Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3710

Tytuł:

uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Skoki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3710
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3710

UCHWAŁA NR XIX/134/2012 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012 w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XII/94/99 Rady Miejskiej Gminy Skoki, z dnia 8 września 1999 roku w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Skoki oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

11:45:21

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki (-) Zbigniew Kujawa

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3710

Załącznik do Uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012 r. Rozdział 1. Cele i zadania Programu § 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania programu to: 1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skoki miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) dokonywanie usypiania ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. § 2. Realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 4, 6 powierza się, na podstawie zawartej umowy firmie VET - AGRO SERWIS mającą swą siedzibę w Trzciance, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie. § 3. Odłowione zwierzęta, przewiezione do schroniska, podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną, 2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej w razie konieczności, 3) obligatoryjnym przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji, 4) poddaniu kwarantannie, 5) usypianiu zwierząt agresywnych oraz chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z ich cierpieniem, 6) szczepieniu przeciw wściekliźnie. § 4. Odłowione zwierzęta wydane będą ich właścicielom, po uiszczeniu kosztów poniesionych przez Schronisko do dnia ich wydania, związanych z: 1) odłowieniem i transportem, 2) pobytem i utrzymaniem, 3) leczeniem i innymi zabiegami weterynaryjnymi. § 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska oraz wolontariuszy. Opieka obejmuje prowadzenie akcji dokarmiania oraz podejmowanie niezbędnych interwencji. Rozdział 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt § 6. Dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy zapewnia się miejsce w schronisku, prowadzonym przez firmę VET - AGRO SERWIS .

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3710

Rozdział 3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt § 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2) Burmistrz za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska poprzez kampanie informacyjne. Rozdział 4. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich § 8. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Potrzanowo, ul Stare Potrzanowo 10, spełniające odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy, z którym Burmistrz zawarł stosowne porozumienie. § 9. Jeżeli w trakcie realizacji Programu zostanie ustalony właściciel bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego, obowiązany jest on do zwrotu wszystkich kosztów, jakie poniosła Gmina Skoki, sprawując opiekę nad tym zwierzęciem. Rozdział 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują: 1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku, 2) Gmina Skoki poprzez zlecenie lecznicy opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym, biorącym udział w zdarzeniach drogowych. 2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie Skoki poniesionych kosztów leczenia. Rozdział 6. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt § 11. Burmistrz za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska prowadzi działania edukacyjne dla mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt, w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. Narzędziem edukacyjnym są ulotki, informacje w środkach masowego przekazu i strona internetowa. Rozdział 7. Finansowanie § 12. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy: 1) Wydatki własne na zapewnianie opieki zwierzętom domowym, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i działania informacyjno ? edukacyjne, są zabezpieczone w budżecie Gminy, w wysokości 1.000zł. 2) Wydatki związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, ich transport oraz czynności wskazane w § 3, są zabezpieczone w budżecie gminy, w wysokości 30.000 zł. 3) Wydatki na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz usypiania ślepych miotów, zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie są zabezpieczone w budżecie gminy, w wysokości 6.000 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3709

  uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3708

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3707

  uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.