Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3711

Tytuł:

uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Blizanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3711
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3711

UCHWAŁA NR XVIII/192/2012 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 , ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa: 1. podatku od nieruchomości 2. podatku rolnego 3. podatku leśnego § 2. 1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi Gminy Blizanów na terenie swojego sołectwa, zgodnie z poniższym wykazem :

LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 INKASENT (sołtys wsi) Gromada Michał Śmieszniak Dominik Haraś Bogdan Jendras Aurelia Mazurek Mariusz Gruszczyńska Dorota Pasternak Jan Tama Przemysław Biesiada Zdzisław Frątczak Stanisław Sadowska Beata Jerz Małgorzata Olenderek Jarosław Dobrowolski Józef Piotrowski Romuald SOŁECTWO (teren poboru) Blizanów Blizanów Drugi Blizanówek Biskupice Bogucice Brudzew Czajków Dębniałki Dębniałki Kaliskie Dojutrów Godziątków Janków Pierwszy Janków Drugi Janków Trzeci Jarantów

11:45:13

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3711

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Durski Marian Kleczewski Andrzej Talar Barbara Kuczma Florian Błażejak Marzena Przybyła Lucyna Mazur Mariusz Kraszkiewicz Zbigniew Krawczyk Henryk Nowicki Bogumił Jamrozik Zygmunt Przybył Tadeusz Chojnacki Marian Jopek Krzysztof Ostrowski Piotr Gorzałka Eugeniusz Litwa Jacek Noskowski Stanisław Durajczyk Karolina Kobyłka Stanisław Węclewski Andrzej Popiołek Tadeusz Kasprzak Józef Pietrucha Marek Torbiarczyk Sławomir

Jarantów-Kolonia Jastrzębniki Korab Kurza Lipe Lipe Trzecie Łaszków Pawłówek Piotrów Piskory Poklęków Pruszków Romanki Rychnów Rychnów-Kolonia Skrajnia Skrajnia Blizanowska Szadek 19 - 54 Szadek 1-18 Warszówka Wyganki Zagorzyn Żegocin Żerniki Pamięcin

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty stanowiska sołtysa 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Blizanów lub na właściwy rachunek bankowy § 3. 1. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4,0 % od sumy zainkasowanych kwot plus 160 złotych 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez inkasentów wpłat zainkasowanych podatków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Blizanów. § 4. W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa ? Ordynacja podatkowa. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów. § 6. Traci moc uchwała Nr XI 125 /2011 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2011r . w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Blizanów (-) Jan Wojtyła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3520

  uchwała nr XIX/114/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.454

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3710

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3709

  uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3708

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3707

  uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.