Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3709

Tytuł:

uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska Turku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3709
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3709

UCHWAŁA NR XX/159/12 RADY MIEJSKIEJ TURKU z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr V/34/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?, a także stwierdzając zgodność z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek przyjętego uchwałą Nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011r., Rada Miejska Turku uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?, zwany dalej "planem" Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Integralną część planu stanowią: 1) niniejsza uchwała; 2) załącznik graficzny nr 1. ? w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu". 2. Załącznikami do uchwały są: 1) załącznik nr 2 ? rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Turku o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 2) załącznik nr 3 ? rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Turku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. § 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 1) "intensywności zabudowy" ? należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków do powierzchni całkowitej działki budowlanej; 2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" ? należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, którego (zewnętrznej krawędzi) nie może przekraczać frontowa ściana budynku, z zastrzeżeniem: w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

10:25:07

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3709

a) na maksymalną odległość ? 1 m: gzymsów, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia dachów oraz schodów zewnętrznych; b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych; 3) "obowiązującej linii zabudowy" ? należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, zgodnie z którym (zewnętrzną krawędzią) musi się pokrywać frontowa ściana budynku, z zastrzeżeniem: w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy: a) na maksymalną odległość ? 1 m: gzymsów, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia dachów oraz schodów zewnętrznych; b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych; 4) "reklamie" ? należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe będące nośnikiem informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 5) "uciążliwości" ? należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 6) "usłudze nieuciążliwej" ? należy przez to rozumieć: działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie zaliczoną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 7) "przeznaczeniu terenu" ? należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach; a także sposoby

8) "rysunku planu" ? należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały; 9) "terenie" ? należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu; 10) "terenie ogólnodostępnym" ? należy przez to rozumieć: przestrzeń, do której niezależnie od formy własności należy zagwarantować swobodny dostęp; 11) "zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym" ? należy przez to rozumieć: dwa budynki mieszkalne o tej samej lub różniącej się formie architektonicznej, usytuowane na niezależnych działkach budowlanych bezpośrednio przylegających do siebie wzdłuż granicy geodezyjnej, w miejscu którym przylegają do siebie ściany budynków oraz posiadają dostęp do tej samej drogi publicznej. 2. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w §2, ust. 1, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. § 3. 1. Obowiązujące ustalenia planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 4) obowiązująca linia zabudowy; 5) przeznaczenia terenu: a) MN1 ? teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym; b) MN2 ? teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym; c) MW/U ? teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową; d) MN1-U ? teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym i zabudowy usługowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3709

e) ZP ? teren zieleni urządzonej; f) KDG ? teren dróg publicznych klasy głównej g) KDL ? teren dróg publicznych klasy lokalnej; h) KDD ? teren dróg publicznych klasy dojazdowej; i) KPJ ? teren ciągu pieszo-jezdnego; j) KPR ? teren ciągu pieszo-rowerowego; k) KPX ? teren wydzielonego ciągu pieszego; l) IE ? teren infrastruktury elektroenergetycznej. 2. Oznaczenia planu o charakterze informacyjnym: 1) proponowana granica podziału działek; 2) granica strefy uciążliwości od drogi krajowej nr 72 (ul. Uniejowskiej) ? 25 m; 3) granica strefy uciążliwości od drogi krajowej nr 72 (ul. Uniejowskiej) ? 90 m; 4) cały obszar mpzp ? Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 151 Turek-Konin-Koło; 5) ciąg pieszy; 6) sieć kablowa średniego napięcia; 7) wnętrzowa stacja trafo. 3. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Rozdział 2. Ustalenia ogólne § 4. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę budowlaną, do której inwestor posiada tytuł prawny, za wyjątkiem uzbrojenia terenu; 3) cały obszar planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Turek-KoninKoło; 4) w zakresie ochrony akustycznej terenów ustala się: a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalny ? dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; b) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, maksymalny ? dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo ? usługowych; c) nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronnie akustycznej; 5) część obszaru planu znajduje się w strefach uciążliwości od drogi krajowej nr 72 (ul.

Uniejowskiej) 25 m ? dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 90 m ? dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w ich zasięgu ustala się nakaz stosowania zabezpieczeń zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, zieleni izolacyjnej itp.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3709

2. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 1) na obszarze planu znajdują się pasy ochronne od linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 4 kV o szerokości 6 m (po 3 m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii), które należy uwzględnić podczas zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zakazuje się lokalizowania zieleni wysokiej; 2) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią w rozumieniu przepisów odrębnych; 3) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się: a) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z: - zaopatrzeniem w wodę; - odprowadzaniem ścieków bytowych i przemysłowych; - odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych; - zaopatrzeniem w energię elektryczną; - zaopatrzeniem w gaz; - zaopatrzeniem w energię cieplną; - obsługą telekomunikacyjną; b) podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględnienia wszystkich stref od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; c) dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci, w tym w sposób powodujący ograniczenie w użytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; b) zakaz lokalizowania indywidualnych ujęć wody; 3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się: a) odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej; b) zakaz odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych oraz wprost do gruntu; c) zakaz lokalizowania zbiorników bezodpływowych; d) zakaz lokalizowania przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków; 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; b) w wypadku braku kanalizacji deszczowej nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów; 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia; b) sytuowanie urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem bezpiecznych odległości, zgodnych z przepisami odrębnymi; c) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie wyłącznie kablami podziemnymi; 6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: a) zaopatrzenie z sieci gazowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3709

b) zakaz stosowania indywidualnych zbiorników gazowych; 7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: a) zaopatrzenie z sieci gazowej; b) zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną; c) indywidualne zaopatrzenie w energię cieplną; d) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza; 8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów; b) realizację przewodowych sieci telekomunikacyjnych wyłącznie kablami podziemnymi; c) lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu zgodnej z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z dnia 7 maja 2010r.); 9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: a) segregację i gromadzenie odpadów w miejscach ich powstania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi. 4. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 1) zakaz użytkowania działek zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, w przypadku gdy: a) będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę\e działki inwestora; b) będzie to działalność usługowa nie zlokalizowana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę; 2) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe § 5. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 27.

MN1, 28.MN1, 29.MN1, 30.MN1, 31.MN1, 32.MN1, 33.MN1, 34.MN1, 35.MN1, 36.MN1, 37.MN1, 38.MN1, 39.MN1, 40.MN1, 41.MN1, 42.MN1, 43.MN1, 44.MN1, 45.MN1, 46.MN1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym; 2) dopuszcza się: a) wydzielanie lokali usługowych ? nieuciążliwych, wyłącznie w części parterowej budynku, o udziale powierzchniowym zgodnym z prawem budowlanym; b) obiekty małej architektury z wykluczeniem altan o powierzchni pow. 25 m2; c) miejsca postojowe oraz budynki garażowe lub garażowo-gospodarcze; d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; e) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy: a) na terenie: 33.MN1 w odległościach 5 m od terenu: 68.KPX , 5 m od terenu: 26.MW/U , 6 m od terenu: 11.KDD oraz odległościach ustalonych w nawiązaniu do istniejących budynków; b) na terenach pozostałych w odległościach ustalonych w nawiązaniu do istniejących budynków; 2) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie: jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3709

3) w zakresie sytuowania zabudowy: a) na terenie: 33.MN1 , gdzie została ustalona obowiązująca linia zabudowy, lokalizowanie wyłącznie budynków mieszkalnych zgodnie z jej przebiegiem, przy czym w odniesieniu do budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych obowiązującą linię zabudowy należy traktować jak nieprzekraczalną linię zabudowy; b) dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, pod warunkami: - na działce sąsiedniej, bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych lub; - właściciel sąsiedniej działki budowlanej posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego bezpośrednio przy granicy z tą działką; c) dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką o funkcji komunikacyjnej, w miejscach, gdzie linia zabudowy pokrywa się z granicą działki; 4) w zakresie istniejącej zabudowy (zrealizowanej wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę) dopuszcza się zachowanie budynków: a) wykraczających poza ustalone w planie linie zabudowy, z możliwością ich remontu lub modernizacji wraz z takimi elementami jak: gzymsy, okapy, zadaszenia, elementy odwodnienia dachów oraz schody zewnętrzne, w sposób niewykraczający poza część obrysu budynku wysuniętego w planie przed linię zabudowy; b) o większych parametrach od ustalonych w planie: wskaźnika intensywności zabudowy, wysokości i powierzchni zabudowy, z możliwością ich remontu lub modernizacji, niewykraczającej poza dotychczasowe parametry; 5) zakaz zmiany sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych na funkcję mieszkalną; 6) maksymalny poziom podłogi budynków nad poziomem terenu ? 0,5 m; 7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 0,5; 8) maksymalna wysokość budynków: a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe ? 9,5 m; b) garażowych lub garażowo-gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna ? 4 m; 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej ? 40%; 10) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach jednej działki budowlanej budynków: garażowych lub garażowo-gospodarczych ? 40 m2; 11) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do ? 400; 12) dla dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki; 13) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości; 14) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach; 15) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem: a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości ? 1,60 m; 16) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3709

a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi); b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego; c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki będą usytuowane; 17) dopuszcza się lokalizowanie reklam: a) wyłącznie w formie szyldów informujących o działalności prowadzonej w granicach działki budowlanej, na której zostaną usytuowane; b) wyłącznie w miejscach wskazanych w projektach budowlanych, w płaszczyźnie elewacji budynków; c) z wykluczeniem dachów; d) z wykluczeniem form multimedialnych; 18) dopuszcza się wydzielenie nowych działek pod zabudowę na następujących zasadach: a) zakaz wydzielania działek przewidzianych do zlokalizowania drugiego rzędu zabudowy ze zjazdem z tego samego terenu komunikacji, z którego przewidziany jest zjazd do pierwszego rzędu zabudowy; b) dopuszcza się wyłącznie podział działek nr: 1191, 1105; c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek pod zabudowę ? 600 m2; d) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek pod zabudowę ? 20 m; e) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających z drogami ? 850 ÷ 950; f) zakaz wtórnych podziałów nowo wydzielonych działek.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) ustala się zjazdy do działek na terenach oznaczonych symbolami: a) 27.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 5.KDD, 6.KDD, 58.KPJ, 59.KPJ; b) 28.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 7.KDD; c) 29.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 7.KDD, 8.KDD; d) 30.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 8.KDD, 9.KDD, 11.KDD; e) 31.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD; f) 32.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 2.KDL, 10.KDD; g) 33.MN1 z terenu oznaczonego symbolem: 11.KDD; h) 34.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 12.KDD, 14.KDD; i) 35.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 12.KDD, 13.KDD, 14.KDD, 60.KPJ, 61.KPJ; j) 36.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 14.KDD, 15.KDD, 17.KDD; k) 37.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD; l) 38.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 17.KDD, 18.KDD; m) 39.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 17.KDD, 18.KDD, 19.KDD; n) 40.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 13.KDD, 20.KDD; o) 41.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 13.KDD, 16.KDD, 20.KDD, 21.KDD;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3709

p) 42.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 16.KDD, 21.KDD, 22.KDD; q) 43.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 16.KDD, 22.KDD, 23.KDD; r) 44.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 16.KDD, 23.KDD, 24.KDD; s) 45.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 19.KDD, 24.KDD, 25.KDD; t) 46.MN1 z terenów oznaczonych symbolami: 19.KDD, 25.KDD oraz z drogi serwisowej zlokalizowanej w granicy terenu: 1.KDG w przypadku zjazdów zrealizowanych na podstawie prawomocnej decyzji na lokalizację zjazdu. § 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 47.MN2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym; 2) dopuszcza się: a) wydzielanie lokali usługowych ? nieuciążliwych, wyłącznie w części parterowej budynku, o udziale powierzchniowym zgodnym z prawem budowlanym; b) obiekty małej architektury z wykluczeniem altan o powierzchni pow. 25 m2; c) miejsca postojowe oraz budynki garażowe lub garażowo-gospodarcze; d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; e) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, w odległościach ustalonych w nawiązaniu do istniejących budynków; 2) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie: jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego; 3) w zakresie sytuowania zabudowy: a) dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, pod warunkami: - na działce sąsiedniej, bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych lub; - właściciel sąsiedniej działki budowlanej posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego bezpośrednio przy granicy z tą działką; 4) w zakresie istniejącej zabudowy (zrealizowanej wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę) dopuszcza się zachowanie budynków o większych parametrach od ustalonych w planie: wskaźnika intensywności zabudowy, wysokości i powierzchni zabudowy, z możliwością ich remontu lub modernizacji, niewykraczającej poza dotychczasowe parametry; 5) zakaz zmiany sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych na funkcję mieszkalną; 6) maksymalny poziom podłogi budynków nad poziomem terenu ? 0,5 m; 7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 0,6; 8) maksymalna wysokość budynków: a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe ? 9,5 m; b) garażowych lub garażowo-gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna ? 4 m; 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej ? 40%; 10) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach jednej działki budowlanej budynków: garażowych lub garażowo-gospodarczych ? 40 m2;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3709

11) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do ? 400; 12) dla dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki; 13) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości; 14) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach; 15) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem: a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości ? 1,60 m; 16) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się: a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi); b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego; c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki będą usytuowane; 17) dopuszcza się lokalizowanie reklam: a) wyłącznie w formie szyldów informujących o działalności prowadzonej w granicach działki budowlanej, na której zostaną usytuowane; b) wyłącznie w miejscach wskazanych w projektach budowlanych, w płaszczyźnie elewacji budynków; c) z wykluczeniem dachów; d) z wykluczeniem form multimedialnych; 18) zakaz wtórnych podziałów działek.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) ustala się zjazdy do działek z terenu oznaczonego symbolem: 8.KDD . § 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 26.MW/U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) dopuszcza się: a) wydzielanie lokali usługowych ? nieuciążliwych; b) obiekty małej architektury z wykluczeniem altan o powierzchni pow. 25 m2; c) miejsca postojowe; d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; e) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, w odległościach ustalonych w nawiązaniu do istniejących budynków;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3709

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy o funkcji: mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej; 3) w zakresie istniejącej zabudowy (zrealizowanej wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę) dopuszcza się zachowanie budynków o większych parametrach od ustalonych w planie: wskaźnika intensywności zabudowy i wysokości, z możliwością ich remontu lub modernizacji, niewykraczającej poza dotychczasowe parametry; 4) maksymalny poziom podłogi budynków nad poziomem terenu ? 0,5 m; 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7; 6) maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe ? 13 m; 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej ? 25%; 8) stosowanie dachów: płaskich, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do ? 400; 9) dla dachów spadzistych stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki; 10) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości; 11) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach; 12) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem: a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości ? 1,60 m; 13) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się: a) minimalnie: 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego; c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki będą usytuowane; 14) dopuszcza się lokalizowanie reklam: a) wyłącznie w płaszczyźnie elewacji oraz w formie szyldów informujących o działalności prowadzonej w granicach działki budowlanej, na której zostaną usytuowane; b) wyłącznie w miejscach wskazanych w projektach budowlanych, w płaszczyźnie elewacji budynków; c) z wykluczeniem dachów; d) z wykluczeniem form multimedialnych; 15) zakaz wtórnych podziałów działek. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) ustala się zjazdy do działek z terenu oznaczonego symbolem: 3.KDL; 2) zachowanie ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu. § 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 48.MN1-U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3709

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym; b) zabudowa usługowa ? nieuciążliwa; 2) dopuszcza się: a) obiekty małej architektury z wykluczeniem altan o powierzchni pow. 25 m2; b) miejsca postojowe; c) budynki garażowe lub garażowo-gospodarcze w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; e) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, w odległościach ustalonych w nawiązaniu do istniejących budynków; 2) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizowanie zabudowy o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo ? usługowej lub usługowej; 3) w zakresie sytuowania zabudowy: a) dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, pod warunkami: - na działce sąsiedniej, bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych lub; - właściciel sąsiedniej działki budowlanej posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego bezpośrednio przy granicy z tą działką; b) dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych lub garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką o funkcji komunikacyjnej, w miejscach, gdzie linia zabudowy pokrywa się z granicą działki; 4) maksymalny poziom podłogi budynków nad poziomem terenu ? 0,5 m; 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) mieszkaniowej ? 0,5; b) mieszkaniowo ? usługowej lub usługowej ? 0,6; 6) maksymalna wysokość budynków: a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe ? 9,5 m; b) garażowych lub garażowo-gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna ? 4 m; 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: a) dla zabudowy mieszkaniowej ? 40%; b) dla zabudowy mieszkaniowo ? usługowej lub usługowej ? 30%; 8) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do ? 400; 9) dla dachów spadzistych stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki; 10) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości; 11) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3709

12) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem: a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości ? 1,60 m; 13) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się: a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowo-usługowej (liczone łącznie z miejscami garażowymi); b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego; c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki będą usytuowane; 14) dopuszcza się lokalizowanie reklam: a) wyłącznie w płaszczyźnie elewacji oraz w formie szyldów informujących o działalności prowadzonej w granicach działki budowlanej, na której zostaną usytuowane; b) wyłącznie w miejscach wskazanych w projektach budowlanych, w płaszczyźnie elewacji budynków; c) z wykluczeniem dachów; d) z wykluczeniem form multimedialnych; 15) zakaz wtórnych podziałów działek. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) ustala się zjazdy do działek: a) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej z terenów oznaczonych symbolami: 3.KDL, 12.KDD ; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie z terenu oznaczonego symbolem: 12.KDD. § 9. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 49.ZP, 50.ZP, 51.ZP, 52.ZP, 53.ZP, 54.ZP, 55.ZP ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; 2) dopuszcza się: a) urządzenia i terenowe obiekty sportowe; b) obiekty małej architektury z wykluczeniem altan o powierzchni pow. 25 m2; c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz zabudowy; 2) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) dopuszcza się lokalizowanie reklam z wykluczeniem form multimedialnych. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3709

1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) na terenie: 49.ZP zachowanie ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu. § 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 56.IE ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną; 2) dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną; b) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 2) zakaz lokalizowania reklam. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). § 11. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDG, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD , 12.KDD, 13.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 18.KDD, 19.KDD, 20.KDD, 21.KDD, 22.KDD, 23.KDD, 24.KDD, 25.KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: a) droga publiczna klasy głównej, oznaczona na rysunku planu: KDG ; b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ; c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD ; 2) dopuszcza się: a) obiekty małej architektury; b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; c) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizowania reklam. 3. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) tereny: KDG, KDL wyznacza się jako obszary kształtowania przestrzeni publicznych, wymagania są zgodne z "Ustaleniami ogólnymi" i "Ustaleniami szczegółowymi" niniejszej uchwały. 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dla terenu: 1.KDG : a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 22 m, część szerokości drogi znajduje się poza obszarem planu; b) skrzyżowanie z terenem: 3.KDL (ul. Powstańców Wielkopolskich) w formie ronda;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3709

c) zakaz wykonywania nowych, bezpośrednich włączeń z drogą krajową DK 72, której część stanowi teren: 1.KDG ; d) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi krajowej DK 72 równolegle do pasa drogowego; 2) szerokość drogi: 2.KDL w liniach rozgraniczających ? 11,5 m ÷ 16 m; 3) szerokość drogi: 3.KDL w liniach rozgraniczających ? 29,5 m ÷ 30,5 m; 4) szerokość drogi: 4.KDL w liniach rozgraniczających ? 12,5 m ÷ 47,5 m; 5) szerokość drogi: 5.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 6) szerokość drogi: 6.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 8 m oraz plac do zawracania samochodów; 7) szerokość drogi: 7.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m, plac do zawracania samochodów oraz zakaz wykonania bezpośredniego włączenia z terenem: 1.KDG; 8) szerokość drogi: 8.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 16 m; 9) szerokość drogi: 9.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 10) szerokość drogi: 10.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 18 m; 11) szerokość drogi: 11.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m; 12) szerokość drogi: 12.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 13) szerokość drogi: 13.KDD w liniach rozgraniczających ? 10,5 m ÷ 12 m oraz plac do zawracania samochodów; 14) szerokość drogi: 14.KDD w liniach rozgraniczających ? 13,5 m ÷ 14,5 m; 15) szerokość drogi: 15.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 8,5 m; 16) szerokość drogi: 16.KDD w liniach rozgraniczających ? 16,5 m ÷ 19 m; 17) szerokość drogi: 17.KDD w liniach rozgraniczających ? 17 m ÷ 17,5 m; 18) szerokość drogi: 18.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m, plac do zawracania samochodów oraz zakaz wykonania bezpośredniego włączenia z terenem: 1.KDG ; 19) szerokość drogi: 19.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 15 m oraz dopuszcza się włączenie do drogi serwisowej zlokalizowanej w granicach terenu 1.KDG; 20) szerokość drogi: 20.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m, plac do zawracania samochodów; 21) szerokość drogi: 21.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 22) szerokość drogi: 22.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 23) szerokość drogi: 23.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 24) szerokość drogi: 24.KDD w liniach rozgraniczających ? 7,5 m ÷ 8,5 m oraz plac do zawracania samochodów; 25) szerokość drogi: 25.KDD w liniach rozgraniczających ? 8 m ÷ 8,5 m, plac do zawracania samochodów oraz dopuszcza się włączenie do drogi serwisowej zlokalizowanej w granicach terenu 4.KDL . 5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3709

§ 12. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 57.KPJ, 58.KPJ, 59.KPJ, 60.KPJ, 61.KPJ ustala się: 1) przeznaczenie: ciągi pieszo-jezdne ? teren ogólnodostępny; 2) dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; b) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizowania reklam. 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 57.KPJ w liniach rozgraniczających ? 4,5 m ÷ 5 m oraz plac do zawracania samochodów, część szerokości ciągu pieszo-jezdnego znajduje się poza obszarem planu; 2) szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 58.KPJ w liniach rozgraniczających ? 4,5 m ÷ 5 m; 3) szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 59.KPJ w liniach rozgraniczających ? 4,5 m ÷ 5 m; 4) szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 60.KPJ w liniach rozgraniczających ? 4,5 m ÷ 5 m; 5) szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 61.KPJ w liniach rozgraniczających ? 5 m ÷ 5,5 m. 4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). § 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 62.KPR, 63.KPR, 64.KPR, 65.KPR, 66.KPR ustala się: 1) przeznaczenie: ciągi pieszo-rowerowe ? teren ogólnodostępny; 2) dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; b) zieleń urządzoną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizowania reklam. 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 62.KPR w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 4,5 m; 2) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 63.KPR w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 4,5 m; 3) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 64.KPR w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 5 m; 4) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 65.KPR w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 4,5 m; 5) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 66.KPR w liniach rozgraniczających ? 4 m ÷ 4,5 m. 4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). § 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 67.KPX, 68.KPX ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 3709

1) przeznaczenie: wydzielone ciągi piesze ? teren ogólnodostępny; 2) dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; b) zieleń urządzoną. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizowania reklam. 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) szerokość wydzielonego ciągu pieszego: 67.KPX w liniach rozgraniczających ? 5 m ÷ 6 m; 2) szerokość wydzielonego ciągu pieszego: 68.KPX w liniach rozgraniczających ? 6 m. 4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Rozdział 4. Przepisy końcowe § 15. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1) dla gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 0%, słownie: zero procent; 2) dla pozostałych gruntów stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turek.

Przewodniczący Rady (-) Marek Pańczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012 r Poz. 3709

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 3709

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Turku o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Turku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Turku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy będzie realizacja: - miejskich dróg publicznych z kanalizacją deszczową i towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej, - wodociągów, - kanalizacji sanitarnej. 2. Inwestycje wymienione w pkt 1 będą realizowane równolegle z realizacją zabudowy na poszczególnych terenach. 3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 podlega zasadom aktualnych przepisów szczególnych dotyczących finansów publicznych, przy czym: a) uchwała Rady Miejskiej określi wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, b) załącznik do uchwały budżetowej miasta określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach, c) kolejne uchwały budżetowe miasta określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie, d) zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Miasta zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonanie, e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących przepisów prawa, f) realizacja zadań następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu miasta.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5436

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle ?Zakręzie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4077

  uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2733

  uchwała nr 41/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3050

  uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Henryków

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3708

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3707

  uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.