupełnienie przeznaczenia podstawowego w niezbędnym zakresie obsługi terenu) ? usług, dopuszcza się pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych oraz w zgodności z ustaleniami dla terenu określonymi w niniejszej uchwale; 3) obowiązująca linia zabudowy usytuowana prostopadle do linii rozgraniczających wydzielone nieruchomości, 5 metrów od bliższego krańca drogi wewnętrznej, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy wg wskazań rysunku planu, 5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wynoszącą 50metrów od linii brzegu Jeziora Margonińskiego, 6) prawo realizacji na działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie zabudowy wolnostojącej; a) ilość kondygnacji: do 2óch nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, możliwość wykonania kondygnacji podziemnej, b) geometria dachu: dwu lub wielospadowy; pochylenie połaci 20-45?, c) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 13 metrów; d) szerokość elewacji frontowej 8,0÷17,0m, e) wnosi się o zachowanie przeważającego kierunku kalenicy dachu wg określeń rysunku planu; f) dla nieruchomości, architektonicznym; stanowiących zespół, należy stosować powtarzalny element w detalu

g) posadowienie parteru przy wejściu głównym 0,45 ÷ 0,60 m powyżej przyjętej rzędnej terenu; 7) prawo realizacji na działce jednego budynku gospodarczo-garażowego: a) kubatura gospodarczo-garażowa zintegrowana z budynkiem mieszkalnym, lub w formie zabudowy wolno stojącej, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, b) nakaz usytuowania budynku gospodarczo ? garażowego w odległości wynoszącej co najmniej 1 metr od granicy nieruchomości sąsiedniej,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3708

c) dopuszcza się realizację funkcji mieszkalnej lub usługowej w budynku gospodarczo ? garażowym, d) budynek jedno kondygnacyjny, o wysokości do 6 metrów od poziomu terenu i powierzchni zabudowy od 35m2 do 70 m2, e) forma dachu dwu lub wielospadowa, o nachyleniu połaci dachowych nie mniej niż 20O, f) budynek formą architektoniczną nawiązujący do budynku mieszkalnego; 8) kolorystyka dachu: czerwień, brąz, czerń wraz z ich odcieniami, 9) nakaz stosowania kolorów elewacji budynków pozostających w harmonii z otoczeniem oraz wpisujących się w kolorystykę miejscowości, 10) dopuszcza się zabudowę obiektów architektury ogrodowej, w tym altany o konstrukcji osłon ażurowej i powierzchni zabudowy nie przekraczającej 30 m2, 11) na działce należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe na samochody osobowe i na pojazdy mechaniczne w zakresie własnych potrzeb, realizowane jako miejsca w garażu lub w wyznaczonej części nieruchomości, 12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki budowlanej, 13) maksymalna intensywność zabudowy - 0,7, 14) minimalna intensywność zabudowy - 0,1, 15) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich nieutwardzonych powierzchni nieruchomości,, w tym wprowadzenia różnorodnej zieleni: roślinności nisko i średnio piennej oraz drzew liściastych, 16) nakaz wprowadzenia zieleni spełniającej funkcję osłonową, przyrodniczych warunków terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu, dekoracyjną, z uwzględnieniem

17) korzystanie terenu podporządkowane ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodne z przepisami odrębnymi. 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej): 1) obowiązują ustalenia określone w § 6 ust 1, 2) prawo rozbudowy istniejących budynków i budowy nowych budynków na granicy nieruchomości z zachowaniem obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu, 3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem RM/MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych: 1) obowiązują ustalenia określone w § 6 ust 1, oraz 2) możliwość rozbudowy istniejących budynków oraz uzupełnienia zabudowy zagrodowej, 3) wysokość budynków, budowli służących obsłudze gospodarstwa zagrodowego: do 2óch kondygnacji nadziemnych, z dachem symetrycznym, 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP - teren zieleni urządzonej: 1) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP1: a) nakaz wprowadzenia różnorodnej zieleni, w tym roślinności nisko i średnio piennej oraz drzew liściastych, b) nakaz wprowadzenia zieleni spełniającej funkcję osłonową, przyrodniczych warunków dla Obszaru Chronionego Krajobrazu, dekoracyjną, z uwzględnieniem

c) korzystanie terenu podporządkowane ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodne z przepisami odrębnymi, d) dopuszcza się zabudowę obiektami małej architektury, w tym m.in.: architektury ogrodowej, w tym altany o konstrukcji osłon ażurowej i powierzchni zabudowy nie przekraczającej 30m2 oraz zbiorników wodnych, stawów,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3708

2) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP2: a) obowiązują ustalenia określone w § 6 ust 4 pkt 1), oraz b) prawo budowy ścieżki pieszo ? rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Margonińskiego, c) prawo realizacji elementów infrastruktury technicznej związanych ze sportem i wypoczynkiem nad wodą np.: pomosty służące obsłudze sportów wodnych: cumowanie łodzi, żaglówek, kajaków itp. 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL - teren lasów: 1) prawo prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, 2) zakaz budowy budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntem, 3) prawo budowy chodników i ścieżek (z elementów naturalnych m.in. kamień, drewno, żwir) obiektów małej architektury m.in.: architektury ogrodowej, w tym altan o konstrukcji osłon ażurowej i powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 30m2, nie związanej trwale z gruntem, 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych: 1) obejmuje się ochroną Jezioro Margonińskie i towarzyszące mu zbiorowiska naturalnej roślinności, z dopuszczeniem nowych nasadzeń, 2) prawo realizacji elementów infrastruktury technicznej związanych ze sportem i wypoczynkiem nad wodą np.: pomosty służące obsłudze sportów wodnych: cumowanie łodzi, żaglówek, kajaków itp. 7. Tereny komunikacji: 1) KDW ? droga wewnętrzna, a) KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, o szerokości 6,0 metrów, b) KDW10, zachowuje się istniejącą szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej, c) KDW11, o szerokości 7,0 metrów, d) KDW12, o szerokości 6,0 metrów, e) nawierzchnia dróg utwardzona, f) nakaz wyznaczenia trójkąta widoczności (min. 4x4 metry), g) prawo budowy tablic i urządzeń reklamowych wolnostojących do 5m2, h) dopuszcza się stosowanie technicznych elementów uspokojenia ruchu na drogach publicznych klasy dojazdowej oraz drogach wewnętrznych, i) obsługa komunikacyjna nieruchomości za pomocą dróg wewnętrznych KDW1-KDW9, j) droga wewnętrzna KDW10 służy wyłącznie obsłudze nieruchomości położnych na działkach, oznaczonych numerem ewidencyjnym 51/1, 51/26, 51/27, 51/28, 51/29, k) zakaz budowy zjazdów z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN bezpośrednio na drogę wewnętrzna oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW11 i KDW12, l) zakaz budowy zjazdów z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN bezpośrednio na drogę powiatową, m) budowa zjazdu z drogi wewnętrznej (wg wskazań planu) należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi publicznej, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na jego lokalizację, 2) Kx1 - tereny dróg pieszo ? rowerowych: a) istniejąca ogólnodostępna droga pieszo ? rowerowa, b) prawo usytuowania wjazdu ? połączenia z drogą klasy powiatowej - na przedłużeniu dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW10, KDW11, KDW12, c) budowa połączenia z drogą klasy powiatowej, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na jego lokalizację,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3708

d) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę połączenia dróg, należy uzgodnić z zarządcą drogi, projekt budowlany wnioskowanego urządzenia, 3) Kx2 - teren drogi pieszo ? rowerowej: a) ścieżka łącząca teren KDW11 z ZP2, b) szerokość 2 metry, c) nawierzchnia utwardzona, § 7. 1. Ustala się, że istniejące tereny zielone, drzewa, zadrzewienia grupowe i pojedyncze są zachowane i objęte ochroną. 2. Nakaz wprowadzenia zieleni wokół działek o różnym przeznaczeniu. 3. Ochroną obejmuje się walory krajobrazowo-widokowe, łącznie z ukształtowaniem terenu objętego opracowaniem. 4. Zagospodarowanie terenu i korzystanie z jego przeznaczenia podporządkować przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Margonina. 5. Nakaz zachowania właściwej skali zabudowy ? formę architektoniczną obiektów przebudowywanych i nowych harmonizować z przestrzenią Obszaru Chronionego Krajobrazu 6. Ochronę środowiska realizuje się poprzez: zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu, odbiór ścieków komunalnych systemem kanalizacji do miejskiej oczyszczalni, odbiór odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Margonin. 7. Ustala się, że w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ? Dolina Kopalna Smogulec ? Margonin ? Obszar Wysokiej Ochrony Wód (OWO ? nr 139), zagospodarowanie terenów podporządkowuje się przepisom szczególnym, zabezpieczającym w maksymalnym stopniu środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami i skażeniami. 8. 1) W celu ochrony akustycznej terenów ustala się: a)dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku winny odpowiadać poziomom określonym w przepisach odrębnych, tj.

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b)dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej) (MN1) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku winny odpowiadać poziomom określonym w przepisach odrębnych, tj. jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c)dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (RM/MN) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku winny odpowiadać poziomom określonym w przepisach odrębnych, tj. jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, d)w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, na etapie dokumentacji technicznej, zastosować odpowiednie środki ograniczające hałas. 2) W celu ochrony akustycznej terenów nakazuje się: a)wprowadzać na granicy terenów o różnym przeznaczeniu pasów zieleni, zadrzewień o funkcji izolacyjnej (w szczególności na granicy terenów, na których dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), b)budowę ekranów, przegród akustycznych oraz poprawę stanu nawierzchni dróg, c)budowę ścieżek pieszo rowerowych ? wpływ na zmniejszenie ruchu motoryzacyjnego, d)nakaz stosowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość odpowiada standardom Unii Europejskiej, 3) W celu ochrony akustycznej terenów wprowadza się obowiązek: a)analizy trendów zachodzących w klimacie akustycznym na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, b)rozstrzygnięcie spraw związanych ze zwalczaniem hałasu, nakładanie kar i odszkodowań, rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców oraz podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji źródeł hałasu; 9. Dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w trakcie budowy, do mikroniwelacji terenu, spełniające funkcje estetyczne i ekranizujące dla poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, o ile masy ziemne spełniają standardy jakości gleby określone w przepisach szczególnych. § 8. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, istnieje obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu celem uzyskania pozwolenia WWKZ na prace archeologiczne przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. § 9. Parametry i wskazówki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3708

1. Zachowanie, określonych na rysunku planu, nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy. 2. Zachowanie, określonych ustaleniami niniejszej uchwały, wysokości budynków. 3. Budownictwo mieszkaniowe realizowane w systemie wolno stojącym, kubatura budynku gospodarczogarażowa zintegrowana z budynkiem mieszkalnym, lub w formie zabudowy wolno stojącej, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy. 4. Geometria dachów wg ustaleń niniejszej uchwały, o pochyleniu połaci dachowych 20°÷45°. 5. Rzędna posadowienia parteru budynków mieszkalnych 0,45m÷0,60 m ponad ustalony projektem technicznym poziom terenu przy wejściu głównym budynku. 6. Szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych w granicach 8,0m÷17,0m. 7. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki budowlanej, 8. Maksymalna intensywność zabudowy - 0,7, 9. Minimalna intensywności zabudowy - 0,1, § 10. Ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. 1. Ustala się, że wszelkie podziały działek budowlanych będą wykonywane zgodnie z ustaleniami planu lub w oparciu o przepisy odrębne dotyczące gospodarki nieruchomościami. 2. Działki lub zespoły działek, których kształt wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury technicznej, ukształtowanie, utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu, należy scalić i wtórnie podzielić. 3. Dopuszcza się możliwość łączenia kilku kolejnych działek w jedną z usytuowaniem budynku mieszkalnego na jednej z działek zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Działki uzyskane w wyniku scalania, podziału nieruchomości powinny mieć następujące parametry: 1) minimalna szerokość frontu działki 20,0 metrów, 2) wielkość działki zgodna z ustaleniami określonymi na rysunku planu dla poszczególnych terenów funkcjonalnych z uwzględnieniem warunków terenowych i przepisów odrębnych; 3) minimalna powierzchnia działek 600,0 m2, 4) prostopadły kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających ulic; 5) w uzasadnionych przypadkach możliwość zachowania mniejszego kąta przy nawiązaniu do istniejącej granicy własnościowej z uwzględnieniem pozostałych ustaleń niniejszej uchwały; 5. Prawo wydzielania nieruchomości (dostosowanej do potrzeb operatora sieci) dla celów budowy stacji transformatorowych i/lub innych budowli związanych z dostarczeniem i zaopatrzeniem terenu w energie elektryczną i inne media techniczne.

6. Prawo wydzielenia i przejęcia części terenu ZP1 i ZL na rzecz działek sąsiednich § 11. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 1. Ustala się docelowo realizację pełnego uzbrojenia terenu: w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, w oparciu o możliwości eksploatacyjne istniejących urządzeń. 2. Nowoprojektowaną sieć urządzenia uzbrojenia technicznego realizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych zgodnie z przepisami odrębnymi, a w uzasadnionych przypadkach na terenach o innym przeznaczeniu. 3. 1) zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe ustala się poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej położonej wzdłuż drogi powiatowej na warunkach określonych poprzez gestora sieci oraz w uzasadnionych przypadkach z własnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakaz zapewnienia dla obszaru objętego planem, zaopatrzenia wodnego dla celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd dla jednostek straży pożarnej oraz warunki do działań ratowniczych;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3708

4. 1) w zakresie ścieków komunalnych ustala się zbiorcze odprowadzanie do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej z elementami towarzyszącymi, 2) w przypadku odprowadzania ścieków o składzie przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, nakaz instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających przed wprowadzeniem do systemu komunalnego; 5. Zakłada się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: 1) poprzez zbiorczą kanalizację deszczową, z terenów komunikacji (KDW) oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) grawitacyjnie na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, z pozostałych terenów określonych w planie (MN, MN1, RM/MN, Kx). Zakłada się docelowe podłączenie ww. terenów do zbiorczej kanalizacji deszczowej. 6. 1) zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnić z istniejących na terenie planu oraz poza jego granicami urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach określonych przez dysponenta sieci; 1)dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb inwestora w rejonie określonym przez zarządzającego siecią, 2)zachowuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną z dopuszczeniem jej przebudowy, w tym w drodze usunięcia kolizji na zasadach określonych przez właściciela sieci, 3)zakazuje się lokalizacji obiektów w odległościach mniejszych niż w określonych w obowiązujących normach od istniejących linii elektroenergetycznych i kablowych oraz uniemożliwiania dojazdu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej ciężkim sprzętem transportowym. Lokalizację obiektów budowlanych w pobliżu linii uzgodnić z operatorem sieci, 4)przyłączenie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej nastąpi na podstawie warunków przyłączenia, które określi właściciel sieci na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci, 5)zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii sieci elektroenergetycznych oraz innych napowietrznych sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 7. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w gaz ziemny z istniejącej sieci; 8. 1) odpady komunalne oraz odpady, które swym składem fizyko-chemicznym nie odbiegają od odpadów komunalnych gromadzone i segregowane zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości, wywożone koncesjonowaną firmą na składowisko odpadów z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach. 2) odpady mogące zagrozić środowisku do czasu ich wywozu do unieszkodliwienia lub do dalszego wykorzystania należy odpowiednio magazynować z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach; 9. Zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i technologicznych poprzez własne systemy grzewcze z wykorzystaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności oraz alternatywnych źródeł energii. 10. 1) w zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie; 3) w zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych.

Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów. 11. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizacje urządzeń infrastruktury technicznej, niewymienionych w niniejszej uchwale, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi. 12. Sieć infrastruktury technicznej należy w miarę możliwości prowadzić przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz dróg pieszorowerowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3708

Rozdział 3. Przepisy końcowe § 12. Na obszarze objętym ustaleniami niniejszego planu, uchwala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem planu, w wysokości 30 %. § 13. Zgodnie z art. 34 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/297/98 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 18 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19, poz. 139 z dnia 20 lipca 1998 roku) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin, na obszarze wsi Klotyldzin. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. § 15. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Roman Chmara

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3708

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 3708

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 3708
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.845

  uchwała nr LXII/519/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ?Dzielnica Przemysłowo-Składowa część Północno-Wschodnia?

 • DZ. URZ. 2009.472.3429

  uchwała nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia? na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice

 • DZ. URZ. 2009.16.206

  uchwała nr 16/127/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (część południowo-zachodnia), na obszarze sołectwa Żarczyce Duże

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3707

  uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.